Doesburg, een stad om van te houden!Doesburgs nieuws


Revitalisering Binnenstad

 

Stadspartij Doesburg heeft met verbazing gelezen dat Herman Geereking zijn waardevolle werkzaamheden voor de revitalisering van onze binnenstad zou stoppen.

 


 

Wij hebben direct contact met hem opgenomen en hem dit aangegeven tijdens een gesprek. Tevens hebben we uitgebreid gesproken over de zaken waar hij tegen aan loopt die zijn werkzaamheden frustreren. We hebben ook het standpunt van de Gemeente Doesburg in deze opgevraagd en wachten hier nog op reactie.

 

Stadspartij Doesburg is van mening dat Herman Geereking zich enorm  inzet voor startende ondernemers en het tegen gaan van leegstand  in de binnenstad en dit moet voortgezet worden.  Mocht er al een meningsverschil zijn, dan moet dit opgelost worden. Deze mensen zijn vrijwillig bezig, met een enorme inzet, voor de goede ontwikkeling van onze stad en die ondersteunen we altijd!

 

Stadspartij Doesburg zal opheldering vragen bij de Gemeente Doesburg.

Snelle stappen zijn gewenst.

‘Doesburg ook in 2040 nog zelfstandig’

(bron; De Gelderlander)

DOESBURG - Hoe moet Doesburg er in 2040 uitzien? Voor het stadje wordt een toekomstvisie geschreven, maar de Stadspartij en D66 missen vooralsnog een belangrijk uitgangspunt: zelfstandigheid. 

 

In het voorstel van het college wordt wel genoemd dat Doesburg ‘politiek veel waarde hecht aan de bestuurlijke zelfstandigheid en het denken vanuit eigen kracht’, maar dat vinden de Stadspartij en D66 te vrijblijvend. De bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg moet nadrukkelijk worden meegenomen in het traject om tot een toekomstvisie te komen, aldus de raadsfracties. 

Om de zelfstandigheid van het Hanzestadje te borgen, dienden de Stadspartij en D66 donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering met succes een amendement in.  Alleen het CDA steunde het voorstel niet. ,,Voor ons is het geen uitdaging of vraag of Doesburg zelfstandig moet blijven, het is een feit”, vertelde Laurens Schoonhoven, raadslid van Stadspartij Doesburg. 

Volgens de Stadspartij en D66 is Doesburg een stad om trots op te zijn. Dat was vroeger al zo en zal in de toekomst niet anders zijn. ,,In vergelijking met vele gemeentes om ons heen hebben we de zaken zowel organisatorisch als financieel goed voor elkaar”, aldus Schoonhoven.

Burgemeester Loes van der Meijs benadrukte dat de Doesburgers zich geen zorgen hoeven te maken over de zelfstandigheid van de stad. ,,We staan niet op een lijstje en de zelfstandigheid van Doesburg staat absoluut niet ter discussie.”

Het ontwikkelen van de visie kost 73.000 euro. De provincie heeft toegezegd de helft te betalen.

En nu doorpakken met onveilige wegen in het buitengebied.

 

Eindelijk is het zover en zal de Zomerweg, Eekstraat en nieuwe Eekstraat onder handen worden genomen, zodat er een veiligere verkeerssituatie komt.

 

Het heeft heel wat jaren geduurd maar nu gaat het dan eindelijk gebeuren. Mede dankzij de coöperatieve instelling van buurtschap Noord-Oost is dit tot stand gekomen.

 Door een rekenfout van het ingenieursbureau kwamen de werkzaamheden vele malen hoger uit. Geraamd werd met 1,1 miljoen hogere kosten.

Door ingrijpen van wethouder van Veldhuizen van Oort en haar ambtenaren werd het tekort terug gebracht tot 4 ton en gaf de commissie afgelopen woensdag unaniem een positief verhaal. 

Gezien de onveilige situatie wordt het nu tijd dat we doorpakken, de omwonenden wachten nu al lang genoeg.

