Stadspartij Doesburg, PvdA/Groenlinks en de VVD             vormen de nieuwe coalitie in Doesburg

De partijen hebben een akkoord gesloten waarin zorg voor inwoners en de energietransitie de belangrijkste thema’s zijn. Namens de coalitiepartners gaan de volgende wethouders met deze opgaven aan de slag: Birgit van Veldhuizen (Stadspartij Doesburg), Peter Bollen (PvdA/GroenLinks) en Ellen Mulder-Metselaar (VVD).
‘Vol energie!’ is een coalitieakkoord op hoofdlijnen dat op korte termijn omgezet dient te worden in een collegeprogramma en financiële vertaling. Het is de wens van de partijen dat de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, rioolheffingen en OZB niet meer stijgt dan de reguliere inflatiecorrectie. Waar mogelijk moeten de gemeentelijke lasten omlaag. Dit geldt vooral voor de afvalstoffenheffing.

Energietransitie
Een grote opgave voor Doesburg is het verduurzamen van de woningvoorraad en de bedrijfsvoering van ondernemers en instellingen. Bestaande huur- en particuliere woningen dienen – bijvoorbeeld met hulp  van duurzaamheidsleningen - beter geïsoleerd te worden en waar mogelijk ook voorzien van duurzame energiebronnen. Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting meer, tenzij dat in de praktijk technisch en of financieel niet haalbaar blijkt. De wens is dat de verduurzaming per saldo niet leidt tot verzwaring van de woonlasten.
 
Zorg voor inwoners
Na de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeentes beslaat de zorg voor inwoners inmiddels bijna 60% van de gemeentelijke begroting. Het verder verfijnen en verbeteren van deze zorg staat hoog op de agenda. Andere prioriteiten zijn het tegengaan van eenzaamheid bij met name ouderen, het bevorderen van een gezonde levensstijl onder inwoners, en ruimere openingstijden en verbreding van de doelgroep bij jongerencentrum 0313.

Andere thema’s uit het akkoord zijn:

 

Bestuur en veiligheid
Doesburg wil zelfstandig blijven, met een bestuur dat open, transparant en dienstbaar is. Om dit te bereiken wordt regionale samenwerking blijvend bevorderd en komt er meer ruimte voor burgerparticipatie. Vrijwilligers vormen het cement van de Doesburgse samenleving. De coalitie wil samen met de rest van de gemeenteraad deze kracht benutten door burgers meer te betrekken bij beleid en burgerinitiatieven te faciliteren.
Ook dient de kwaliteit van de digitale dienstverlening verder te verbeteren. Ten behoeve van mensen die overdag werken wordt overwogen om de openingstijden van de gemeentelijke balies meer te verleggen naar de avonduren. De eigen brandweer- en politiepost in Doesburg wil de coalitie, binnen acceptabele financiële kaders, behouden

.

Buitenruimte van Doesburg
Het onderhoudsniveau en de uitstraling van wegen, trottoirs, fietspaden, speelvoorzieningen, openbaar groen en natuur in en rond Doesburg moeten beter. Het gaat hierbij vooral om de wijken buiten de binnenstad, in het bijzonder de wijk Beinum. Om toeristen te faciliteren wordt onderzocht of de beschikbare parkeercapaciteit voor auto’s, bussen én fietsen kan worden uitgebreid. Dit geldt ook voor oplaadpunten voor E-bikes.
Een andere wens is het verbeteren van de verbindingen tussen de wijken en de binnenstad, bijvoorbeeld door beter openbaar vervoer. Goed toegankelijke, toekomstbestendige sportvoorzieningen die geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik blijven een speerpunt. Deze voorzieningen dienen voor alle kinderen goed bereikbaar te zijn.

 

Economie, promotie, ruimtelijke ordening
In overleg met de ondernemers moet de binnenstad nog meer gepromoot worden en gaan bruisen. Daarom wordt onder andere gekeken naar de haalbaarheid van een (gedeeltelijke) seizoen afsluiting van het kernwinkelgebied voor auto’s, en blijft de aanpak van leegstand van belang. Ook biedt het zichtbaarder etaleren van het culturele erfgoed van Doesburg kansen, net als versterking van de relatie stad-ommeland en vitalisering van het platteland.


Op het gebied van woningbouw verwacht de coalitie in de nabije toekomst een uitbreiding van het contingent te bouwen woningen. Starters worden tegemoet gekomen met startersleningen, en wellicht ook de bouw van tiny houses (woningen met een beperkt woonoppervlak). Ook komt er meer aandacht voor groeps- en meergeneratiewoningen.
De invoering van de omgevingswet moet zorgen voor minder regeldruk en bureaucratie voor bewoners. Ten behoeve van ondernemend Doesburg zal ook de infrastructuur bij bedrijventerreinen verder worden verfijnd en aangepast, bijvoorbeeld op bedrijventerrein Beinum. De realisering van een logistiek ecopark in het kader van de uitbreiding van Koninklijke Rotra en Ubbink BV wordt als een vrij onderwerp beschouwd. De fracties hebben meer informatie nodig om een goed afgewogen oordeel te kunnen vormen.

 

Portefeuilleverdeling
Ten behoeve van de samenwerking zijn de verschillende domeinen verdeeld over meerdere portefeuillehouders. De portefeuilleverdeling is als volgt:


Burgemeester Loes van der Meijs
Bestuurlijke aangelegenheden, Intergemeentelijke samenwerking, Openbare orde en veiligheid, Coördinatie handhaving, Communicatie, Bedrijfsvoering, Informatisering en automatisering, Monumentenzorg, Personeel en organisatie, Bibliotheek.
Projecten: Digitale dienstverlening en digitaal werken, Procescoördinatie omgevingswet.
Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort
Volksgezondheid, Verkeer en vervoer, Beheer openbare ruimte en openbaar groen, Wmo, Financiën, Subsidies, Algemeen sportbeleid en sportaccommodaties.
Projecten: Vitale Binnenstad, Reconstructie Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat, Herinrichting openbaar gebied Beinum, Renovatie en omvorming openbaar groen in Doesburg, Omgevingswet (exclusief procescoördinatie).
Wethouder Peter Bollen
Onderwijs, Doelgroepenvervoer, Wijkgericht werken, Jeugd, Welzijn, Duurzaamheid en Milieu, Natuurbeheer, Water en riolering.
Projecten: Beleef de Linies, Energietransitie/routekaart, Grootschalige opwek duurzame energie, Integrale Kind Centra (IKC’s).
Wethouder Ellen Mulder-Metselaar
Economie en werk & inkomen, Ruimtelijke ordening, Gemeentelijk vastgoed (exclusief sportaccommodaties), Bouw- en woningtoezicht, Nutsbedrijven, Toerisme, Kunst en cultuur.
Projecten: Woningbouw Beinum-West, Herontwikkeling centrum Beinum, Herontwikkeling locatie Halve Maanweg, Herontwikkeling Koppelweggebied, Herinrichting Turfhaven, PéGé-woningen, Revitalisering bedrijventerrein Beinum, Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg, Glasvezel buitengebied, Doesburg Werkt!