Doesburg, een stad om van te houden!


Doesburgs nieuws


Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg gaat niet door.

Uit het uitgebreide onderzoek is naar voren gekomen dat alhoewel het oorspronkelijke plan ruimtelijk en technisch haalbaar blijkt te zijn het een onbetaalbare oplossing is om de verwachte/gewenste groei van de bovenstaande bedrijven te realiseren. Na een onderzoeksperiode van ruim twee jaar hebben de zeven samenwerkende partijen besloten dat het voorkeursontwerp niet uitvoerbaar is. De kosten zullen niet opwegen tegen de baten voor de genoemde bedrijven, ook niet met eventuele bijdragen van de overheid.

Het plan kende vele voor- en tegenstanders en maakte binnen de Doesburgse gemeenschap  vele (tegenstrijdige) gevoelens los. Aan de ene kant het behoud van natuur in de Fraterwaard en aan de andere kant het behoud van werkgelegenheid voor vele Doesburgers en mensen uit de omgeving. Omdat het plan niet verder was (en is) gekomen tot het onderzoeken van de haalbaarheid van het voorkeursontwerp heeft Stadspartij Doesburg zowel in de verkiezingsperiode als in de coalitiebesprekingen hier geen politieke lading aan willen geven. In dit geval is weer gebleken dat feitelijkheden, aannames en emoties makkelijk met elkaar gemengd worden en gebruikt kunnen worden om sentimenten te beïnvloeden die  nog niet actueel zijn.

 

De Fraterwaard blijft behouden zoals het nu is maar hoe gaan Koninklijke Rotra en Ubbink hun groei realiseren? Vooralsnog zal de mogelijke uitbreiding, cross-dock voor Rotra, bij voorkeur in de regio plaatsvinden, de geplande verbouwing bij Ubbink zal gewoon doorgaan. Zoals het er nu naar uitziet zal (voorlopig) de toenemende werkgelegenheid in de regio plaatsvinden. Stadspartij Doesburg maakt zich wel zorgen om de werkgelegenheid op de lange termijn in Doesburg. Gemeentes in de regio zullen betrokken worden in de toekomstplannen en de zeven stakeholders hebben afgesproken met elkaar samen te blijven werken om te zoeken naar de best mogelijke oplossingen. 

Stadspartij Doesburg, PvdA/Groenlinks en de VVD             vormen de nieuwe coalitie in Doesburg

De partijen hebben een akkoord gesloten waarin zorg voor inwoners en de energietransitie de belangrijkste thema’s zijn. Namens de coalitiepartners gaan de volgende wethouders met deze opgaven aan de slag: Birgit van Veldhuizen (Stadspartij Doesburg), Peter Bollen (PvdA/GroenLinks) en Ellen Mulder-Metselaar (VVD).

‘Vol energie!’ is een coalitieakkoord op hoofdlijnen dat op korte termijn omgezet dient te worden in een collegeprogramma en financiële vertaling. Het is de wens van de partijen dat de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, rioolheffingen en OZB niet meer stijgt dan de reguliere inflatiecorrectie. Waar mogelijk moeten de gemeentelijke lasten omlaag. Dit geldt vooral voor de afvalstoffenheffing.

Energietransitie

Een grote opgave voor Doesburg is het verduurzamen van de woningvoorraad en de bedrijfsvoering van ondernemers en instellingen. Bestaande huur- en particuliere woningen dienen – bijvoorbeeld met hulp  van duurzaamheidsleningen - beter geïsoleerd te worden en waar mogelijk ook voorzien van duurzame energiebronnen. Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting meer, tenzij dat in de praktijk technisch en of financieel niet haalbaar blijkt. De wens is dat de verduurzaming per saldo niet leidt tot verzwaring van de woonlasten. 

Zorg voor inwoners

Na de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeentes beslaat de zorg voor inwoners inmiddels bijna 60% van de gemeentelijke begroting. Het verder verfijnen en verbeteren van deze zorg staat hoog op de agenda. Andere prioriteiten zijn het tegengaan van eenzaamheid bij met name ouderen, het bevorderen van een gezonde levensstijl onder inwoners, en ruimere openingstijden en verbreding van de doelgroep bij jongerencentrum 0313.

Andere thema’s uit het akkoord zijn:

Bestuur en veiligheid

Doesburg wil zelfstandig blijven, met een bestuur dat open, transparant en dienstbaar is. Om dit te bereiken wordt regionale samenwerking blijvend bevorderd en komt er meer ruimte voor burgerparticipatie. Vrijwilligers vormen het cement van de Doesburgse samenleving. De coalitie wil samen met de rest van de gemeenteraad deze kracht benutten door burgers meer te betrekken bij beleid en burgerinitiatieven te faciliteren.

