Wat speelt er in onze stad?


Waarom herindelen?

Doesburg mag kiezen?

 

De meerderheid van de gemeenteraad, onder aanvoering van het CDA en de VVD in het kielzog, heeft

afgelopen woensdag besloten om te kiezen voor herindeling. 

D’66 en PvdA/GL hadden zich al eerder uitgesproken hiervoor en de SP was zelfs verdeeld.

Een beperkte meerderheid dus.

 

Waarom heeft de Stadspartij Doesburg niet voorgestemd?              Ja, er zijn financiële en ambtelijke uitdagingen en extra rijksbeleid wordt opnieuw bij ons in de schoenen geschoven.

Echter, deze stukken zijn nog niet openbaar besproken.

Het college heeft echter gemeend hier niet op te moeten wachten, net als het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst die ingezet is door de raad.

Dus het college is hier aan voorbij gegaan en heeft het raadsvoorstel: Kiezen voor herindeling ingediend.

 

Stadspartij Doesburg heeft aangegeven dit voorstel te veranderen in: Onderzoek naar kiezen voor

herindeling of andere samenwerkingsvormen.

Zo neem je de tijd neemt om een goede analyse te maken

en tevens de bestuurlijke zelfstandigheid openhoudt, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

Helaas hadden alle partijen hun eigen keuze gemaakt en is door deze partijen in de uitverkoop gezet.

                                                                                

Ons Doesburg, waar de Stadspartij Doesburg een kleine 20 jaar voor heet gevochten om zelf het roer

 

in handen te houden wordt nu verkwanseld, onder het mom van: Het gras is altijd groener bij de buren!


Zelfstandigheid staat bij ons hoog in het vaandel.

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2023 bespraken we een Adviesnota voor de raad, met een verkenning omtrent een  gastheermodel.

 

We hebben het over een gehouden intern onderzoek met als kernvraag, of deze samenwerkingsvariant met de gemeente Rheden zou kunnen bijdragen aan de kracht van onze Doesburgs ambtelijke apparaat.

De conclusie die we hierin lezen is dat een zogenaamd gastheermodel geen meerwaarde heeft.

 

Bij een eerder intern onderzoek, door een ander adviesbureau, is juist aangegeven dat het voor de hand ligt voor Doesburg om te kiezen voor het gastheermodel.

Wat ons nog steeds bevreemd is de vraag waarom we dan niet op dit bureau terug zijn gevallen maar kozen voor weer een andere partij?

Nog vreemder vonden wij het dat er specifiek voor samenwerking met alleen Rheden werd gekozen.

Waar de opdracht was om te kijken naar de mogelijkheid voor een gastheermodel, worden er in het rapport zijdelings andere conclusies getrokken en adviezen gegeven waar totaal niet omgevraagd was.

In deze verkenning geeft men aan dat ook andere samenwerkingsmodellen mogelijk zijn.

Een centrumregeling of een regiegemeente, maar ook een ambtelijke en bestuurlijke fusie.

Daar willen wij als Stadspartij Doesburg totaal nog niet over nadenken, omdat dit het vraagstuk niet was.

 

Schaalvergrotingen leiden gemiddeld eerder tot hogere dan tot lagere kosten. De ideale schaalgrootte voor een gemeente bestaat niet. Die verschilt namelijk per beleidsterrein. Het is beter om te streven naar een richtinggevende bandbreedte.

Er zijn beleidsterreinen waarop gemeenten schaalvoordelen kunnen realiseren, maar daarop kun je heel gericht intergemeentelijke samenwerking zoeken.

 

In het voorliggende onderzoek geeft men zijdelings ook nog even aan dat Doesburg op haar laatste benen loopt.

De kwetsbaarheid van de organisatie neemt verder toe en onze financiële positie verslechtert.

Stadspartij Doesburg is van mening dat we met dit stuk nu al aan het trechteren en te sturend zijn.

We weten ook dat het bij omliggende gemeentes helaas niet anders is. Hier liggen ook kansen en daarom zijn we dan ook voor een second opinion.

We zijn content dat we als fractievoorzitters een raad breed ondersteund amendement hebben kunnen opstellen.

 

Voor Stadspartij Doesburg staat de zelfstandigheid hoog in het vaandel.

Onze vraag zal straks dan ook zijn om te kijken wat er nodig is om zelfstandig onze inwoners van de voordelen van kleinschaligheid te kunnen laten profiteren. Wat is er nodig dat Doesburg zelfstandig de wettelijke taken en normale dienstverlening op korte en lange termijn kan uitvoeren?

Stadspartij Doesburg zou graag zien dat we samen wat meer zelfvertrouwen uitstralen. Er gebeuren in Doesburg veel mooie dingen en we zijn goed in samenwerken. Ga samen staan voor onze mooie gemeente en haar mondige inwoners. Problemen zijn van alle tijden, die kunnen we samen overwinnen door vooral op zoek te gaan naar eigen kracht en samenwerking in de regio.

 

Als we citeren uit ons Doesburgs volkslied dan staat daar letterlijk

Doesburg Door onze vaad'ren met stoere sterke kracht,

In 't grijs verleden tot bloei gebracht.