Voorzitter Jerre Cramer , van het buurtschap,  juicht pas als de weg er ligt maar wij van Stadspartij Doesburg durven al wel een toast uit te brengen

 

Jeugdafdeling onderzoek drugspreventie

Celine van der Beek namens de jeugdafdeling Stadspartij Doesburg
Celine van der Beek namens de jeugdafdeling Stadspartij Doesburg

Hallo Doesburgers,

Wij willen jullie meenemen in onze onderzoek over drugspreventie. Wij hebben als jeugdafdeling van Stadspartij Doesburg samen gezeten om te kijken welke onderwerpen wij het meest interessant vinden voor de Jeugd van Doesburg en waarvan wij willen dat gemeente er wat mee doet.

 

Wij hebben als ons eerste punt gekozen voor drugspreventie omdat we merken dat drugs een groter probleem is dan alcohol. Vorig jaar is er een jongen overleden door het gebruiken van drugs. Dit heeft ons erg geraakt. Jongeren in Doesburg beginnen met experimenteren vanaf dat ze 12 jaar zijn.

 

Doordat het onbekend is weten ze niet goed wat ze gebruiken. Wij willen hen bewust maken hoe je met drugs omgaat. Ook willen wij bereiken dat drugs veilig en verantwoord wordt gebruikt.
Wij hebben eerst onderzoek gedaan in onze eigen netwerk. Wij hebben bijvoorbeeld gevraagd wat de top 5 drugs is. En of zij bijvoorbeeld alcoholgebruik een grotere probleem vinden in Doesburg dan drugsgebruik.

 

 

Toen hebben wij een groep jongeren uitgenodigd voor een bijeenkomst om te praten over dit onderwerp om ook andere meningen te horen. Van deze bevindingen hebben wij een notitie gemaakt.
Wat wij graag zouden willen dat de gemeente doet is een drugstestplek maken in Doesburg. Ook lijkt het ons goed om vanaf groep 7 voorlichting te geven aan de jeugd van Doesburg.

 

Jongeren maken veel gebruik van YouTube. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de gemeente gebruik maakt van YouTube om daar te laten wat drugs met je doet. Ouders vinden het bijvoorbeeld normaal dat kinderen alcohol gebruiken maar op het moment dat ze drugs gebruiken is het niet goed omdat het onbekend is. Alcohol kan schadelijker zijn dan bepaalde drugs. Aangezien niemand echt weet wat drugs met je doen is het voor jongeren erg interessant om het uit te proberen.


Nadat wij onze notitie gemaakt hebben zijn wij benaderd door wethouder Peter Bollen. Wij zijn met hem in gesprek gegaan over onze bevindingen over drugs in Doesburg. Wij hopen dat na al onze onderzoek er door de gemeente wat aangedaan wordt.

Wij willen alle jongeren bedanken die ons hebben geholpen aan dit onderzoek want zonder de inbreng van de jeugd hadden we dit niet kunnen doen.

 

Met vriendelijke groet ,


Sophie, Isabel en Celine
Jeugdafdeling Stadspartij Doesburg

 

Ben jij ook een jongere met een mening? 

Wordt dan lid van de jeugdafdeling van Stadspartij Doesburg!

 

Klik hier om je aan te melden.

 


Jeugdafdeling Stadspartij in gesprek met Doesburgse jongeren

De Jeugdafdeling van onze partij is erg druk geweest afgelopen jaar!
Afgelopen half jaar hebben zij zich ingezet om het gesprek met de Doesburgse jeugd aan te gaan over drugspreventie.
Onder andere inloopavonden bij 0313, waar ze in gesprek gingen met de jeugd onder begeleiding van een jeugdwerker, hebben veel ideeën gegeven om problemen aan te kunnen pakken. Ook hebben ze al een gesprek gehad met de verantwoordelijk wethouder Dr. P. Bollen.
 
Door deze gesprekken hebben zij veel inzicht gekregen over de situatie in Doesburg.
Op basis van al deze info hebben ze een notitie opgesteld, om aan te bieden aan de Wethouder.
Deze notitie zullen zij a.s. dinsdag 9 april toelichten in de commissievergadering, door gebruik te maken van het inspreekrecht.
Zij zijn erg benieuwd hoe dit gaat lopen!