Ook dient de kwaliteit van de digitale dienstverlening verder te verbeteren. Ten behoeve van mensen die overdag werken wordt overwogen om de openingstijden van de gemeentelijke balies meer te verleggen naar de avonduren. De eigen brandweer- en politiepost in Doesburg wil de coalitie, binnen acceptabele financiële kaders, behouden.

Buitenruimte van Doesburg

Het onderhoudsniveau en de uitstraling van wegen, trottoirs, fietspaden, speelvoorzieningen, openbaar groen en natuur in en rond Doesburg moeten beter. Het gaat hierbij vooral om de wijken buiten de binnenstad, in het bijzonder de wijk Beinum. Om toeristen te faciliteren wordt onderzocht of de beschikbare parkeercapaciteit voor auto’s, bussen én fietsen kan worden uitgebreid. Dit geldt ook voor oplaadpunten voor E-bikes.

Een andere wens is het verbeteren van de verbindingen tussen de wijken en de binnenstad, bijvoorbeeld door beter openbaar vervoer. Goed toegankelijke, toekomstbestendige sportvoorzieningen die geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik blijven een speerpunt. Deze voorzieningen dienen voor alle kinderen goed bereikbaar te zijn.

Economie, promotie, ruimtelijke ordening

In overleg met de ondernemers moet de binnenstad nog meer gepromoot worden en gaan bruisen. Daarom wordt onder andere gekeken naar de haalbaarheid van een (gedeeltelijke) seizoen afsluiting van het kernwinkelgebied voor auto’s, en blijft de aanpak van leegstand van belang. Ook biedt het zichtbaarder etaleren van het culturele erfgoed van Doesburg kansen, net als versterking van de relatie stad-ommeland en vitalisering van het platteland.

Op het gebied van woningbouw verwacht de coalitie in de nabije toekomst een uitbreiding van het contingent te bouwen woningen. Starters worden tegemoet gekomen met startersleningen, en wellicht ook de bouw van tiny houses (woningen met een beperkt woonoppervlak). Ook komt er meer aandacht voor groeps- en meergeneratiewoningen.

De invoering van de omgevingswet moet zorgen voor minder regeldruk en bureaucratie voor bewoners. Ten behoeve van ondernemend Doesburg zal ook de infrastructuur bij bedrijventerreinen verder worden verfijnd en aangepast, bijvoorbeeld op bedrijventerrein Beinum. De realisering van een logistiek ecopark in het kader van de uitbreiding van Koninklijke Rotra en Ubbink BV wordt als een vrij onderwerp beschouwd. De fracties hebben meer informatie nodig om een goed afgewogen oordeel te kunnen vormen.

Portefeuilleverdeling

Ten behoeve van de samenwerking zijn de verschillende domeinen verdeeld over meerdere portefeuillehouders. De portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester Loes van der Meijs

Bestuurlijke aangelegenheden, Intergemeentelijke samenwerking, Openbare orde en veiligheid, Coördinatie handhaving, Communicatie, Bedrijfsvoering, Informatisering en automatisering, Monumentenzorg, Personeel en organisatie, Bibliotheek.

Projecten: Digitale dienstverlening en digitaal werken, Procescoördinatie omgevingswet.

Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort

Volksgezondheid, Verkeer en vervoer, Beheer openbare ruimte en openbaar groen, Wmo, Financiën, Subsidies, Algemeen sportbeleid en sportaccommodaties.

Projecten: Vitale Binnenstad, Reconstructie Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat, Herinrichting openbaar gebied Beinum, Renovatie en omvorming openbaar groen in Doesburg, Omgevingswet (exclusief procescoördinatie).

Wethouder Peter Bollen

Onderwijs, Doelgroepenvervoer, Wijkgericht werken, Jeugd, Welzijn, Duurzaamheid en Milieu, Natuurbeheer, Water en riolering.

Projecten: Beleef de Linies, Energietransitie/routekaart, Grootschalige opwek duurzame energie, Integrale Kind Centra (IKC’s).

Wethouder Ellen Mulder-Metselaar

Economie en werk & inkomen, Ruimtelijke ordening, Gemeentelijk vastgoed (exclusief sportaccommodaties), Bouw- en woningtoezicht, Nutsbedrijven, Toerisme, Kunst en cultuur.

Projecten: Woningbouw Beinum-West, Herontwikkeling centrum Beinum, Herontwikkeling locatie Halve Maanweg, Herontwikkeling Koppelweggebied, Herinrichting Turfhaven, PéGé-woningen, Revitalisering bedrijventerrein Beinum, Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg, Glasvezel buitengebied, Doesburg Werkt!