 

Laten we die bloei er in houden.

 

Stadspartij Doesburg wil straks niet verantwoordelijk zijn voor een eventueel nieuw maar dan teleurstellend couplet.


Jaarlijkse toespraak door de nestor van de raad; David van Sommeren

Doesburg 22 december 2023

 

Dames en heren,

 

Als nestor van de raad is het gebruikelijk in onze stad, dat aan het einde van dit jaar even teruggekeken wordt op de afgelopen raadsperiode.

Dat doe ik graag, maar zeker zo belangrijk is ook de toekomstige periode van onze stad.

 

Op het moment dat ik achter de tafel kroop en nadacht over de inhoud van deze eindejaar toespraak vroeg ik me als nestor af wat gebruikelijk is bij andere gemeenten en googelde eens.

Ik zal het u behoeden, maar ik zag dat sommige nestors meer dan 15 minuten het woord namen.

Nou, dan kan ik me voorstellen dat u, maar ik ook de draad allang kwijt ben.

 

Toch wil ik u even kort meenemen in de afgelopen periode.

Deze raadsperiode hebben we afscheid genomen van Mevr. van der Pool als raadslid en Dhr Gossink als wethouder. Ieder om haar of zijn eigen reden, maar belangrijker is nog dat we dankbaar mogen zijn, dat deze mensen zich ingezet hebben voor Doesburg. Dhr Eenstroom als raadslid en Dhr Elbers als wethouder hebben deze plaatsen in mogen nemen.

 

Verschillende besluiten hebben we kunnen nemen. Ik noem er hier enkele om het geheugen maar eens op te frissen;

Flexwoningen aan de Kraakselaan, herijking Parkeervergunningensystem, MJOP gemeentelijke gebouwen en een aanzet tot 30 km zone via het wegencategoriseringsplan. De stedenbouwkundige uitgangspunten voor de ontwikkeling Centrumplan Beinum, de gewijzigde aanpak van de proeftuin aardgasvrije wijk de Ooi, en de nieuwe Visie toerisme 2023/2030.

Allemaal besluiten waar u allen zich het hoofd over heeft gebogen, en soms hoofdbrekens hebt gehad.

Want hoe moeilijk is het om het goede te doen voor je stad. In al uw besluiten zijn er altijd voor- en tegenstanders.

 

Echter en zeker zo belangrijk is de kadernota en begroting die we hebben vastgesteld. Hier ligt voor de raad met name naar de toekomst toe nog een grote uitdaging . Aankomend jaar zullen we hier mee aan het werk moeten. Zoals we ook zojuist besloten hebben met het gezamenlijk amendement Bestuurskracht. 

 

Maar ondanks al deze, en toekomstige besluiten zijn er andere zaken zeker zo belangrijk voor Doesburg. Toen ik dus googelde over de nestor kwam ik een belangrijk punt tegen en deze wil ik u niet onthouden.

In al onze besluiten wat wij doen in onze gemeente is er 1 punt, waar we niet over besluiten, maar waardoor het Doesburg wel maakt zoals het nu is. Dit kwam bijvoorbeeld ook naar voren uit de nestortoespraak van 2011 van Dhr. Piet Vree, die nog steeds actueel is, net zoals het gedicht waar hij destijds mee afsloot en ik wil dit graag citeren:

 

“Waar wij als gemeente dankbaar voor moeten zijn, is het grote aantal vrijwilligers, die actief zijn in onze samenleving.

Zonder hen zou het leven in Doesburg er heel anders uitzien.

Zij doen dit via de spreuk: Va dove ti porta il cuore, oftewel Doe wat je hart je ingeeft.

Net zo als toen geldt nu nog:  Vrijwilligers bedankt!

 

Zoals u van mij gewend bent wil ik ook graag een boodschap meegeven. Verschillende onderwerpen heb ik reeds aangekaart.

Echter, juist nu zie ik in onze huidige samenleving meer verharding optreden. Het gaat vaak niet meer om een mening te delen met elkaar,

Maar om een mening door te drukken.

Dat is jammer. Belangrijker is toch om elkaar te vinden in compromissen i.p.v. tegenstellingen. In de landelijke politiek zien we dit, maar ook in onze lokale politiek zie ik dit (en ja, ik trek zelf als eerste het boetekleed aan).

Vaak wordt er gezegd: Als jij, dan zal ik, of dan vinden we elkaar. In de politiek, bij demonstraties, op het werk daar zie je het allemaal.

Echter bij vrienden onder elkaar hoor je vaak: Als ik, zullen we dan of wil jij dan enz. Daar kunnen we het wel en dan zijn we er ook voor elkaar.

Denk daar eens over na. Laten we elkaar via compromissen vinden of in ieder geval in gesprek blijven en elkaars mening respecteren.

