Doesburg, een stad om van te houden!Doesburgs nieuws


Grotenhuys ontmoetingsplek en maaltijden.

Stadspartij Doesburg is geschrokken van het stopzetten van de warme maaltijdvoorziening in de gezamenlijke ruimte van Grotenhuys.
Bij navraag bij de wethouder blijkt dat de ontmoetingsplek blijft en dat de maaltijdvoorziening van maandag tot en met vrijdag tot zeker 1 april wordt verzorgd en dat er ook op zaterdag en zondag naar een oplossing gezocht wordt. Cambio (die de maaltijden verzorgde) heeft het contract opgezegd per 1 april....

De wethouder gaat in overleg met de bewoners en de bewonerscommissie om te overleggen op welke manier de bewoners de ontmoetingsplek en de maaltijdvoorziening willen invullen na 01 april. Samen een warme maaltijd eten op deze ontmoetingsplek staat daarbij voorop.

Sterker nog, Stadspartij Doesburg wil juist dat we de ontmoetingsplek meer gaan benutten en zal zich daarvoor hard maken.

Eindejaarstoespraak van onze nestor van de raad                   David van Sommeren

Geachte aanwezigen en toehoorders,

 

Vanavond mag ik als nestor van de raad mijn gedachten laten gaan ter afsluiting van de raadsvergaderingen in het jaar 2018. Natuurlijk kan ik het dan hebben over twee belangrijke zaken in de politiek dit jaar, de gemeenteraadsverkiezingen en het project leid. Maar is dit het belangrijkste waar het omgaat in onze stad?  Er zijn veler belangrijkere zaken waar we soms te snel aan voorbij gaan. Het gaat om de mensen zelf in onze stad. De mensen in je omgeving. Je familie, vrienden, de ouderen maar ook de mensen die zich vrijwillig inzetten voor onze stad, mensen die zich druk maken om er samen iets moois van te maken. De inzet van deze mensen wordt niet altijd voldoende gewaardeerd. In andere culturen zie je vaak meer waardering voor de mensen die zich inzetten en daar is het ook een vanzelfsprekendheid dat je dingen samen doet, met en voor je familie, bij het geloof, bij het overlijden van familie of vrienden en natuurlijk met feesten. Ook zie je dat familiebanden en vriendschappen heel hecht zijn en met name het respect dat er is voor ouderen, ongeacht of het familie van je is of niet. Bij ons in Doesburg zijn er meerdere andere culturen naast die met een “zogenaamde westerse” achtergrond, waarvan de Turkse en Molukse cultuur de grootste zijn. Het respect wat men in deze culturen heeft voor familie en ouderen is iets waar wij veel van kunnen leren. Tradities en zich vrijwillig inzetten voor elkaar zie je hier veel terug komen. En dat is mooi.

 

Meer en meer tradities zien we echter bij ons verdwijnen of is moeilijker te organiseren omdat we de kracht, de inzet missen om er iets moois van te maken. We gaan snel mee in zaken die we zien en kennen van de televisie. Zo is Sinterklaas een feest, waaraan minder deelgenomen wordt en waarbij het cadeautjes geven verschuift naar de kerstdagen zoals in andere landen. Maar ook andere met name Amerikaanse tradities doen hun entree in ons land zoals Halloween en black friday. Ik had er tot dit jaar nog nooit van gehoord en nu werd ik er mee doodgegooid en dit zijn niet onze tradities. Tradities moet je koesteren. Wil je iets van je, bijvoorbeeld, Sinterklaasfeest maken, moet je je schouders eronder zetten. Bij ons in de familie wordt Sinterklaas nog steeds groots gevierd met een gezellig samen zijn met eten, drinken, cadeaus, surprises en gedichten. Veel werk en ook ik heb er niet altijd even veel puf voor, maar als het eenmaal zover is, dan is het een prachtig feest en is het goud waard dat je zo’n goede familieband hebt. We moeten er echter wel wat voor doen. Laten we zorgen dat we ons blijven inzetten voor de mooie tradities die we hebben.

