Coalitieakkoord 2014-2018

Klik hier voor het Coalitieakkkoord 2014 -2018 welke wij gezamenlijk met VVD/PvdA en CDA opgesteld hebben.

Stroomopwaarts

De Stadspartij Doesburg, de PvdA, de VVD en het CDA hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de komende raadsperiode. In het akkoord hebben wij vastgelegd wat de ambities voor de komende jaren zijn. Onze ambities zijn niet tot in detail uitgewerkt. Aangegeven is welke doelen we met het beleid hebben. Daarnaast zijn kaders voor verdere uitwerking aangegeven, zowel inhoudelijk als financieel. Met die ambities, doelen en kaders als raamwerk verzoeken wij het college van B&W tot een nadere uitwerking te komen in de vorm van een college-programma. Met deze aanpak zorgen wij ervoor dat de raad betrokken wordt bij het opstellen van de plannen voor de komende collegeperiode. In eerste instantie door te debatteren over de ambities en doelen op hoofdlijnen, vervolgens door in debat te gaan over de concrete uitwerking door het college van B&W. Daarmee bereiken we dat de transparantie van het proces vergroot wordt en dat betrokkenheid van de raad intensiever is. Bovendien is er met deze manier van werken sprake van meer flexibiliteit. Flexibiliteit die nodig is om de uitdagingen die op ons af komen adequaat tegemoet te kunnen treden.

De uitdagingen

De uitdagingen waarvoor wij ons in de komende jaren gesteld zien zijn groot. Veel van wat de bestuurlijke toekomst ons gaat brengen is nog onzeker. Wij zien twee majeure uitdagingen voor ons: - De grootste uitdaging die we voor ons zien is de decentralisatie in het sociale domein. Door de decentralisatie van de Jeugdzorg, de Participatie-wet en delen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) neemt het aantal taken en verantwoordelijkheden van de gemeente substantieel toe; - Daarmee komen we op de tweede grote uitdaging namelijk de financiële. We moeten de komende periode al een vastgelegde structurele bezuiniging realiseren. Daarnaast brengt de decentralisatie van taken een financiële opdracht met zich mee. We worden verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken, maar daarvoor een rijksbudget krijgen dat fors lager is dan de gelden die er nu in de te decentraliseren taken omgaan. Een forse ombouwoperatie dus.