Grotenhuys ontmoetingsplek en maaltijden.

Na een uitgebreide test met proefmaaltijden, kozen de bewoners Smakelijk Thuys als aanbieder voor de warme maaltijd.

Smakelijk Thuys zal vanaf 1 april 7 dagen in de week tussen 12 en 1 uur een warme maaltijd verzorgen. Iedereen is welkom om aan te schuiven. Aanmelden kan via sameneteningrotenhuys@gmail.com.

Wethouder van Veldhuizen: “Ik ben trots op de bewoners van Grotenhuys. Dankzij hen kon er snel een goede aanbieder gekozen worden. Ook namens de gemeente een dankjewel aan Zorgbelang die vanuit de Leefbaarheidsalliantie van de Provincie Gelderland het proces in goede banen heeft geleid. René Reumer van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland: ‘Bewoners hebben zelf kunnen proeven en kiezen. Verenigingen en vrijwilligers zijn betrokken in het proces. Daarmee ligt er een goede basis voor de toekomst!’

Het gezamenlijk eten in Grotenhuys heeft voor veel mensen een belangrijke functie. Herman Boegman, lid van de bewonerscommissie, onderschrijft dat. “Het was voor mij een bijzonder proces om mee te maken. Het is fijn dat we weer samen lekker kunnen eten. Ook mensen buiten Grotenhuys zijn welkom. Zo komt er iedere dag een meneer wiens vrouw op de Hessengracht woont. Maar er is altijd plek voor meer mensen.”

 

Prijs- kwaliteitsverhouding

Niet alleen is gekeken naar de smaak van de maaltijd en de diversiteit van het aanbod. Ook de kosten van de maaltijd speelde een belangrijke rol in de keuze. Deze zijn nagenoeg gelijk gebleven en bedragen ongeveer € 8,50. De gemeente ondersteund het programma financieel door onder meer de ruimte ter beschikking te stellen. Niet alleen voor de bewoners van Grotenhuys, maar ook voor de wijkbewoners en verenigingen uit Doesburg.

 

Ook een oplossing voor medewerkers en activiteiten

Voor nagenoeg alle medewerkers die voor de veranderingen actief waren in Grotenhuys, is een nieuwe plek gevonden. Op dit moment worden de laatste zaken geregeld waardoor ook de activiteiten die in Grotenhuys worden aangeboden, gewoon door kunnen gaan.


Algemene beschouwingen, begroting 2019-2022

Kort gezegd: laten we inventariseren hoe we de gelden effectief en efficiënt kunnen uitgeven, zodat de gewenste zorg geleverd kan worden.
 
De wijken buiten de binnenstad hebben aandacht nodig, met nadruk op de wijk Beinum de komende 4 jaar. Daarnaast zal er in de zorg gewerkt moeten worden aan voorkoming van eenzaamheid en moeten we werken aan het bevorderen van een positief gezondheidsklimaat. Ook voor de jeugd moeten we de aandacht houden. 
Bureaucratische toestanden en onbeantwoorde brieven aan de Gemeente Doesburg moeten ons vreemd zijn. Handhaving, in de geest van de wet en regelgeving vinden wij belangrijk. De energietransitie staat nog in de kinderschoenen, maar zal zeker opgepakt moeten worden. In de begroting en de Mia wordt aankomend jaar ruimte gecreëerd om de hiervoor uitgewerkte plannen in te kunnen vullen.

Stadspartij Doesburg kan in hoofdlijnen akkoord gaan met de begroting. Enkele punten halen we er echter uit:
 
Klantgerichtheid:
De gemeente geeft aan klantgericht te willen zijn en hiervoor de digitalisering in te zetten om dit te bereiken. Stadspartij Doesburg komt tot nu toe nog zeer regelmatig ter ore dat brieven, mailberichten etc. niet bevestigd worden en niet of erg langzaam worden beantwoord. In de commissie gaf de portefeuillehouder aan dat digitalisering klantgerichtheid bevordert, dus we nemen aan dat er voor bovenstaande problematiek een eenvoudige digitale oplossing komt. Een bevestiging middels een automatische reply zou al helpen. De attitude van degene die het moet oppakken doet de rest. Graag horen we van de portefeuillehouder hoe zij dit vorm wil geven?
 