 

Dames en heren, ter afsluiting lees ik het gedicht op, wat de heer Piet Vree opdroeg en dat nog steeds actueel is en een mooie boodschap heeft:

 

Tijd van verhalen en mysteries met een diepe betekenis

Tijd van gevoelens van warmte en gemis

Tijd van bezinning, weer even geloven

Tijd van feesten, kerstbestanden en kerstverloven

Tijd waarop alles harmonieus is

Tijd waarop het in de wereld heel even vrede is

Tijd van wachten op het nieuwe jaar, avond van knallen en zingen

Tijd van goede voornemens, hoop op goede dingen

Tijd voor een heel gelukkig nieuwjaar

Want dat is mijn wens voor het komende jaar.

 

Ik wens u allen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

 

 

Fractievoorzitterschap Stadspartij Doesburg in nieuwe handen.


Na een kleine 10 jaar leiding te hebben gegeven aan Stadspartij Doesburg heeft David van Sommeren het fractievoorzitterschap per 28 september 2023 overgedragen aan Appie van der Beek.

 

Stadspartij Doesburg is de lokale partij van Doesburg en is op dit moment de grootste partij.

 

 

In 2006 heeft de partij voor het eerst meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen en altijd deelgenomen aan de verschillende coalities en colleges.

Piet Vree was de eerste fractievoorzitter van Stadspartij Doesburg en na 8 jaar is het stokje toen overgenomen door David van Sommeren.

 

“Na bijna 10 jaar fractievoorzitter te zijn geweest is het goed dat er een een nieuwe,

andere kijk komt op het voorzitterschap” aldus David van Sommeren.

“Appie van der Beek is een bekende in Doesburg en altijd aanspreekbaar over allerlei zaken die spelen. Hij verdiept zich enorm in de stukken en weet dus waar hij over spreekt.”

David van Sommeren blijft raadslid en lid van verschillende commissies.

Hij zal dus zeker zijn steentje bijdragen om het goede te doen voor Doesburg.

 

Appie van der Beek heeft enorm veel zin om het voorzitterschap over

te nemen en voelt zich vereerd. “ Ik draai al vanaf de oprichting mee bij de Stadspartij. Eerst als fractie assistent en later als raadslid en in de periode dat David van Sommeren fractievoorzitter was, heb ik hem als het nodig was al mogen vervangen. Het is voor mij dus niet helemaal onbekend terrein.

 

De fractie was unaniem in de benoeming van de nieuwe fractievoorzitter en wenst de nieuwe fractievoorzitter alle succes toe in zijn nieuwe functie.

 

 


Blijft ons stadhuis wel ons Stadhuis....?

Stadspartij Doesburg maakt zich grote zorgen over de toekomst van ons huidige Stadhuis! Hoewel dit gebouw al eeuwen ons bestuurlijke centrum van de stad is, zien meerdere politieke partijen geen probleem in het afstoten van het oude Stadhuis en de Burgerzaal (Hof Gelria).

Uitspraken van deze politieke partijen, die wij horen in de wandelgangen, over de toekomst van het huidige stadhuis baren ons grote zorgen....Zij lijken er totaal geen probleem mee te hebben het oude gedeelte van het Stadhuis af te stoten. Al snel wijzen zij naar de kosten van het behoud hiervan en lijken het prima te vinden het Stadhuis alleen nog maar te gebruiken voor bruiloften of andere feestelijke gelegenheden. Dat gaat ons veel te ver!

Stadspartij Doesburg kan er niet mee leven dat de besturing uit het hart van onze stad verdwijnt vanuit een pand waar al bijna 550 jaar keuzes gemaakt worden voor Doesburg. Het Stadshuis heeft voor ons en voor veel Doesburgers een belangrijke politieke en sentimentele waarde. Dit is het hart van onze stad! Daar leeft al eeuwen de democratie. Wij vinden dat het oude Stadhuis met de Burgerzaal in ere gehouden moet worden. Politieke besluiten, vergaderingen en gemeentelijke raadsbijeenkomsten moeten in de huidige Raadszaal en Burgerzaal blijven. Daarom vecht Stadspartij Doesburg voor het behoud van onze Raadszaal en Burgerzaal met alle bijbehorende voorzieningen. Wij zien daar ook mogelijkheden voor een openbaar (invaliden) toilet.

Op maandag 6 februari is er een bijeenkomst voor Raads- en Fractieleden over de eerste plannen en wordt informatie ingewonnen over de toekomst van ons Stadhuis. Stadspartij Doesburg zal u hierover zeker op de hoogte houden.


Herijking parkeervergunningen

Op de raadsagenda staat: herijking parkeervergunningen.
Een belangrijk punt voor met name de bewoners en ondernemers in de binnenstad.

Op dit moment geven hulpdiensten aan dat zij bij, nood, moeilijk door de smalle straten kunnen met links, rechts geparkeerde auto’s en dat de verschillende bebording en manier van parkeren het moeilijk maakt om te kunnen handhaven.

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Vanuit Stadspartij Doesburg en gehoord hebbende verschillende bewoners en ondernemers willen we wel enkele punten meegeven:

Het is goed toeristen en bezoekers buiten het centrum van onze stad te laten parkeren, maar hou de markt, kloostertuin en de zandbergstraat in dezelfde staat als het nu is voor mensen die even snel een boodschap willen doen of ‘s avonds horeca willen bezoeken.