 

Maar ook in onze stad merken we dat het zoeken en vinden van vrijwilligers bij allerlei activiteiten of verenigingen moeilijk wordt. Recentelijk nog met de Hanzefeesten en de enquête over het vervolg van Doesburg binnenste buiten. Deze verenigingen, stichtingen en organisaties zijn de bouwstenen van Doesburg. Onze oude stad wordt aantrekkelijk op het moment dat er levendigheid is. Vele vrijwilligers hebben we gelukkig in onze stad. Laten we ze koesteren en helpen op de manier zoals andere culturen het gewend zijn. Als een vanzelfsprekendheid en niet als een opdracht. Zo maken we van Doesburg de mooiste stad. Geniet van de feestdagen met uw familie en vrienden. Ook hier geldt, samen maak je het mooiste feest.

 

Ik wens u prettige feestdagen toe. .

 

Doesburgs nieuws

Algemene beschouwingen, begroting 2019-2022

 

Voor ons ligt de begroting van 2019 - 2022 ter bespreking.

 


Deze begroting laat een zeer positief beeld zien en is sluitend. Een groot deel van ons programma en het coalitieakkoord vinden we terug. In het voorwoord staat: “dit akkoord staat in het teken van samenwerking. Samenwerking met burgers en bedrijven, zodat zij mee kunnen praten, denken en beslissen over goede woon- en leefvoorzieningen in onze mooie stad. Het betrekken van inwoners en ondernemers bij verbeteringen in de openbare ruimte tot de bereikbaarheid en de klantgerichtheid van de gemeentelijke organisatie van onze stad.

 

We willen evenwicht in de begroting tussen de jaarlijks terugkerende inkomsten en uitgaven, de reserve op peil houden en de belastingdruk voor inwoners en ondernemers moet binnen de perken blijven.” Zie hier de kernpunten waar wij als Stadspartij Doesburg voor staan: nieuwe plannen in overleg met de inwoners en ondernemers, geen bureaucratische toestanden en een financieel gezonde gemeente zodat wij als zelfstandige gemeente onze eigen keuzes kunnen blijven maken.

 

In deze begroting wordt beperkt een nieuw beleid ingevuld, daarover later meer. Wij vinden dit een verstandige keus als Stadspartij Doesburg.

 

 

 

Nu nemen we de tijd om toekomstige plannen samen verder uit te werken samen met de inwoners en ondernemers, echter Stadspartij Doesburg wil ook dat er direct zaken opgepakt worden!

 

Er zijn nogal wat projecten die we eerst moeten afronden: aanpak van de Zomerweg, het project Blauwe Knoop, de herinrichting binnenstad (deels autoluw), parkeren in de Kloostertuin met een goede verkeersaansluiting naar de Barend Ubbinkweg, woningbouw en parkeren aan de Halve Maanweg en behoud van de combinatie politie- en brandweerpost.

 

Maar daarnaast is het ook goed om het aankomende jaar ons sociaal domein eens kritisch te bekijken: waar zijn de noodzakelijkheden en waar kunnen we ons heroriënteren?

 

Kort gezegd: laten we inventariseren hoe we de gelden effectief en efficiënt kunnen uitgeven, zodat de gewenste zorg geleverd kan worden.

 

De wijken buiten de binnenstad hebben aandacht nodig, met nadruk op de wijk Beinum de komende 4 jaar. Daarnaast zal er in de zorg gewerkt moeten worden aan voorkoming van eenzaamheid en moeten we werken aan het bevorderen van een positief gezondheidsklimaat. Ook voor de jeugd moeten we de aandacht houden. 

 

 

 

Bureaucratische toestanden en onbeantwoorde brieven aan de Gemeente Doesburg moeten ons vreemd zijn. Handhaving, in de geest van de wet en regelgeving vinden wij belangrijk. De energietransitie staat nog in de kinderschoenen, maar zal zeker opgepakt moeten worden. In de begroting en de Mia wordt aankomend jaar ruimte gecreëerd om de hiervoor uitgewerkte plannen in te kunnen vullen.