Beinum en overige wijken:
In ons verkiezingsprogramma was een van de speerpunten om meer aandacht te besteden aan de leefbaarheid in de wijken buiten de binnenstad. Dit item is ook in het coalitieakkoord meegenomen. In de wijk Beinum hebben we een inhaalslag te maken aangaande groen, leefbaarheid en centrumontwikkeling. We verwachten van het College concrete plannen om hierin verbeteringen te realiseren, samen met de inwoners en wijkraden en deze plannen in het komende begrotingsjaar overlegd te krijgen.
 
Samenwerken in combinatie met evenementen:
De evenementen in Doesburg blijven toch om aandacht vragen. Ze zijn van groot belang voor Doesburg. Burgers ontmoeten elkaar op deze evenementen. Zeker in een kleine stad als Doesburg waar veel mensen al gedurende hun jeugd wonen, zijn de evenementen “ankerpunten” in het sociale leven. Er worden oude bekenden gesproken en er ontstaat saamhorigheid.
 
Ook voor ondernemend Doesburg zijn de evenementen vaak de krenten in de pap, door de grote hoeveelheid toeristen en inwoners als (potentiële) klanten. Voor de bewoners van de binnenstad is het soms overlast gevend dat deze evenementen voor hun deur worden gehouden. Als Stadspartij vinden we dat alle burgers mee moeten denken en doen en we iedereen moeten horen en serieus moeten nemen. Daarom zien wij een belangrijke verbindende taak voor de evenementencoördinator en de overige betrokken ambtenaren weggelegd, om de doelstelling van het coalitieakkoord “Samenwerking” te behalen.
 
Lastenverhoging
Het grootste discussiepunt in onze begroting is de verhoging van de heffingen voor burgers, OZB, riool en afval. De buitenproportionele verhoging van afval wordt mede veroorzaakt door de tegemoetkomingen die de Raad de afgelopen jaren heeft gedaan aan de burgers. Door de korting op de lasten niet mee te nemen in de stukken en apart te benoemen, extrapoleren de bedragen extreem.
 
Als Stadspartij Doesburg kunnen we niet akkoord gaan met deze lastenverhoging voor onze burgers. We willen dat de wethouder met een doordacht en doorberekend plan komt om de lastenverhoging voor de burgers in lijn met de inflatiecorrectie te laten lopen voor de komende periode. De wethouder heeft al aangegeven om hier met een plan te komen voordat we de belastingtarieven in december gaan vaststellen. Middels een gezamenlijke motie van de coalitiepartijen en       geven we de wethouder de financiële ruimte om dit plan voor het aankomend jaar uit te kunnen werken. Tevens verwachten we met de kadernota een structureel plan om dit soort verhogingen in de begroting in de toekomst te voorkomen. Wellicht zou een gestaffelde verhoging over meerdere jaren een oplossing kunnen zijn. Tevens zouden we van de wethouder willen vernemen dat groenafval gratis weggebracht mag worden naar het recycleplein.
 
Kwijtschelding van lasten ter hoogte van €128.000 horen ons inziens thuis bij de inkomensregelingen en niet bij de riool- en afvalheffingen. Dit zou een gedeelte van de oplossing kunnen creëren om naar de toekomst toe de structurele kosten niet zo onevenredig te verhogen. Graag praten we erover met de kadernota.

Stadspartij Doesburg is dus tevreden met de begroting, maar wil compensatie op de afvalstoffenheffing, zodat de inflatiecorrectie hier gaat gelden, zoals ook in de begroting en het coalitieakkoord staat.


Geen acht bouwlagen aan de Koppelweg

Deze week moesten we ons uitspreken over een stedenbouwkundige voorkeursvariant Koppelweg 6 lagen 100 woningen, 6 lagen 80 woningen of 8 lagen 100 woningen is de vraag.
In de onlangs vastgestelde Woonvisie 2017-2022 wordt de locatie Koppelweg als kans benoemd voor het bedienen van de regionale woningmarkt.