Onderzoek of parkeerstroken in straten gemaakt kunnen worden ipv vakken. Dit ontsiert minder en geeft meer vrijheid aan bewoners om zelfregulerend te kunnen parkeren.

Ga in overleg met bewoners van smalle straten om samen tot een goede oplossing te komen qua parkeren in hun straatjes.

Neem de tijd (overgangsregeling) om eerst inzichtelijk te krijgen hoeveel (extra) parkeerplaatsen er nu daadwerkelijk nodig zijn, voordat je mensen met een eigen inrit of garage gaat aanspreken.

Stadspartij Doesburg begrijpt de noodzaak van de herijking parkeervergunningen, maar vraagt om coulance en goed overleg, zodat we samen tot een veilige en leefbare stad kunnen komen, waar bewoners en bezoekers van ondernemers ook hun auto’s goed kunnen parkeren


Kermis buiten de binnenstad!? Dat is niet wat wij wilden…


Al jaren strijdt Stadspartij Doesburg voor het behoud van de kermis in onze binnenstad. Een eeuwenoud familiefeest die eigenlijk niet weg te denken is van deze plek. Afgelopen 2 jaar is onze fractie assistent Maarten Jansen dan ook druk in overleg geweest met wethouder, kermisexploitanten en andere betrokkenen om dit traditionele volksfeest te behouden voor Doesburg en in de binnenstad te kunnen blijven vieren. Veel families vieren de kermis al jaren samen: kinderen in de attracties, ouders gezellig een borreltje in de verschillende horecagelegenheden en bij teruggang naar huis nog even langs de visboer een pondje paling scoren.

Nadat een paar jaar geleden, ook door corona, de klad in de kermis is gekomen waren wij blij dat het overleg en initiatief weer gestart was om de kermis voor Doesburg nieuw leven in te blazen, in samenwerking met de horeca. Helaas werden we afgelopen week geconfronteerd met het besluit de kermis dit jaar niet in de binnenstad te vieren, vanwege de veiligheidsvoorschriften, maar bij de Turfhaven. Natuurlijk weten wij dat we ons aan alle veiligheidsvoorschriften moeten houden bij evenementen. Veiligheid staat ook bij ons hoog in het vaandel. Ook op deze locatie zijn er de strenge veiligheidsvoorschriften, waarover de Burgemeester het eindbesluit moet nemen.

De verplaatsing van de kermis naar het terrein bij de Turfhaven is een pilot voor dit jaar. Dit is dus nog niet definitief. Er zijn meerdere gemeentes waar hetzelfde probleem speelt. Wij vragen de wethouder dan ook om een gedegen analyse te maken van de situatie in onze binnenstad. Waar zitten de risico’s, wat moet er anders en welke mogelijkheden zijn daar voor. Betrek daarbij ook de organisatie, adviserende partners en belanghebbenden. Wij vragen ons ook af: waar gaan al die geparkeerde auto’s heen tijdens de week van de kermis die nu staan op de Turfhaven? En hoe zit het met parkeerruimte voor de extra auto’s die naar onze stad komen voor de kermis?

Stadspartij Doesburg blijft van mening dat Doesburg moet bruisen en bepaalde evenementen sowieso thuishoren in de binnenstad! Dit is voor ons gevoel een eerste evenement dat wellicht in de toekomst uit de binnenstad verdwijnt, wat gaat er meer volgen?? Een zorgelijke ontwikkeling die we nauw zullen volgen en niet zullen accepteren. Stadspartij Doesburg zal blijven strijden om Doesburg bruisend en aantrekkelijk te houden

Wij houden ons Doesburgse hart vast…


Groen licht voor bestemmingsplan Verhuellweg

Vanavond is in de raadsvergadering het bestemmingsplan Verhuellweg aangenomen. 

Veel mensen uit Doesburg werken bij de bedrijven Rotra, Ubbink en Kuehne en Nagel. 

Het is goed dat deze bedrijven hun volgende stap kunnen zetten, gericht naar de toekomst. 

Stadspartij Doesburg heeft de bestemmingsplanaanvraag, met de verschillende rapporten en onderzoeken goed bestudeerd en vele gesprekken gehad met voor-

en tegenstanders. Vanaf het begin was Stadspartij Doesburg voor de uitbreiding van de bedrijven, aangezien het plan voldeed aan de wettelijke eisen. 

Het bestemmingsplan is aangenomen. Stadspartij Doesburg wenst de bedrijven veel succes met hun uitbreiding en de mensen die er werken nog lange tijd veel werkplezier!


Geen hulp voor Doesburgers om in hun stad te blijven wonen!!

CDA, Pvda/Groen Links, D66 en SP stemmen tegen de Huisvestingsverordening die Doesburgers onder voorwaarden voorrang zou moeten geven bij het betrekken van een woonhuis. Dit zoals voorgesteld  in de motie die door Stadspartij Doesburg is ingebracht in de raadsvergadering van 25 maart!