Stadspartij Doesburg kan in hoofdlijnen akkoord gaan met de begroting. Enkele punten halen we er echter uit: 

 

Klantgerichtheid:

 

De gemeente geeft aan klantgericht te willen zijn en hiervoor de digitalisering in te zetten om dit te bereiken. Stadspartij Doesburg komt tot nu toe nog zeer regelmatig ter ore dat brieven, mailberichten etc. niet bevestigd worden en niet of erg langzaam worden beantwoord. In de commissie gaf de portefeuillehouder aan dat digitalisering klantgerichtheid bevordert, dus we nemen aan dat er voor bovenstaande problematiek een eenvoudige digitale oplossing komt. Een bevestiging middels een automatische reply zou al helpen. De attitude van degene die het moet oppakken doet de rest. Graag horen we van de portefeuillehouder hoe zij dit vorm wil geven?

 

 

 

Beinum en overige wijken:

 

In ons verkiezingsprogramma was een van de speerpunten om meer aandacht te besteden aan de leefbaarheid in de wijken buiten de binnenstad. Dit item is ook in het coalitieakkoord meegenomen. In de wijk Beinum hebben we een inhaalslag te maken aangaande groen, leefbaarheid en centrumontwikkeling. We verwachten van het College concrete plannen om hierin verbeteringen te realiseren, samen met de inwoners en wijkraden en deze plannen in het komende begrotingsjaar overlegd te krijgen.

 

 

 

Samenwerken in combinatie met evenementen:

 

De evenementen in Doesburg blijven toch om aandacht vragen. Ze zijn van groot belang voor Doesburg. Burgers ontmoeten elkaar op deze evenementen. Zeker in een kleine stad als Doesburg waar veel mensen al gedurende hun jeugd wonen, zijn de evenementen “ankerpunten” in het sociale leven. Er worden oude bekenden gesproken en er ontstaat saamhorigheid.

 

Ook voor ondernemend Doesburg zijn de evenementen vaak de krenten in de pap, door de grote hoeveelheid toeristen en inwoners als (potentiële) klanten. Voor de bewoners van de binnenstad is het soms overlast gevend dat deze evenementen voor hun deur worden gehouden. Als Stadspartij vinden we dat alle burgers mee moeten denken en doen en we iedereen moeten horen en serieus moeten nemen. Daarom zien wij een belangrijke verbindende taak voor de evenementencoördinator en de overige betrokken ambtenaren weggelegd, om de doelstelling van het coalitieakkoord “Samenwerking” te behalen.

 

 

 

Lastenverhoging

 

Het grootste discussiepunt in onze begroting is de verhoging van de heffingen voor burgers, OZB, riool en afval. De buitenproportionele verhoging van afval wordt mede veroorzaakt door de tegemoetkomingen die de Raad de afgelopen jaren heeft gedaan aan de burgers. Door de korting op de lasten niet mee te nemen in de stukken en apart te benoemen, extrapoleren de bedragen extreem.

 

Als Stadspartij Doesburg kunnen we niet akkoord gaan met deze lastenverhoging voor onze burgers. We willen dat de wethouder met een doordacht en doorberekend plan komt om de lastenverhoging voor de burgers in lijn met de inflatiecorrectie te laten lopen voor de komende periode. De wethouder heeft al aangegeven om hier met een plan te komen voordat we de belastingtarieven in december gaan vaststellen. Middels een gezamenlijke motie van de coalitiepartijen en       geven we de wethouder de financiële ruimte om dit plan voor het aankomend jaar uit te kunnen werken. Tevens verwachten we met de kadernota een structureel plan om dit soort verhogingen in de begroting in de toekomst te voorkomen. Wellicht zou een gestaffelde verhoging over meerdere jaren een oplossing kunnen zijn. Tevens zouden we van de wethouder willen vernemen dat groenafval gratis weggebracht mag worden naar het recycleplein.

 

 

 

Kwijtschelding van lasten ter hoogte van €128.000 horen ons inziens thuis bij de inkomensregelingen en niet bij de riool- en afvalheffingen. Dit zou een gedeelte van de oplossing kunnen creëren om naar de toekomst toe de structurele kosten niet zo onevenredig te verhogen. Graag praten we erover met de kadernota.

 


Stadspartij Doesburg is dus tevreden met de begroting, maar wil compensatie op de afvalstoffenheffing, zodat de inflatiecorrectie hier gaat gelden, zoals ook in de begroting en het coalitieakkoord staat. 

