Doesburg, een stad om van te houden!Wat speelt er in onze stad?


De Strategische koers vastgoed

Doesburgse verenigingen verdienen een Cultuurhuis

Woensdagavond 14 oktober stond de Strategische Koers Vastgoed Doesburg 2020 op de agenda van de gecombineerde commissie VROM-BO. Toen wij dit stuk onder ogen kregen waren wij verbaasd en teleurgesteld over de plannen van het College met het vastgoed in ons Doesburg. Opmerkingen als onze kerktoren verkopen, afbreken van de Harmonie waardoor de muziekvereniging op straat komt te staan en het verplaatsen van publieke functies van ons stadhuis naar de linie, waardoor we daar weer delen van ons stadshuis kunnen gaan verkopen, schoten ons in het verkeerde keelgat.

 

Stadspartij Doesburg is destijds opgericht vanuit onvrede over hoe men met verenigingen omging in de Doesburgse politiek. Toen ging het ook over accommodaties van meerdere verenigingen. Nu wij als partij gesetteld zijn, laten wij dit zeker niet opnieuw gebeuren! De passages in het stuk over het verkopen van de toren, Doesburgs trots, het afbreken van de Harmonie zullen misschien anders bedoeld zijn, maar dit stuk heeft voor veel onrust gezorgd in onze stad. Niet alleen onder de leden van de Voormalige Schutterij maar ook bij veel Doesburgers. Natuurlijk begrijpen wij dat er in deze financieel lastige tijd bezuinigingen nodig zijn, maar zijn deze bezuinigingen alle onrust en onzekerheid bij verenigingen, burgers en vrijwilligers dit wel waard?

 

In 2016 stond de accommodatie-nota op de agenda van de Raad. Destijds is de Voormalige Schutterij toegezegd dat ze zeker nog 10 jaar in hun clubhuis konden blijven. MDVS onderhoudt het gebouw zelf en voorzitter Felix Hermanns geeft aan dat MDVS er alles aan zal doen deze periode een veilig clubhuis te garanderen voor de gebruikers van de Harmonie. Wij vragen het College zich ook aan deze afspraak te houden. Begin dit jaar zocht MDVS contact met de Wethouder om de toekomst van de huisvesting van de vereniging te bespreken.: niet alleen repetitieruimte, maar ook is er ruimte nodig voor opslag van al gauw 45 m3 aan instrumenten etc. heen? Ook koren die in de Horizon Stad repeteren hebben spullen opgeslagen in de Harmonie. In september werd MDVS uitgenodigd voor een gesprek. Vol goede moed dachten zij handvatten te krijgen voor een toekomstplaatje qua huisvesting voor de vereniging. Echter, uit het niets te horen dat de Harmonie afgebroken gaat worden. De vereniging komt op straat te staan, zonder nieuw alternatief.,

Gebeurt dat de afgelopen maanden niet met meerdere verenigingen?

 

Wij als Stadspartij Doesburg zullen ons hard maken voor een goede lange termijn oplossing voor de huisvesting van meerdere verenigingen. Laat MDVS het gebouw in de Armgardstraat ombouwen naar een Cultuurhuis waar ook plek kan zijn voor het Koninklijk Doesburgs Mannenkoor, de duivenclub, het naaiatelier voor anderstaligen en diverse koren terecht kunnen. Stadspartij Doesburg omarmt de Doesburgse cultuur met haar vele vrijwilligers. Wij omarmen dit plan en hopen dat de wethouder creatief kan zijn om dit plan invulling te geven.

 

Laten we niet voor de muziek uitlopen en hen het clubhuis afpakken, voordat er een nieuwe plek is gevonden voor hen. Stadspartij wil eerst een oplossing die naar tevredenheid is van MDVS en de andere verenigingen.

Wij zullen hiervoor ook een motie indienen om het College te verplichten tot een oplossing samen met de clubs Wij hopen dat alle andere partijen deze motie zullen steunen.

 

Geef Doesburgse verenigingen zicht op een toekomst in een mooi cultuurhuis.


Afsluiten binnenstad voor gemotoriseerd verkeer

Tijdens de commissievergadering VROM-BO van 13 mei zullen wij wij in de rondvraag voorstellen de binnenstad af te sluiten.