Wij hebben als Stadspartij Doesburg veel opmerkingen gekregen van onze inwoners dat het erg lastig is voor starters (maar ook doorstromers en ouderen die levensloopbestendig willen wonen) om geschikte, passende woonruimte te vinden. Graag ondersteunen we onze inwoners om het voor hen mogelijk te maken.

De Stadspartij heeft 25 maart in de raadsvergadering een motie ingediend om obv de mogelijkheden die de huisvestingswet biedt voorrang te verlenen aan inwoners van Doesburg bij het toekennen van een woning. Enkele categorieën woningzoekenden kunnen namens volgens de Huisvestingswet van 2014 obv economische of maatschappelijke binding voorrang krijgen op een woning!

Helaas hebben we buiten de VVD geen enkele partij aan onze kant gevonden hierin en is de motie dus verworpen. Wij zien dit als een gemiste kans om onze jeugd meer perspectief te bieden op woonruimte in onze mooie stad!

Natuurlijk zullen wij ons sterk blijven maken voor alle Doesburgers, bijna Doesburgers en nog net Doesburgers 


Bestemmingsplan bedrijventerrein Verhuellweg

Bedrijventerrein Verhuellweg (Rotra, Ubbink en de Blikvanger) willen uitbreiden. Dit leeft enorm in Doesburg. Wij merken dat er bijna een tweespalt ontstaat in onze stad, omdat er hard geroepen wordt door diverse partijen over bv natuur en verdozing, maar ook over werkgelegenheid en verkeer.

 

Dus voordat de besluitvorming plaats kan vinden, moeten we goede afwegingen maken.

 

Uit de stukken die wij hebben ontvangen over de Verhuellweg, blijkt dat de gevraagde uitbreiding van dit terrein aan alle gestelde normen voldoet.

Stadspartij Doesburg kent de betrokken bedrijven ook als maatschappelijk verantwoorde ondernemers met een grote sociale en culturele betrokkenheid in Doesburg, denk aan:

·       Werk en stage, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ze krijgen goede begeleiding.

·       Sponsoring en hulp bij verenigingen en evenementen.

·       Veel inkomsten door andere bedrijven in de buurt, door bv overnachtingen van gasten, lunches, gebak, onderhoud en ga zo maar door.

Ook deze invalshoek willen we mee nemen.

 

Maar hoe krijgen we partijen bij elkaar? Want samen moeten we toch wel oplossingen kunnen vinden, in plaats van alleen maar voor of tegen te roepen?

 

Is er bijvoorbeeld gedacht aan:

  • De geluidswal op te hogen en geheel sluitend te maken?
  • De daken gebruiken voor zonnepanelen en zo Doesburg helpen naar een Energieneutraal 2050?
  • Aanrijroutes van de vrachtwagens niet langs de Koepoortdijk te laten lopen maar bv via de provinciale rotonde?
  • Architectonische bebouwing: maak de gebouwen passend in de omgeving en de natuur.

 

De genoemde bedrijven zijn geworteld in onze stad en spelen een belangrijke rol voor de Doesburgse samenleving, op veel fronten: werk, verenigingen, cultuur. Ze verdienen dus hoor en wederhoor.

 

 

Stadspartij Doesburg gaat zich de komende dagen verder oriënteren en in gesprek met de bedrijven en de andere instanties en groeperingen, zodat we ons standpunt goed onderbouwd kunnen innemen.De Strategische koers vastgoed

Doesburgse verenigingen verdienen een Cultuurhuis

Woensdagavond 14 oktober stond de Strategische Koers Vastgoed Doesburg 2020 op de agenda van de gecombineerde commissie VROM-BO. Toen wij dit stuk onder ogen kregen waren wij verbaasd en teleurgesteld over de plannen van het College met het vastgoed in ons Doesburg. Opmerkingen als onze kerktoren verkopen, afbreken van de Harmonie waardoor de muziekvereniging op straat komt te staan en het verplaatsen van publieke functies van ons stadhuis naar de linie, waardoor we daar weer delen van ons stadshuis kunnen gaan verkopen, schoten ons in het verkeerde keelgat.

 

Stadspartij Doesburg is destijds opgericht vanuit onvrede over hoe men met verenigingen omging in de Doesburgse politiek. Toen ging het ook over accommodaties van meerdere verenigingen. Nu wij als partij gesetteld zijn, laten wij dit zeker niet opnieuw gebeuren! De passages in het stuk over het verkopen van de toren, Doesburgs trots, het afbreken van de Harmonie zullen misschien anders bedoeld zijn, maar dit stuk heeft voor veel onrust gezorgd in onze stad. Niet alleen onder de leden van de Voormalige Schutterij maar ook bij veel Doesburgers. Natuurlijk begrijpen wij dat er in deze financieel lastige tijd bezuinigingen nodig zijn, maar zijn deze bezuinigingen alle onrust en onzekerheid bij verenigingen, burgers en vrijwilligers dit wel waard?