 

 

 

Geen acht bouwlagen aan de Koppelweg

Deze week moesten we ons uitspreken over een stedenbouwkundige voorkeursvariant Koppelweg
6 lagen 100 woningen, 6 lagen 80 woningen of 8 lagen 100 woningen is de vraag.
In de onlangs vastgestelde Woonvisie 2017-2022 wordt de locatie Koppelweg als kans benoemd voor het bedienen van de regionale woningmarkt.
Maar voldoen alle varianten wel aan de uitgangspunten van de Gebiedsvisie De Blauwe Knoop?
Zijn ze allemaal financieel haalbaar? Zijn ze allemaal positief beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit?
Hoe duurzaam worden de woningen?
We lezen meer er dan 150 belangstellenden zijn, waarvan er 75 in Doesburg wonen. 
Moeten we de bewoners van de Beinum wel het zicht op onze mooie toren ontnemen?
Komt er daadwerkelijk een wenselijke doorstroming waar ook starters mee gebaat zullen zijn? 
De vraagprijs voor een woning zal meer dan 300.000,- bedragen. Bouwen we hier niet te elitair?
Daarnaast ligt er nog een door de gemeenteraad aangenomen motie, om niet hoger te bouwen dan zes lagen. Moeten we dit democratisch genomen besluit zomaar terzijde leggen?
U ziet: veel vragen waarover wij ons als Stadspartij Doesburg, meerdere keren hebben gebogen.
Als we kijken naar de verwachte doorstroming op de Doesburgse woningmarkt en de belofte van projectontwikkelaar om zich in de advertenties vooral te richten op Doesburgse belangstellenden, dan zien we zelfs geen bezwaar bij een bouw van 6 lagen en 80 woningen. De helft van de 150 belangstellende, 75 stuks dus, kunnen daar allemaal terecht. Een probleem minder? We zullen het zien.
We hechten veel waarde aan de veiligheid van de fietsers aldaar. 
Doortrekken van het fietspad over de dijk had onze voorkeur gehad, maar blijkt niet mogelijk. Wij willen het college dan ook vragen om straks vooral ook de fietsveiligheid mee te nemen in het plan De Blauwe Knoop. Misschien liggen er mogelijkheden op het terrein aan de overzijde en worden dan ook de gebouwen op de Linie beter bereikbaar vanaf de Ooi.
Stadspartij Doesburg is zich bewust van de vraag naar woningen op de lokale woningmarkt.
Maar of we dan moeten kiezen voor een enorm gebouw van 8 woonlagen op deze mooie lokatie, blijft de vraag. 
Uiteindelijk heeft de eerder aangenomen motie om niet hoger te bouwen dan 6 woonlagen (destijds trouwens niet door ons ondersteund), geholpen in de beslissing. We vinden het zeer belangrijk dat een democratisch genomen besluit ook daadwerkelijk zijn waarde blijft houden. Nu en zeker ook in de toekomst.
Stadspartij Doesburg kiest daarom voor de variant 6 woonlagen 80 woningen.

Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg gaat niet door.

Uit het uitgebreide onderzoek is naar voren gekomen dat alhoewel het oorspronkelijke plan ruimtelijk en technisch haalbaar blijkt te zijn het een onbetaalbare oplossing is om de verwachte/gewenste groei van de bovenstaande bedrijven te realiseren. Na een onderzoeksperiode van ruim twee jaar hebben de zeven samenwerkende partijen besloten dat het voorkeursontwerp niet uitvoerbaar is. De kosten zullen niet opwegen tegen de baten voor de genoemde bedrijven, ook niet met eventuele bijdragen van de overheid.

Het plan kende vele voor- en tegenstanders en maakte binnen de Doesburgse gemeenschap  vele (tegenstrijdige) gevoelens los. Aan de ene kant het behoud van natuur in de Fraterwaard en aan de andere kant het behoud van werkgelegenheid voor vele Doesburgers en mensen uit de omgeving. Omdat het plan niet verder was (en is) gekomen tot het onderzoeken van de haalbaarheid van het voorkeursontwerp heeft Stadspartij Doesburg zowel in de verkiezingsperiode als in de coalitiebesprekingen hier geen politieke lading aan willen geven. In dit geval is weer gebleken dat feitelijkheden, aannames en emoties makkelijk met elkaar gemengd worden en gebruikt kunnen worden om sentimenten te beïnvloeden die  nog niet actueel zijn.