 

 

Maar voldoen alle varianten wel aan de uitgangspunten van de Gebiedsvisie De Blauwe Knoop?
Zijn ze allemaal financieel haalbaar? Zijn ze allemaal positief beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit?
Hoe duurzaam worden de woningen?


We lezen meer er dan 150 belangstellenden zijn, waarvan er 75 in Doesburg wonen.
Moeten we de bewoners van de Beinum wel het zicht op onze mooie toren ontnemen?
Komt er daadwerkelijk een wenselijke doorstroming waar ook starters mee gebaat zullen zijn?
De vraagprijs voor een woning zal meer dan 300.000,- bedragen. Bouwen we hier niet te elitair?

Daarnaast ligt er nog een door de gemeenteraad aangenomen motie, om niet hoger te bouwen dan zes lagen. Moeten we dit democratisch genomen besluit zomaar terzijde leggen? U ziet: veel vragen waarover wij ons als Stadspartij Doesburg, meerdere keren hebben gebogen.

 

Als we kijken naar de verwachte doorstroming op de Doesburgse woningmarkt en de belofte van projectontwikkelaar om zich in de advertenties vooral te richten op Doesburgse belangstellenden, dan zien we zelfs geen bezwaar bij een bouw van 6 lagen en 80 woningen. De helft van de 150 belangstellende, 75 stuks dus, kunnen daar allemaal terecht. Een probleem minder? We zullen het zien. We hechten veel waarde aan de veiligheid van de fietsers aldaar.
Doortrekken van het fietspad over de dijk had onze voorkeur gehad, maar blijkt niet mogelijk. Wij willen het college dan ook vragen om straks vooral ook de fietsveiligheid mee te nemen in het plan De Blauwe Knoop. Misschien liggen er mogelijkheden op het terrein aan de overzijde en worden dan ook de gebouwen op de Linie beter bereikbaar vanaf de Ooi. Stadspartij Doesburg is zich bewust van de vraag naar woningen op de lokale woningmarkt.

 

Maar of we dan moeten kiezen voor een enorm gebouw van 8 woonlagen op deze mooie lokatie, blijft de vraag.
Uiteindelijk heeft de eerder aangenomen motie om niet hoger te bouwen dan 6 woonlagen (destijds trouwens niet door ons ondersteund), geholpen in de beslissing. We vinden het zeer belangrijk dat een democratisch genomen besluit ook daadwerkelijk zijn waarde blijft houden. Nu en zeker ook in de toekomst.
Stadspartij Doesburg kiest daarom voor de variant 6 woonlagen 80 woningen.


Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg gaat niet door.

Uit het uitgebreide onderzoek is naar voren gekomen dat alhoewel het oorspronkelijke plan ruimtelijk en technisch haalbaar blijkt te zijn het een onbetaalbare oplossing is om de verwachte/gewenste groei van de bovenstaande bedrijven te realiseren. Na een onderzoeksperiode van ruim twee jaar hebben de zeven samenwerkende partijen besloten dat het voorkeursontwerp niet uitvoerbaar is. De kosten zullen niet opwegen tegen de baten voor de genoemde bedrijven, ook niet met eventuele bijdragen van de overheid.

Het plan kende vele voor- en tegenstanders en maakte binnen de Doesburgse gemeenschap  vele (tegenstrijdige) gevoelens los. Aan de ene kant het behoud van natuur in de Fraterwaard en aan de andere kant het behoud van werkgelegenheid voor vele Doesburgers en mensen uit de omgeving. Omdat het plan niet verder was (en is) gekomen tot het onderzoeken van de haalbaarheid van het voorkeursontwerp heeft Stadspartij Doesburg zowel in de verkiezingsperiode als in de coalitiebesprekingen hier geen politieke lading aan willen geven. In dit geval is weer gebleken dat feitelijkheden, aannames en emoties makkelijk met elkaar gemengd worden en gebruikt kunnen worden om sentimenten te beïnvloeden die  nog niet actueel zijn.