 

Door het Coronavirus is er veel zorg over de gezondheid van met name kwetsbare groepen. In heel Nederland zijn er noodmaatregelen getroffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan of in ieder geval zo gecontroleerd mogelijk te laten verspreiden. Handen wassen, niesen in de elleboog en afstand houden van elkaar met minimaal 1,5 meter moet zorgen dat we onder R1 blijven. Tevens zijn de sociale en economische gevolgen erg groot.

Enkele Doesburgse ondernemers hebben aangegeven dat het afstand houden momenteel n
ogal lastig en gevaarlijk kan zijn in onze mooie binnenstad. Een oplossing kan zijn om de binnenstad af te sluiten voor verkeer zodat mensen makkelijker afstand kunnen houden als ze aan het “shoppen” zijn. Tevens zouden na 1 juni de terrassen wellicht weer open gaan met de restricties die door de regering worden aangegeven. Ook hier zal de 1,5 meter eis weer onderdeel zijn van de versoepeling van de noodmaatregel. Als de binnenstad afgesloten wordt voor verkeer zal ook voor de horeca-ondernemers meer ruimte ontstaan om hun terras goed neer te kunnen zetten en binnen de regels hun gasten te kunnen ontvangen.

Wij willen als Stadspartij dan ook aan het college vragen te onderzoeken om de binnenstad van Doesburg voor de komende maanden af te sluiten. 

Dit zou ook gelijk een mooie testcase kunnen zijn voor de toekomstplannen die er toch al liggen voor de vitale binnenstad. Natuurlijk is het wel van groot belang dat hulpdiensten snel en veilig ter plaatse kunnen zijn. Afsluiting zou bijvoorbeeld vanaf 11.00 uur kunnen plaatsvinden zodat de bevoorrading van de winkels voor die tijd kan gebeuren.

 

 

Wij hopen op een positief antwoord van het College, zodat er wat meer ruimte komt in de binnenstad en iedereen veilig kan winkelen.


Werk aan Zomerweg al voor bouwvak klaar

Jarenlang stond de reconstructie van de Zomerweg, – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat al hoog op de agenda van de gemeente Doesburg. Na uitvoerige voorbereiding met een constructieve klankbordgroep en vele andere betrokkenen, is de reconstructie eindelijk gestart. De wegen zijn toe aan een nieuwe impuls waarbij volop aandacht is voor een verbeterde veiligheid, vooral ook voor fietsers. Naast het verleggen en verbreden van de weg, is er aandacht voor groen en komt er glasvezel in dit gebied.

Lees meer,

 


Onze vragen aan het college omtrent Corona-crisis en de Doesburgse ondernemers

In deze roerige en spannende tijd hebben wij als fractie van Stadspartij Doesburg enkele vragen gesteld aan het college die met onze stad en de gevolgen van de Corona crisis te maken hebben.

Lees meer,

 

 

 

 


Professionele hulp brengt redding Doesburgse feesten dichtbij

(bron; De Gelderlander)

De Doesburgse Hanzefeesten, de Kadedagen en Doesburg Binnenste Buiten krijgen in 2020 zo goed als zeker een veiligheidscoördinator betaald door de gemeente. Daarmee valt een last van de schouders van de vrijwilligers die moeite hebben met de vele verantwoordelijkheden en twijfelden over doorgaan. 

Lees meer,

 

 


Grote betrokkenheid bij evaluatie evenementenbeleid

Tijdens de commissievergadering van 15 januari jl. stond de evaluatie van het evenementenbeleid 2017 op de agenda.

 

Stadspartij hecht veel waarde aan de vele mooie evenementen in onze stad. Doesburg leeft en staat op de kaart door de evenementen, het trekt veel gasten in onze stad waar velen voordeel en genot van hebben. Wij pleiten niet voor meer evenementen maar voor het beter organiseren van deze huidige evenementen voor de vrijwilligers die de organisatie op zich nemen.

Lees meer,

 

 

 

 


Wildgroei aan campers in Doesburg: kan niet de bedoeling zijn

(bron;De Gelderlander)

 

DOESBURG - Het kwik daalt tot het vriespunt, maar nog steeds staat de Turfhaven in Doesburg vol met campers. Nazomeren? Nee, campereigenaren gebruiken parkeerplekken als gratis stalling. De gemeente gaat nu borden plaatsen om aan de wildgroei van campers een einde te maken.