 

De Fraterwaard blijft behouden zoals het nu is maar hoe gaan Koninklijke Rotra en Ubbink hun groei realiseren? Vooralsnog zal de mogelijke uitbreiding, cross-dock voor Rotra, bij voorkeur in de regio plaatsvinden, de geplande verbouwing bij Ubbink zal gewoon doorgaan. Zoals het er nu naar uitziet zal (voorlopig) de toenemende werkgelegenheid in de regio plaatsvinden. Stadspartij Doesburg maakt zich wel zorgen om de werkgelegenheid op de lange termijn in Doesburg. Gemeentes in de regio zullen betrokken worden in de toekomstplannen en de zeven stakeholders hebben afgesproken met elkaar samen te blijven werken om te zoeken naar de best mogelijke oplossingen. 

 

Erepenning Doesburg voor scheidend wethouder Fred Jansen

Scheidend wethouder Fred Jansen heeft de erepenning van de gemeente Doesburg ontvangen. Hij kreeg de erepenning als blijk van waardering voor zijn jarenlange verdiensten voor Doesburg.

Jansen is 12 jaar onafgebroken wethouder geweest namens Stadspartij Doesburg. Hij was als wethouder onder andere betrokken bij de revitalisering van het Zuidelijk en Noordelijk Molenveld, het Burgemeester Keiserplein en de Kloosterstraat. Ook kwamen er nieuwe accommodaties tot stand voor korfbalvereniging Rivalen en Stichting Kegelsport Doesburg.

Afgelopen donderdag was zijn afscheidsreceptie. Behalve met de erepenning werd wethouder Jansen ook op een andere manier verrast: één van de vier bankjes voor de ingang van het stadhuis  - waar de wethouder regelmatig een sigaret opstak - gaat sinds donderdag door het leven als het ‘Fred Jansen bankje’.

 

De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953, aan dr. J.H. van Heek voor zijn inzet voor de restauratie van De Waag. De huidige penning is in 2007 ontworpen door zilversmid en stadsgenoot Marcel Blok. Op de ene kant prijkt het wapen van de gemeente Doesburg, op de andere kant staan in reliëf de vestingwerken gegraveerd.

Onze speerpunten

Stadspartij Doesburg trots op lokale betrokkenheid

De Stadspartij Doesburg is er trots op dat ze een lokale partij is en geen lokale afdeling van een landelijke partij.                                           Dat zegt de Stadspartij naar aanleiding van de peiling, waaruit blijkt dat een derde van de stemmen in maart naar lokale partijen gaan.

De Stadspartij zegt door de lokale binding alle vrijheid te hebben om een evenwichtig en sterk politiek programma samen te stellen. Bovendien bestaat de partij uit mensen, die goed weten wat in de Doesburgse samenleving leeft.

Ook vertegenwoordigt de partij geen ideologisch stroming, maar juist de hele stad, van links naar rechts. De Stadspartij is er trots op dat de partij al twaalf jaar medebepalend is voor de koers van de stad. (bron: Omroep Gelderland ) 

 

 


Leuk interview van Appie van der Beek met Eenvandaag


Waarom ik raadslid ben geworden? Lees meerOns voorstel voor een fleurige Kraakselaan aangenomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijn dat ons voorstel om de gehele beplanting aan de Kraakselaan te vervangen is goedgekeurd en dat daar dezelfde beplanting komt als aan de Koepoortwal. Een zee van rose bloemen. Hierdoor ontstaat een mooi lint van uniforme kleurige beplanting.

 Stadspartij Doesburg zet lokaal belang altijd voorop

 

 

 

 

 

 

(Bron;regiobode)

 

DOESBURG – “De moeilijkste discussies gaan eigenlijk altijd over onderwerpen die niet typisch Doesburgs zijn”, vertelt David van Sommeren (51). Hij de lijsttrekker van de Stadspartij Doesburg. “In onze partij zijn veel mensen van verschillende gezindten, achtergrond en etnische komaf verenigt. Doesburg verbindt hen. Dus zijn we het er altijd snel over eens als het over het Doesburgse belang gaat. De discussie zit vooral in de meer landelijke thema’s.”