Erepenning Doesburg voor scheidend wethouder Fred Jansen

Scheidend wethouder Fred Jansen heeft de erepenning van de gemeente Doesburg ontvangen. Hij kreeg de erepenning als blijk van waardering voor zijn jarenlange verdiensten voor Doesburg.

Jansen is 12 jaar onafgebroken wethouder geweest namens Stadspartij Doesburg. Hij was als wethouder onder andere betrokken bij de revitalisering van het Zuidelijk en Noordelijk Molenveld, het Burgemeester Keiserplein en de Kloosterstraat. Ook kwamen er nieuwe accommodaties tot stand voor korfbalvereniging Rivalen en Stichting Kegelsport Doesburg.

Afgelopen donderdag was zijn afscheidsreceptie. Behalve met de erepenning werd wethouder Jansen ook op een andere manier verrast: één van de vier bankjes voor de ingang van het stadhuis  - waar de wethouder regelmatig een sigaret opstak - gaat sinds donderdag door het leven als het ‘Fred Jansen bankje’.

 

De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953, aan dr. J.H. van Heek voor zijn inzet voor de restauratie van De Waag. De huidige penning is in 2007 ontworpen door zilversmid en stadsgenoot Marcel Blok. Op de ene kant prijkt het wapen van de gemeente Doesburg, op de andere kant staan in reliëf de vestingwerken gegraveerd.

Kiezers bedankt!!!

Birgit Van Veldhuizen- van Oort onze kandidaat-wethouder

Birgit van Veldhuizen- van Oort is de nieuwe kandidaat-wethouder van Stadspartij Doesburg. Ze is sinds 2013 verbonden aan de partij en sinds maart 2015 fractie-assistent in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Birgit is de nummer vier op de kandidatenlijst.

Birgit heeft, na afronding van haar studie Letteren aan de Radboud Universiteit, bij diverse bedrijven en ministeries gewerkt. Ze heeft hier haar sporen als manager meer dan verdiend. Op dit moment is ze werkzaam als regiomanager bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.

Haar wortels liggen echter in Doesburg, waar ze nu alweer ruim 7 jaar woont. En voor Doesburg wil ze zich volledig gaan inzetten: “Doesburg is een prachtige stad, en ik zie het als een uitdaging om deze mooie stad gezond zelfstandig te houden. Maar bovenal ook plezierig om in te wonen, werken en leven. De prettige en korte lijnen die we hebben in onze fractie, geven mij het vertrouwen dat we er als Stadspartij samen voor gaan!”.

“In Birgit hebben we een echte verbinder en communicatieve sterke kandidaat gevonden als mogelijke opvolger van wethouder Jansen”, aldus David van Sommeren, fractievoorzitter van Stadspartij Doesburg. “Ze is enthousiast en zal zeker net zo goed en makkelijk aanspreekbaar zijn als wethouder Jansen”. Birgit van Veldhuizen werd door de partij unaniem als kandidaat-wethouder gekozen.  

Onze speerpunten

Stadspartij Doesburg trots op lokale betrokkenheid

De Stadspartij Doesburg is er trots op dat ze een lokale partij is en geen lokale afdeling van een landelijke partij.                                           Dat zegt de Stadspartij naar aanleiding van de peiling, waaruit blijkt dat een derde van de stemmen in maart naar lokale partijen gaan.

De Stadspartij zegt door de lokale binding alle vrijheid te hebben om een evenwichtig en sterk politiek programma samen te stellen. Bovendien bestaat de partij uit mensen, die goed weten wat in de Doesburgse samenleving leeft.

Ook vertegenwoordigt de partij geen ideologisch stroming, maar juist de hele stad, van links naar rechts. De Stadspartij is er trots op dat de partij al twaalf jaar medebepalend is voor de koers van de stad. (bron: Omroep Gelderland ) 

 

 


Leuk interview van Appie van der Beek met Eenvandaag


Waarom ik raadslid ben geworden? Lees meer



Ons voorstel voor een fleurige Kraakselaan aangenomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijn dat ons voorstel om de gehele beplanting aan de Kraakselaan te vervangen is goedgekeurd en dat daar dezelfde beplanting komt als aan de Koepoortwal. Een zee van rose bloemen. Hierdoor ontstaat een mooi lint van uniforme kleurige beplanting.