Lees meer,

 

 

 

 

 

 


Onze reactie op de programmabegroting 2020-2023

 

Dit jaar heeft het college een andere route gevolgd dan we gewend waren: een beleidsluwe kadernota, maar wel een ruime weg naar de begroting. Deze weg en aanpak heeft Stadspartij Doesburg erg gewaardeerd.

De reacties van mensen die de verkorte versie over de begroting in de Regiobode gelezen hebben waren (los van of ze het er mee eens waren ) ook zeer positief.

Lees meer,

  


Motie evenementen en activiteiten haalt het niet

Evenementen en activiteiten.

 

Omdat er steeds meer evenementen en activiteiten in Doesburg stoppen of dreigen te stoppen doordat de vrijwilligers steeds meer te maken krijgen met te veel regelgeving.
En ook omdat onnodig veel verantwoordelijkheden op de schouders van deze vrijwilligers komen te liggen vanwege de lastendruk, maar ook dus vanwege de verplichtingen en aansprakelijkheid (bijvoorbeeld het aanstellen van een veiligheidscoördinator per evenement) hebben we gisteren ...een motie ingediend tijdens de raadsvergadering.

We wilde daarmee bereiken dat het college op zoek gaat naar een centrale veiligheidscoördinator, die de druk van de schouders haalt bij de vrijwilligers van onze evenementen en de andere georganiseerde activiteiten, en een oplossing zoekt binnen haar programma/budget en hier op terug komt bij de behandeling van het evenementenbeleid in december.
Helaas kregen we hier nog geen steun voor van de andere partijen.
Wordt dus vervolgd.


Revitalisering Binnenstad

 

Stadspartij Doesburg heeft met verbazing gelezen dat Herman Geereking zijn waardevolle werkzaamheden voor de revitalisering van onze binnenstad zou stoppen.

Wij hebben direct contact met hem opgenomen en hem dit aangegeven tijdens een gesprek. Tevens hebben we uitgebreid gesproken over de zaken waar hij tegen aan loopt die zijn werkzaamheden frustreren. We hebben ook het standpunt van de Gemeente Doesburg in deze opgevraagd en wachten hier nog op reactie.

 

Stadspartij Doesburg is van mening dat Herman Geereking zich enorm  inzet voor startende ondernemers en het tegen gaan van leegstand  in de binnenstad en dit moet voortgezet worden.  Mocht er al een meningsverschil zijn, dan moet dit opgelost worden. Deze mensen zijn vrijwillig bezig, met een enorme inzet, voor de goede ontwikkeling van onze stad en die ondersteunen we altijd!

 

Stadspartij Doesburg heeft opheldering gevraagd bij de Gemeente Doesburg.

Snelle stappen zijn gewenst.


‘Doesburg ook in 2040 nog zelfstandig’

(bron; De Gelderlander)

DOESBURG - Hoe moet Doesburg er in 2040 uitzien? Voor het stadje wordt een toekomstvisie geschreven, maar de Stadspartij en D66 missen vooralsnog een belangrijk uitgangspunt: zelfstandigheid. 

 

In het voorstel van het college wordt wel genoemd dat Doesburg ‘politiek veel waarde hecht aan de bestuurlijke zelfstandigheid en het denken vanuit eigen kracht’, maar dat vinden de Stadspartij en D66 te vrijblijvend. De bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg moet nadrukkelijk worden meegenomen in het traject om tot een toekomstvisie te komen, aldus de raadsfracties. 

Om de zelfstandigheid van het Hanzestadje te borgen, dienden de Stadspartij en D66 donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering met succes een amendement in.  Alleen het CDA steunde het voorstel niet. ,,Voor ons is het geen uitdaging of vraag of Doesburg zelfstandig moet blijven, het is een feit”, vertelde Laurens Schoonhoven, raadslid van Stadspartij Doesburg. 

Volgens de Stadspartij en D66 is Doesburg een stad om trots op te zijn. Dat was vroeger al zo en zal in de toekomst niet anders zijn. ,,In vergelijking met vele gemeentes om ons heen hebben we de zaken zowel organisatorisch als financieel goed voor elkaar”, aldus Schoonhoven.