 

‘Doesburg, een stad om van te houden!’ Met dat motto gaat de Stadspartij Doesburg voor de vierde keer deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. De eerste keer leverde dat twee van de vijftien Doesburgse raadszetels op, de twee keer daarna waren telkens drie zetels het resultaat. In 2014 zelfs bijna een vierde. Vanaf de eerste verkiezingsdeelname maakt de partij deel uit van de coalitie. “We hebben in al die jaren met alle partijen samengewerkt”, vertelt Van Sommeren. “We hebben dan ook geen voorkeur voor een samenwerking. Iedereen die het beste voor Doesburg voor heeft, vindt ons aan z’n zijde. Het Doesburgse belang staat altijd voorop.”

 

Dat Doesburgse belang was ooit ook de reden om de partij op te richten. Het resultaat is een partij met mensen van vaak uiteenlopende pluimage. Leden die landelijk SP, VVD, GroenLinks, D66 en PvdA-stemmen, verenigt in één plaatselijk belang: Doesburg. “Als je de moeite neem om onze kandidatenlijst te bekijken, zie je dat de kandidaten echt in alle wijken van de stad wonen. Een ook hun achtergrond en afkomst is zeer divers. Dat maakt dat we werkelijk in alle geledingen van de stad vertegenwoordigd zijn en maakt ook dat we goed weten wat er speelt en wat ‘de Doesburger’ wil”, aldus Van Sommeren.

 

Eén van de belangrijke thema’s in Doesburg is de door Ubbink en Rotra gewenste uitbreiding in de Fraterwaard. “We vinden het jammer dat dit een verkiezingsthema is geworden. Er worden nu standpunten ingenomen, zonder dat vast staat wat de gevolgen zijn van uitbreiding. Onderzoek moet nog gedaan worden. Feitelijk valt er dus niet veel over te zeggen zolang niet al het onderzoek klaar is. Maar wij staan in het algemeen op het standpunt dat bedrijven belangrijk zijn voor Doesburg en zo mogelijk behouden moeten blijven, alleen al voor de werkgelegenheid”, aldus Van Sommeren.

 

Een andere speerpunt voor Van Sommeren is de Doesburgse zelfstandigheid. De Commissaris der Koning stak het in het verleden niet onder stoelen of banken, dat hij twijfelde aan het zelfstandige bestaansrecht van Doesburg. “Voor ons staat die zelfstandigheid als een paal boven water. Niet alleen als wens, maar ook wat betreft de uitvoering. Het ambtenarenapparaat is op sterke, we hebben goede samenwerkingsverbanden, de financiën op orde en we beschikken over een prima reserve. Aan alle voorwaarden voor volwaardige zelfstandigheid wordt dus voldaan. Ik denk dat het ‘aan dat front’ de komende jaren wel rustig blijft. Ik ben van mening dat Doesburg en de gemeente Angerlo in het verleden samengevoegd hadden moeten worden. Maar nu gaan we alleen en zelfstandig verder en dat kan echt heel goed.”

 

David van Summeren ziet Doesburg als een speciale stad. Niet alleen wat betreft de unieke binnenstad en historische waarde daarvan, maar ook waar het om problemen gaat. “We hebben in deze stad helaas ook grote problemen, die in plaatsen van de zelfde grootte of die veel groter zijn, niet spelen. Dat stelt flinke eisen aan bestuur en de diensten die veiligheid moeten bieden. Maar de politiek heeft daar, wat betreft sociaal beleid, ook een zware taak, die we als politiek zo goed mogelijk handen en voeten moeten geven. We mogen onze ogen niet sluiten voor de problemen, hoe trots we zijn ook op deze stad.”

  Ook de jongeren hebben een stem bij ons!!

Dat Stadpartij Doesburg een partij voor alle leeftijden is, blijkt uit de aanmelding van drie jonge vrouwen. Jonger dan 25 jaar, betrokken bij hun stad en samenleving en op de hoogte van wat er speelt bij de Doesburgse jeugd. Sophie Everts, Merve Tulum en Celine van der Beek staan daarom maar wat graag op de kieslijst van Stadspartij Doesburg. 


#vlogs ; Op campagne, met Sophie en Celine
Is het niet een top team?