 



Stadspartij Doesburg zet lokaal belang altijd voorop

 

 

 

 

 

 

(Bron;regiobode)

 

DOESBURG – “De moeilijkste discussies gaan eigenlijk altijd over onderwerpen die niet typisch Doesburgs zijn”, vertelt David van Sommeren (51). Hij de lijsttrekker van de Stadspartij Doesburg. “In onze partij zijn veel mensen van verschillende gezindten, achtergrond en etnische komaf verenigt. Doesburg verbindt hen. Dus zijn we het er altijd snel over eens als het over het Doesburgse belang gaat. De discussie zit vooral in de meer landelijke thema’s.”

 

‘Doesburg, een stad om van te houden!’ Met dat motto gaat de Stadspartij Doesburg voor de vierde keer deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. De eerste keer leverde dat twee van de vijftien Doesburgse raadszetels op, de twee keer daarna waren telkens drie zetels het resultaat. In 2014 zelfs bijna een vierde. Vanaf de eerste verkiezingsdeelname maakt de partij deel uit van de coalitie. “We hebben in al die jaren met alle partijen samengewerkt”, vertelt Van Sommeren. “We hebben dan ook geen voorkeur voor een samenwerking. Iedereen die het beste voor Doesburg voor heeft, vindt ons aan z’n zijde. Het Doesburgse belang staat altijd voorop.”

 

Dat Doesburgse belang was ooit ook de reden om de partij op te richten. Het resultaat is een partij met mensen van vaak uiteenlopende pluimage. Leden die landelijk SP, VVD, GroenLinks, D66 en PvdA-stemmen, verenigt in één plaatselijk belang: Doesburg. “Als je de moeite neem om onze kandidatenlijst te bekijken, zie je dat de kandidaten echt in alle wijken van de stad wonen. Een ook hun achtergrond en afkomst is zeer divers. Dat maakt dat we werkelijk in alle geledingen van de stad vertegenwoordigd zijn en maakt ook dat we goed weten wat er speelt en wat ‘de Doesburger’ wil”, aldus Van Sommeren.

 

Eén van de belangrijke thema’s in Doesburg is de door Ubbink en Rotra gewenste uitbreiding in de Fraterwaard. “We vinden het jammer dat dit een verkiezingsthema is geworden. Er worden nu standpunten ingenomen, zonder dat vast staat wat de gevolgen zijn van uitbreiding. Onderzoek moet nog gedaan worden. Feitelijk valt er dus niet veel over te zeggen zolang niet al het onderzoek klaar is. Maar wij staan in het algemeen op het standpunt dat bedrijven belangrijk zijn voor Doesburg en zo mogelijk behouden moeten blijven, alleen al voor de werkgelegenheid”, aldus Van Sommeren.

 

Een andere speerpunt voor Van Sommeren is de Doesburgse zelfstandigheid. De Commissaris der Koning stak het in het verleden niet onder stoelen of banken, dat hij twijfelde aan het zelfstandige bestaansrecht van Doesburg. “Voor ons staat die zelfstandigheid als een paal boven water. Niet alleen als wens, maar ook wat betreft de uitvoering. Het ambtenarenapparaat is op sterke, we hebben goede samenwerkingsverbanden, de financiën op orde en we beschikken over een prima reserve. Aan alle voorwaarden voor volwaardige zelfstandigheid wordt dus voldaan. Ik denk dat het ‘aan dat front’ de komende jaren wel rustig blijft. Ik ben van mening dat Doesburg en de gemeente Angerlo in het verleden samengevoegd hadden moeten worden. Maar nu gaan we alleen en zelfstandig verder en dat kan echt heel goed.”

 

David van Summeren ziet Doesburg als een speciale stad. Niet alleen wat betreft de unieke binnenstad en historische waarde daarvan, maar ook waar het om problemen gaat. “We hebben in deze stad helaas ook grote problemen, die in plaatsen van de zelfde grootte of die veel groter zijn, niet spelen. Dat stelt flinke eisen aan bestuur en de diensten die veiligheid moeten bieden. Maar de politiek heeft daar, wat betreft sociaal beleid, ook een zware taak, die we als politiek zo goed mogelijk handen en voeten moeten geven. We mogen onze ogen niet sluiten voor de problemen, hoe trots we zijn ook op deze stad.”

  



Ook de jongeren hebben een stem bij ons!!

Dat Stadpartij Doesburg een partij voor alle leeftijden is, blijkt uit de aanmelding van drie jonge vrouwen. Jonger dan 25 jaar, betrokken bij hun stad en samenleving en op de hoogte van wat er speelt bij de Doesburgse jeugd. Sophie Everts, Merve Tulum en Celine van der Beek staan daarom maar wat graag op de kieslijst van Stadspartij Doesburg. 


#vlogs ; Op campagne, met Sophie en Celine




Is het niet een top team?