 

In 2016 stond de accommodatie-nota op de agenda van de Raad. Destijds is de Voormalige Schutterij toegezegd dat ze zeker nog 10 jaar in hun clubhuis konden blijven. MDVS onderhoudt het gebouw zelf en voorzitter Felix Hermanns geeft aan dat MDVS er alles aan zal doen deze periode een veilig clubhuis te garanderen voor de gebruikers van de Harmonie. Wij vragen het College zich ook aan deze afspraak te houden. Begin dit jaar zocht MDVS contact met de Wethouder om de toekomst van de huisvesting van de vereniging te bespreken.: niet alleen repetitieruimte, maar ook is er ruimte nodig voor opslag van al gauw 45 m3 aan instrumenten etc. heen? Ook koren die in de Horizon Stad repeteren hebben spullen opgeslagen in de Harmonie. In september werd MDVS uitgenodigd voor een gesprek. Vol goede moed dachten zij handvatten te krijgen voor een toekomstplaatje qua huisvesting voor de vereniging. Echter, uit het niets te horen dat de Harmonie afgebroken gaat worden. De vereniging komt op straat te staan, zonder nieuw alternatief.,

Gebeurt dat de afgelopen maanden niet met meerdere verenigingen?

 

Wij als Stadspartij Doesburg zullen ons hard maken voor een goede lange termijn oplossing voor de huisvesting van meerdere verenigingen. Laat MDVS het gebouw in de Armgardstraat ombouwen naar een Cultuurhuis waar ook plek kan zijn voor het Koninklijk Doesburgs Mannenkoor, de duivenclub, het naaiatelier voor anderstaligen en diverse koren terecht kunnen. Stadspartij Doesburg omarmt de Doesburgse cultuur met haar vele vrijwilligers. Wij omarmen dit plan en hopen dat de wethouder creatief kan zijn om dit plan invulling te geven.

 

Laten we niet voor de muziek uitlopen en hen het clubhuis afpakken, voordat er een nieuwe plek is gevonden voor hen. Stadspartij wil eerst een oplossing die naar tevredenheid is van MDVS en de andere verenigingen.

Wij zullen hiervoor ook een motie indienen om het College te verplichten tot een oplossing samen met de clubs Wij hopen dat alle andere partijen deze motie zullen steunen.

 

Geef Doesburgse verenigingen zicht op een toekomst in een mooi cultuurhuis.


Professionele hulp brengt redding Doesburgse feesten dichtbij

(bron; De Gelderlander)

De Doesburgse Hanzefeesten, de Kadedagen en Doesburg Binnenste Buiten krijgen in 2020 zo goed als zeker een veiligheidscoördinator betaald door de gemeente. Daarmee valt een last van de schouders van de vrijwilligers die moeite hebben met de vele verantwoordelijkheden en twijfelden over doorgaan. 

Lees meer,

 

 


Grote betrokkenheid bij evaluatie evenementenbeleid

Tijdens de commissievergadering van 15 januari jl. stond de evaluatie van het evenementenbeleid 2017 op de agenda.

 

Stadspartij hecht veel waarde aan de vele mooie evenementen in onze stad. Doesburg leeft en staat op de kaart door de evenementen, het trekt veel gasten in onze stad waar velen voordeel en genot van hebben. Wij pleiten niet voor meer evenementen maar voor het beter organiseren van deze huidige evenementen voor de vrijwilligers die de organisatie op zich nemen.

Lees meer,

 

 

 

 


‘Doesburg ook in 2040 nog zelfstandig’

(bron; De Gelderlander)

DOESBURG - Hoe moet Doesburg er in 2040 uitzien? Voor het stadje wordt een toekomstvisie geschreven, maar de Stadspartij en D66 missen vooralsnog een belangrijk uitgangspunt: zelfstandigheid. 

 

In het voorstel van het college wordt wel genoemd dat Doesburg ‘politiek veel waarde hecht aan de bestuurlijke zelfstandigheid en het denken vanuit eigen kracht’, maar dat vinden de Stadspartij en D66 te vrijblijvend. De bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg moet nadrukkelijk worden meegenomen in het traject om tot een toekomstvisie te komen, aldus de raadsfracties. 

Om de zelfstandigheid van het Hanzestadje te borgen, dienden de Stadspartij en D66 donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering met succes een amendement in.  Alleen het CDA steunde het voorstel niet. ,,Voor ons is het geen uitdaging of vraag of Doesburg zelfstandig moet blijven, het is een feit”, vertelde Laurens Schoonhoven, raadslid van Stadspartij Doesburg. 

Volgens de Stadspartij en D66 is Doesburg een stad om trots op te zijn. Dat was vroeger al zo en zal in de toekomst niet anders zijn. ,,In vergelijking met vele gemeentes om ons heen hebben we de zaken zowel organisatorisch als financieel goed voor elkaar”, aldus Schoonhoven.

Burgemeester Loes van der Meijs benadrukte dat de Doesburgers zich geen zorgen hoeven te maken over de zelfstandigheid van de stad. ,,We staan niet op een lijstje en de zelfstandigheid van Doesburg staat absoluut niet ter discussie.”

Het ontwikkelen van de visie kost 73.000 euro. De provincie heeft toegezegd de helft te betalen.