Burgemeester Loes van der Meijs benadrukte dat de Doesburgers zich geen zorgen hoeven te maken over de zelfstandigheid van de stad. ,,We staan niet op een lijstje en de zelfstandigheid van Doesburg staat absoluut niet ter discussie.”

Het ontwikkelen van de visie kost 73.000 euro. De provincie heeft toegezegd de helft te betalen.


Jeugdafdeling onderzoek drugspreventie

Celine van der Beek namens de jeugdafdeling Stadspartij Doesburg
Celine van der Beek namens de jeugdafdeling Stadspartij Doesburg

Hallo Doesburgers,

Wij willen jullie meenemen in onze onderzoek over drugspreventie. Wij hebben als jeugdafdeling van Stadspartij Doesburg samen gezeten om te kijken welke onderwerpen wij het meest interessant vinden voor de Jeugd van Doesburg en waarvan wij willen dat gemeente er wat mee doet.

 

Wij hebben als ons eerste punt gekozen voor drugspreventie omdat we merken dat drugs een groter probleem is dan alcohol. Vorig jaar is er een jongen overleden door het gebruiken van drugs. Dit heeft ons erg geraakt. Jongeren in Doesburg beginnen met experimenteren vanaf dat ze 12 jaar zijn.

 

Doordat het onbekend is weten ze niet goed wat ze gebruiken. Wij willen hen bewust maken hoe je met drugs omgaat. Ook willen wij bereiken dat drugs veilig en verantwoord wordt gebruikt.
Wij hebben eerst onderzoek gedaan in onze eigen netwerk. Wij hebben bijvoorbeeld gevraagd wat de top 5 drugs is. En of zij bijvoorbeeld alcoholgebruik een grotere probleem vinden in Doesburg dan drugsgebruik.

 

 

Toen hebben wij een groep jongeren uitgenodigd voor een bijeenkomst om te praten over dit onderwerp om ook andere meningen te horen. Van deze bevindingen hebben wij een notitie gemaakt.
Wat wij graag zouden willen dat de gemeente doet is een drugstestplek maken in Doesburg. Ook lijkt het ons goed om vanaf groep 7 voorlichting te geven aan de jeugd van Doesburg.

 

Jongeren maken veel gebruik van YouTube. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de gemeente gebruik maakt van YouTube om daar te laten wat drugs met je doet. Ouders vinden het bijvoorbeeld normaal dat kinderen alcohol gebruiken maar op het moment dat ze drugs gebruiken is het niet goed omdat het onbekend is. Alcohol kan schadelijker zijn dan bepaalde drugs. Aangezien niemand echt weet wat drugs met je doen is het voor jongeren erg interessant om het uit te proberen.


Nadat wij onze notitie gemaakt hebben zijn wij benaderd door wethouder Peter Bollen. Wij zijn met hem in gesprek gegaan over onze bevindingen over drugs in Doesburg. Wij hopen dat na al onze onderzoek er door de gemeente wat aangedaan wordt.

Wij willen alle jongeren bedanken die ons hebben geholpen aan dit onderzoek want zonder de inbreng van de jeugd hadden we dit niet kunnen doen.

 

Met vriendelijke groet ,


Sophie, Isabel en Celine
Jeugdafdeling Stadspartij Doesburg

 

Ben jij ook een jongere met een mening? 

Wordt dan lid van de jeugdafdeling van Stadspartij Doesburg!

 

Klik hier om je aan te melden.

 


Jeugdafdeling Stadspartij in gesprek met Doesburgse jongeren

De Jeugdafdeling van onze partij is erg druk geweest afgelopen jaar!
Afgelopen half jaar hebben zij zich ingezet om het gesprek met de Doesburgse jeugd aan te gaan over drugspreventie.
Onder andere inloopavonden bij 0313, waar ze in gesprek gingen met de jeugd onder begeleiding van een jeugdwerker, hebben veel ideeën gegeven om problemen aan te kunnen pakken. Ook hebben ze al een gesprek gehad met de verantwoordelijk wethouder Dr. P. Bollen.
 
Door deze gesprekken hebben zij veel inzicht gekregen over de situatie in Doesburg.
Op basis van al deze info hebben ze een notitie opgesteld, om aan te bieden aan de Wethouder.
Deze notitie zullen zij a.s. dinsdag 9 april toelichten in de commissievergadering, door gebruik te maken van het inspreekrecht.
Zij zijn erg benieuwd hoe dit gaat lopen!