 

De Fraterwaard blijft behouden zoals het nu is maar hoe gaan Koninklijke Rotra en Ubbink hun groei realiseren? Vooralsnog zal de mogelijke uitbreiding, cross-dock voor Rotra, bij voorkeur in de regio plaatsvinden, de geplande verbouwing bij Ubbink zal gewoon doorgaan. Zoals het er nu naar uitziet zal (voorlopig) de toenemende werkgelegenheid in de regio plaatsvinden. Stadspartij Doesburg maakt zich wel zorgen om de werkgelegenheid op de lange termijn in Doesburg. Gemeentes in de regio zullen betrokken worden in de toekomstplannen en de zeven stakeholders hebben afgesproken met elkaar samen te blijven werken om te zoeken naar de best mogelijke oplossingen. 

 


Erepenning Doesburg voor scheidend wethouder Fred Jansen

Scheidend wethouder Fred Jansen heeft de erepenning van de gemeente Doesburg ontvangen. Hij kreeg de erepenning als blijk van waardering voor zijn jarenlange verdiensten voor Doesburg.
Jansen is 12 jaar onafgebroken wethouder geweest namens Stadspartij Doesburg. Hij was als wethouder onder andere betrokken bij de revitalisering van het Zuidelijk en Noordelijk Molenveld, het Burgemeester Keiserplein en de Kloosterstraat. Ook kwamen er nieuwe accommodaties tot stand voor korfbalvereniging Rivalen en Stichting Kegelsport Doesburg.
Afgelopen donderdag was zijn afscheidsreceptie. Behalve met de erepenning werd wethouder Jansen ook op een andere manier verrast: één van de vier bankjes voor de ingang van het stadhuis  - waar de wethouder regelmatig een sigaret opstak - gaat sinds donderdag door het leven als het ‘Fred Jansen bankje’.
 
De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953, aan dr. J.H. van Heek voor zijn inzet voor de restauratie van De Waag. De huidige penning is in 2007 ontworpen door zilversmid en stadsgenoot Marcel Blok. Op de ene kant prijkt het wapen van de gemeente Doesburg, op de andere kant staan in reliëf de vestingwerken gegraveerd.


Onze speerpunten

Stadspartij Doesburg trots op lokale betrokkenheid

De Stadspartij Doesburg is er trots op dat ze een lokale partij is en geen lokale afdeling van een landelijke partij.                                          

Dat zegt de Stadspartij naar aanleiding van de peiling, waaruit blijkt dat een derde van de stemmen in maart naar lokale partijen gaan.


De Stadspartij zegt door de lokale binding alle vrijheid te hebben om een evenwichtig en sterk politiek programma samen te stellen. Bovendien bestaat de partij uit mensen, die goed weten wat in de Doesburgse samenleving leeft.

 

Ook vertegenwoordigt de partij geen ideologisch stroming, maar juist de hele stad, van links naar rechts. De Stadspartij is er trots op dat de partij al twaalf jaar medebepalend is voor de koers van de stad. (bron: Omroep Gelderland )Leuk interview van Appie van der Beek met Eenvandaag


Waarom ik raadslid ben geworden? Lees meer


Ons voorstel voor een fleurige Kraakselaan aangenomen

Fijn dat ons voorstel om de gehele beplanting aan de Kraakselaan te vervangen is goedgekeurd en dat daar dezelfde beplanting komt als aan de Koepoortwal. Een zee van rose bloemen. Hierdoor ontstaat een mooi lint van uniforme kleurige beplanting.
 Stadspartij Doesburg zet lokaal belang altijd voorop

(Bron;regiobode)
 
DOESBURG – “De moeilijkste discussies gaan eigenlijk altijd over onderwerpen die niet typisch Doesburgs zijn”, vertelt David van Sommeren (51). Hij de lijsttrekker van de Stadspartij Doesburg. “In onze partij zijn veel mensen van verschillende gezindten, achtergrond en etnische komaf verenigt. Doesburg verbindt hen. Dus zijn we het er altijd snel over eens als het over het Doesburgse belang gaat. De discussie zit vooral in de meer landelijke thema’s.”
 