Jeugdafdeling onderzoek drugspreventie

Celine van der Beek namens de jeugdafdeling Stadspartij Doesburg
Celine van der Beek namens de jeugdafdeling Stadspartij Doesburg

Hallo Doesburgers,

Wij willen jullie meenemen in onze onderzoek over drugspreventie. Wij hebben als jeugdafdeling van Stadspartij Doesburg samen gezeten om te kijken welke onderwerpen wij het meest interessant vinden voor de Jeugd van Doesburg en waarvan wij willen dat gemeente er wat mee doet.

 

Wij hebben als ons eerste punt gekozen voor drugspreventie omdat we merken dat drugs een groter probleem is dan alcohol. Vorig jaar is er een jongen overleden door het gebruiken van drugs. Dit heeft ons erg geraakt. Jongeren in Doesburg beginnen met experimenteren vanaf dat ze 12 jaar zijn.

 

Doordat het onbekend is weten ze niet goed wat ze gebruiken. Wij willen hen bewust maken hoe je met drugs omgaat. Ook willen wij bereiken dat drugs veilig en verantwoord wordt gebruikt.
Wij hebben eerst onderzoek gedaan in onze eigen netwerk. Wij hebben bijvoorbeeld gevraagd wat de top 5 drugs is. En of zij bijvoorbeeld alcoholgebruik een grotere probleem vinden in Doesburg dan drugsgebruik.

 

 

Toen hebben wij een groep jongeren uitgenodigd voor een bijeenkomst om te praten over dit onderwerp om ook andere meningen te horen. Van deze bevindingen hebben wij een notitie gemaakt.
Wat wij graag zouden willen dat de gemeente doet is een drugstestplek maken in Doesburg. Ook lijkt het ons goed om vanaf groep 7 voorlichting te geven aan de jeugd van Doesburg.

 

Jongeren maken veel gebruik van YouTube. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de gemeente gebruik maakt van YouTube om daar te laten wat drugs met je doet. Ouders vinden het bijvoorbeeld normaal dat kinderen alcohol gebruiken maar op het moment dat ze drugs gebruiken is het niet goed omdat het onbekend is. Alcohol kan schadelijker zijn dan bepaalde drugs. Aangezien niemand echt weet wat drugs met je doen is het voor jongeren erg interessant om het uit te proberen.


Nadat wij onze notitie gemaakt hebben zijn wij benaderd door wethouder Peter Bollen. Wij zijn met hem in gesprek gegaan over onze bevindingen over drugs in Doesburg. Wij hopen dat na al onze onderzoek er door de gemeente wat aangedaan wordt.

Wij willen alle jongeren bedanken die ons hebben geholpen aan dit onderzoek want zonder de inbreng van de jeugd hadden we dit niet kunnen doen.

 

Met vriendelijke groet ,


Sophie, Isabel en Celine
Jeugdafdeling Stadspartij Doesburg

 

Ben jij ook een jongere met een mening? 

Wordt dan lid van de jeugdafdeling van Stadspartij Doesburg!

 

Klik hier om je aan te melden.

 


Jeugdafdeling Stadspartij in gesprek met Doesburgse jongeren

De Jeugdafdeling van onze partij is erg druk geweest afgelopen jaar!
Afgelopen half jaar hebben zij zich ingezet om het gesprek met de Doesburgse jeugd aan te gaan over drugspreventie.
Onder andere inloopavonden bij 0313, waar ze in gesprek gingen met de jeugd onder begeleiding van een jeugdwerker, hebben veel ideeën gegeven om problemen aan te kunnen pakken. Ook hebben ze al een gesprek gehad met de verantwoordelijk wethouder Dr. P. Bollen.
 
Door deze gesprekken hebben zij veel inzicht gekregen over de situatie in Doesburg.
Op basis van al deze info hebben ze een notitie opgesteld, om aan te bieden aan de Wethouder.
Deze notitie zullen zij a.s. dinsdag 9 april toelichten in de commissievergadering, door gebruik te maken van het inspreekrecht.
Zij zijn erg benieuwd hoe dit gaat lopen!


Grotenhuys ontmoetingsplek en maaltijden.

Na een uitgebreide test met proefmaaltijden, kozen de bewoners Smakelijk Thuys als aanbieder voor de warme maaltijd.

Smakelijk Thuys zal vanaf 1 april 7 dagen in de week tussen 12 en 1 uur een warme maaltijd verzorgen. Iedereen is welkom om aan te schuiven. Aanmelden kan via sameneteningrotenhuys@gmail.com.

Wethouder van Veldhuizen: “Ik ben trots op de bewoners van Grotenhuys. Dankzij hen kon er snel een goede aanbieder gekozen worden. Ook namens de gemeente een dankjewel aan Zorgbelang die vanuit de Leefbaarheidsalliantie van de Provincie Gelderland het proces in goede banen heeft geleid. René Reumer van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland: ‘Bewoners hebben zelf kunnen proeven en kiezen.