Grotenhuys ontmoetingsplek en maaltijden.

Na een uitgebreide test met proefmaaltijden, kozen de bewoners Smakelijk Thuys als aanbieder voor de warme maaltijd.

Smakelijk Thuys zal vanaf 1 april 7 dagen in de week tussen 12 en 1 uur een warme maaltijd verzorgen. Iedereen is welkom om aan te schuiven. Aanmelden kan via sameneteningrotenhuys@gmail.com.

Wethouder van Veldhuizen: “Ik ben trots op de bewoners van Grotenhuys. Dankzij hen kon er snel een goede aanbieder gekozen worden. Ook namens de gemeente een dankjewel aan Zorgbelang die vanuit de Leefbaarheidsalliantie van de Provincie Gelderland het proces in goede banen heeft geleid. René Reumer van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland: ‘Bewoners hebben zelf kunnen proeven en kiezen.

Lees meer,


Algemene beschouwingen, begroting 2019-2022

Kort gezegd: laten we inventariseren hoe we de gelden effectief en efficiënt kunnen uitgeven, zodat de gewenste zorg geleverd kan worden.
 
De wijken buiten de binnenstad hebben aandacht nodig, met nadruk op de wijk Beinum de komende 4 jaar. Daarnaast zal er in de zorg gewerkt moeten worden aan voorkoming van eenzaamheid en moeten we werken aan het bevorderen van een positief gezondheidsklimaat. Ook voor de jeugd moeten we de aandacht houden. 
Bureaucratische toestanden en onbeantwoorde brieven aan de Gemeente Doesburg moeten ons vreemd zijn. Handhaving, in de geest van de wet en regelgeving vinden wij belangrijk. De energietransitie staat nog in de kinderschoenen, maar zal zeker opgepakt moeten worden.  Lees meer,


Geen acht bouwlagen aan de Koppelweg

Stadspartij Doesburg moest zich uitspreken over een stedenbouwkundige voorkeursvariant Koppelweg 6 lagen 100 woningen, 6 lagen 80 woningen of 8 lagen 100 woningen is de vraag.
In de onlangs vastgestelde Woonvisie 2017-2022 wordt de locatie Koppelweg als kans benoemd voor het bedienen van de regionale woningmarkt.

 Lees meer,

 


Onze speerpunten

Stadspartij Doesburg trots op lokale betrokkenheid

De Stadspartij Doesburg is er trots op dat ze een lokale partij is en geen lokale afdeling van een landelijke partij.                                          

Dat zegt de Stadspartij naar aanleiding van de peiling, waaruit blijkt dat een derde van de stemmen in maart naar lokale partijen gaan.


De Stadspartij zegt door de lokale binding alle vrijheid te hebben om een evenwichtig en sterk politiek programma samen te stellen. Bovendien bestaat de partij uit mensen, die goed weten wat in de Doesburgse samenleving leeft.

 

Ook vertegenwoordigt de partij geen ideologisch stroming, maar juist de hele stad, van links naar rechts. De Stadspartij is er trots op dat de partij al twaalf jaar medebepalend is voor de koers van de stad. (bron: Omroep Gelderland )Leuk interview van Appie van der Beek met Eenvandaag


Waarom ik raadslid ben geworden? Lees meer


Ons voorstel voor een fleurige Kraakselaan aangenomen

Fijn dat ons voorstel om de gehele beplanting aan de Kraakselaan te vervangen is goedgekeurd en dat daar dezelfde beplanting komt als aan de Koepoortwal. Een zee van rose bloemen. Hierdoor ontstaat een mooi lint van uniforme kleurige beplanting.
 Stadspartij Doesburg zet lokaal belang altijd voorop

(Bron;regiobode)
 
DOESBURG – “De moeilijkste discussies gaan eigenlijk altijd over onderwerpen die niet typisch Doesburgs zijn”, vertelt David van Sommeren (51). Hij de lijsttrekker van de Stadspartij Doesburg. “In onze partij zijn veel mensen van verschillende gezindten, achtergrond en etnische komaf verenigt. Doesburg verbindt hen. Dus zijn we het er altijd snel over eens als het over het Doesburgse belang gaat. De discussie zit vooral in de meer landelijke thema’s.”
 