‘Doesburg, een stad om van te houden!’ Met dat motto gaat de Stadspartij Doesburg voor de vierde keer deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. De eerste keer leverde dat twee van de vijftien Doesburgse raadszetels op, de twee keer daarna waren telkens drie zetels het resultaat. In 2014 zelfs bijna een vierde. Vanaf de eerste verkiezingsdeelname maakt de partij deel uit van de coalitie. “We hebben in al die jaren met alle partijen samengewerkt”, vertelt Van Sommeren. “We hebben dan ook geen voorkeur voor een samenwerking. Iedereen die het beste voor Doesburg voor heeft, vindt ons aan z’n zijde. Het Doesburgse belang staat altijd voorop.”
 
Dat Doesburgse belang was ooit ook de reden om de partij op te richten. Het resultaat is een partij met mensen van vaak uiteenlopende pluimage. Leden die landelijk SP, VVD, GroenLinks, D66 en PvdA-stemmen, verenigt in één plaatselijk belang: Doesburg. “Als je de moeite neem om onze kandidatenlijst te bekijken, zie je dat de kandidaten echt in alle wijken van de stad wonen. Een ook hun achtergrond en afkomst is zeer divers. Dat maakt dat we werkelijk in alle geledingen van de stad vertegenwoordigd zijn en maakt ook dat we goed weten wat er speelt en wat ‘de Doesburger’ wil”, aldus Van Sommeren.
 
Eén van de belangrijke thema’s in Doesburg is de door Ubbink en Rotra gewenste uitbreiding in de Fraterwaard. “We vinden het jammer dat dit een verkiezingsthema is geworden. Er worden nu standpunten ingenomen, zonder dat vast staat wat de gevolgen zijn van uitbreiding. Onderzoek moet nog gedaan worden. Feitelijk valt er dus niet veel over te zeggen zolang niet al het onderzoek klaar is. Maar wij staan in het algemeen op het standpunt dat bedrijven belangrijk zijn voor Doesburg en zo mogelijk behouden moeten blijven, alleen al voor de werkgelegenheid”, aldus Van Sommeren.
 
Een andere speerpunt voor Van Sommeren is de Doesburgse zelfstandigheid. De Commissaris der Koning stak het in het verleden niet onder stoelen of banken, dat hij twijfelde aan het zelfstandige bestaansrecht van Doesburg. “Voor ons staat die zelfstandigheid als een paal boven water. Niet alleen als wens, maar ook wat betreft de uitvoering. Het ambtenarenapparaat is op sterke, we hebben goede samenwerkingsverbanden, de financiën op orde en we beschikken over een prima reserve. Aan alle voorwaarden voor volwaardige zelfstandigheid wordt dus voldaan. Ik denk dat het ‘aan dat front’ de komende jaren wel rustig blijft. Ik ben van mening dat Doesburg en de gemeente Angerlo in het verleden samengevoegd hadden moeten worden. Maar nu gaan we alleen en zelfstandig verder en dat kan echt heel goed.”
 
David van Summeren ziet Doesburg als een speciale stad. Niet alleen wat betreft de unieke binnenstad en historische waarde daarvan, maar ook waar het om problemen gaat. “We hebben in deze stad helaas ook grote problemen, die in plaatsen van de zelfde grootte of die veel groter zijn, niet spelen. Dat stelt flinke eisen aan bestuur en de diensten die veiligheid moeten bieden. Maar de politiek heeft daar, wat betreft sociaal beleid, ook een zware taak, die we als politiek zo goed mogelijk handen en voeten moeten geven. We mogen onze ogen niet sluiten voor de problemen, hoe trots we zijn ook op deze stad.”
 Ook de jongeren hebben een stem bij ons!!

Dat Stadpartij Doesburg een partij voor alle leeftijden is, blijkt uit de aanmelding van drie jonge vrouwen. Jonger dan 25 jaar, betrokken bij hun stad en samenleving en op de hoogte van wat er speelt bij de Doesburgse jeugd. Sophie Everts, Merve Tulum en Celine van der Beek staan daarom maar wat graag op de kieslijst van Stadspartij Doesburg. 


#vlogs ; Op campagne, met Sophie en Celine
Is het niet een top team?