Lees meer,


Geen acht bouwlagen aan de Koppelweg

Stadspartij Doesburg moest zich uitspreken over een stedenbouwkundige voorkeursvariant Koppelweg 6 lagen 100 woningen, 6 lagen 80 woningen of 8 lagen 100 woningen is de vraag.
In de onlangs vastgestelde Woonvisie 2017-2022 wordt de locatie Koppelweg als kans benoemd voor het bedienen van de regionale woningmarkt.

 Lees meer,

 Ons voorstel voor een fleurige Kraakselaan aangenomen

Fijn dat ons voorstel om de gehele beplanting aan de Kraakselaan te vervangen is goedgekeurd en dat daar dezelfde beplanting komt als aan de Koepoortwal. Een zee van rose bloemen. Hierdoor ontstaat een mooi lint van uniforme kleurige beplanting.
 Stadspartij Doesburg zet lokaal belang altijd voorop

(Bron;regiobode) 2014
 
DOESBURG – “De moeilijkste discussies gaan eigenlijk altijd over onderwerpen die niet typisch Doesburgs zijn”, vertelt David van Sommeren (51). Hij de lijsttrekker van de Stadspartij Doesburg. “In onze partij zijn veel mensen van verschillende gezindten, achtergrond en etnische komaf verenigt. Doesburg verbindt hen. Dus zijn we het er altijd snel over eens als het over het Doesburgse belang gaat. De discussie zit vooral in de meer landelijke thema’s.”
 
‘Doesburg, een stad om van te houden!’ Met dat motto gaat de Stadspartij Doesburg voor de vierde keer deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. De eerste keer leverde dat twee van de vijftien Doesburgse raadszetels op, de twee keer daarna waren telkens drie zetels het resultaat. In 2014 zelfs bijna een vierde. Vanaf de eerste verkiezingsdeelname maakt de partij deel uit van de coalitie. “We hebben in al die jaren met alle partijen samengewerkt”, vertelt Van Sommeren. “We hebben dan ook geen voorkeur voor een samenwerking. Iedereen die het beste voor Doesburg voor heeft, vindt ons aan z’n zijde. Het Doesburgse belang staat altijd voorop.”
 
Dat Doesburgse belang was ooit ook de reden om de partij op te richten. Het resultaat is een partij met mensen van vaak uiteenlopende pluimage. Leden die landelijk SP, VVD, GroenLinks, D66 en PvdA-stemmen, verenigt in één plaatselijk belang: Doesburg. “Als je de moeite neem om onze kandidatenlijst te bekijken, zie je dat de kandidaten echt in alle wijken van de stad wonen. Een ook hun achtergrond en afkomst is zeer divers. Dat maakt dat we werkelijk in alle geledingen van de stad vertegenwoordigd zijn en maakt ook dat we goed weten wat er speelt en wat ‘de Doesburger’ wil”, aldus Van Sommeren.
 
Eén van de belangrijke thema’s in Doesburg is de door Ubbink en Rotra gewenste uitbreiding in de Fraterwaard. “We vinden het jammer dat dit een verkiezingsthema is geworden. Er worden nu standpunten ingenomen, zonder dat vast staat wat de gevolgen zijn van uitbreiding. Onderzoek moet nog gedaan worden. Feitelijk valt er dus niet veel over te zeggen zolang niet al het onderzoek klaar is. Maar wij staan in het algemeen op het standpunt dat bedrijven belangrijk zijn voor Doesburg en zo mogelijk behouden moeten blijven, alleen al voor de werkgelegenheid”, aldus Van Sommeren.
 
Een andere speerpunt voor Van Sommeren is de Doesburgse zelfstandigheid. De Commissaris der Koning stak het in het verleden niet onder stoelen of banken, dat hij twijfelde aan het zelfstandige bestaansrecht van Doesburg. “Voor ons staat die zelfstandigheid als een paal boven water. Niet alleen als wens, maar ook wat betreft de uitvoering. Het ambtenarenapparaat is op sterke, we hebben goede samenwerkingsverbanden, de financiën op orde en we beschikken over een prima reserve. Aan alle voorwaarden voor volwaardige zelfstandigheid wordt dus voldaan. Ik denk dat het ‘aan dat front’ de komende jaren wel rustig blijft. Ik ben van mening dat Doesburg en de gemeente Angerlo in het verleden samengevoegd hadden moeten worden. Maar nu gaan we alleen en zelfstandig verder en dat kan echt heel goed.”
 
David van Sommeren ziet Doesburg als een speciale stad. Niet alleen wat betreft de unieke binnenstad en historische waarde daarvan, maar ook waar het om problemen gaat. “We hebben in deze stad helaas ook grote problemen, die in plaatsen van de zelfde grootte of die veel groter zijn, niet spelen. Dat stelt flinke eisen aan bestuur en de diensten die veiligheid moeten bieden. Maar de politiek heeft daar, wat betreft sociaal beleid, ook een zware taak, die we als politiek zo goed mogelijk handen en voeten moeten geven. We mogen onze ogen niet sluiten voor de problemen, hoe trots we zijn ook op deze stad.”
 
volg ons ook op