‘Doesburg, een stad om van te houden!’ Met dat motto gaat de Stadspartij Doesburg voor de vierde keer deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. De eerste keer leverde dat twee van de vijftien Doesburgse raadszetels op, de twee keer daarna waren telkens drie zetels het resultaat. In 2014 zelfs bijna een vierde. Vanaf de eerste verkiezingsdeelname maakt de partij deel uit van de coalitie. “We hebben in al die jaren met alle partijen samengewerkt”, vertelt Van Sommeren. “We hebben dan ook geen voorkeur voor een samenwerking. Iedereen die het beste voor Doesburg voor heeft, vindt ons aan z’n zijde. Het Doesburgse belang staat altijd voorop.”
 
Dat Doesburgse belang was ooit ook de reden om de partij op te richten. Het resultaat is een partij met mensen van vaak uiteenlopende pluimage. Leden die landelijk SP, VVD, GroenLinks, D66 en PvdA-stemmen, verenigt in één plaatselijk belang: Doesburg. “Als je de moeite neem om onze kandidatenlijst te bekijken, zie je dat de kandidaten echt in alle wijken van de stad wonen. Een ook hun achtergrond en afkomst is zeer divers. Dat maakt dat we werkelijk in alle geledingen van de stad vertegenwoordigd zijn en maakt ook dat we goed weten wat er speelt en wat ‘de Doesburger’ wil”, aldus Van Sommeren.
 
Eén van de belangrijke thema’s in Doesburg is de door Ubbink en Rotra gewenste uitbreiding in de Fraterwaard. “We vinden het jammer dat dit een verkiezingsthema is geworden. Er worden nu standpunten ingenomen, zonder dat vast staat wat de gevolgen zijn van uitbreiding. Onderzoek moet nog gedaan worden. Feitelijk valt er dus niet veel over te zeggen zolang niet al het onderzoek klaar is. Maar wij staan in het algemeen op het standpunt dat bedrijven belangrijk zijn voor Doesburg en zo mogelijk behouden moeten blijven, alleen al voor de werkgelegenheid”, aldus Van Sommeren.
 
Een andere speerpunt voor Van Sommeren is de Doesburgse zelfstandigheid. De Commissaris der Koning stak het in het verleden niet onder stoelen of banken, dat hij twijfelde aan het zelfstandige bestaansrecht van Doesburg. “Voor ons staat die zelfstandigheid als een paal boven water. Niet alleen als wens, maar ook wat betreft de uitvoering. Het ambtenarenapparaat is op sterke, we hebben goede samenwerkingsverbanden, de financiën op orde en we beschikken over een prima reserve. Aan alle voorwaarden voor volwaardige zelfstandigheid wordt dus voldaan. Ik denk dat het ‘aan dat front’ de komende jaren wel rustig blijft. Ik ben van mening dat Doesburg en de gemeente Angerlo in het verleden samengevoegd hadden moeten worden. Maar nu gaan we alleen en zelfstandig verder en dat kan echt heel goed.”
 
David van Summeren ziet Doesburg als een speciale stad. Niet alleen wat betreft de unieke binnenstad en historische waarde daarvan, maar ook waar het om problemen gaat. “We hebben in deze stad helaas ook grote problemen, die in plaatsen van de zelfde grootte of die veel groter zijn, niet spelen. Dat stelt flinke eisen aan bestuur en de diensten die veiligheid moeten bieden. Maar de politiek heeft daar, wat betreft sociaal beleid, ook een zware taak, die we als politiek zo goed mogelijk handen en voeten moeten geven. We mogen onze ogen niet sluiten voor de problemen, hoe trots we zijn ook op deze stad.”
 Ook de jongeren hebben een stem bij ons!!

Dat Stadpartij Doesburg een partij voor alle leeftijden is, blijkt uit de aanmelding van drie jonge vrouwen. Jonger dan 25 jaar, betrokken bij hun stad en samenleving en op de hoogte van wat er speelt bij de Doesburgse jeugd. Sophie Everts, Merve Tulum en Celine van der Beek staan daarom maar wat graag op de kieslijst van Stadspartij Doesburg. 


#vlogs ; Op campagne, met Sophie en Celine
Is het niet een top team?