Ons partijprogramma 2018 - 2022

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Stadspartij Doesburg hebben onze leden het verkiezingsprogramma
voor de komende raadsperiode vastgesteld.
Voor de samenstelling van het programma hebben we met verschillende instanties contact gehad.
We zijn de afgelopen periode ook meerdere keren de straat op geweest met onze actie ,,Zeg het maar”
Met aandacht hebben wij als Stadspartij Doesburg geluisterd naar de input van de Doesburgers, jong en oud.
Dit alles is dan ook meegenomen in ons programma dat we dan ook vol trots presenteren onder de naam;

Doesburg, een stad om van te houden!
Partij Programma Stadspartij Doesburg 2018-2022

Inleiding
Doesburg is een prachtige stad, die we als Stadspartij Doesburg onafhankelijk willen houden. Samenwerken doen we, met andere lokale overheden en binnen onze stad met elkaar: burgers, overheid en bedrijven. Met elkaar in gesprek om de juiste dingen te doen en onze stad mooi en leefbaar te houden voor iedereen. Doesburg moet veilig zijn en blijven voor alle inwoners. Doesburg is een stad om van te houden!

We hebben voor de komende jaren veel uitdagingen op de agenda staan, zoals het realiseren van de vernieuwde Zomerweg, waar we de veiligheid van bewoners en weggebruikers willen verbeteren. Maar ook het ontwikkelen van de Blauwe knoop, het gebied tussen de jachthaven en sporthal aan de Looiersweg en de uitlopers naar de Oude IJssel, staat op de agenda. Dit gebied zal een recreatieve functie krijgen, waar we veel groen, sportieve en culturele mogelijkheden willen creëren. Tevens gaan we voor het logistieke ecopark, een groot project, waar twee bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen. Deze bedrijven hoeven dan geen nieuwe ruimte elders te zoeken en baanbehoud en banengroei is dan gewaarborgd. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de huidige linies.

Er zijn echter nog vele nieuwe ontwikkelingen en wensen op meerdere gebieden en onderwerpen, waarvoor Stadspartij Doesburg zich in wil zetten. In dit programma beschrijven we waar Stadspartij Doesburg voor staat en gaat de komende jaren. Met uw stem, gaan we dit realiseren, zoals we dat ook de afgelopen jaren hebben gedaan. Door het brede draagvlak en de gegronde kennis van onze partijleden over ons mooie Doesburg, hebben we ook de afgelopen jaren al veel doelen bereikt, waardoor Doesburg nu prachtig op de kaart staat!

Wonen, werken en verkeer
De afgelopen jaren is er veel aandacht gegaan naar onze mooie binnenstad: fleurige bloembakken, mooie perken, aanpak leegstand in de binnenstad, verbeteren van het parkeren, vastleggen van gemeentelijke monumenten, instellen van een binnenstadcoördinator en het aantrekken van toeristen door en voor bijzondere evenementen. Door een goed samenspel tussen ondernemers, bewoners van de binnenstad en de gemeente is dit bereikt. De gemeente heeft fors geïnvesteerd en de bewoners en ondernemers hebben er net zo hard aan meegewerkt en bijgedragen. Voor de komende periode gaan we het winkelgebied en de kloostertuin opnieuw inrichten om zo een optimaal (deels autoluw) winkelgebied te creëren. Gratis WiFi in het centrum hoort daarbij!

In het Centrum willen we blijven investeren. Ook in de wintermaanden moet het bruisen, door meer activiteiten, uitgaansleven en muziek, waarbij we ook rekening houden met het woongenot van de bewoners in de binnenstad. We willen de Doesburgse ondernemers hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld door in te steken op betere vervoersmogelijkheden van en naar het centrum.

Tijdens de komende periode wil Stadspartij Doesburg ook de overige wijken in Doesburg aandacht en ondersteuning bieden, samen met de bewoners en wijkraden. Wij willen bijvoorbeeld meer cultuur, kunst en natuur in het Noordelijk en Zuidelijk Molenveld, de Ooi, Beinum en Buurtschap NoordOost. Een buurtcentrum in elke wijk past daarbij, waar bewoners kunnen samen komen en elkaar beter kunnen leren kennen, waar ze activiteiten kunnen organiseren zoals past bij de wijk en haar bewoners. Zo willen we de saamhorigheid in de wijk verbeteren. Burgerinitiatieven zijn belangrijk en dit willen we graag ondersteunen. Een idee van de straat wordt een plan in de raad!

In de wijk Beinum, waar een groot deel van Doesburg woont, willen we een centrumfunctie creëren met een eigen klein winkelcentrum en ruimte voor diverse activiteiten en evenementen. Dagopvang en inloop voor jong en oud hoort hier ook zeker bij. Sporthal Beumerskamp, die nu een prominente plaats in neemt, moet mee genomen worden in deze plannen. Om meer leefbaarheid en leefgenot te creëren moet er een park en meer groen en wandelpaden komen in de deze wijk. Samen met de bewoners en de wijkraad willen we bepalen hoe we dit het beste vorm kunnen geven.

Doesburg kent veel fietsers en wandelaars. Voor hen willen we de paden verbeteren, waarbij aan de rand van de invalswegen naar het centrum toe (Meipoortstraat, Ooipoortstraat, Koepoortstraat en Kloostertuin) voldoende en veilige fietsenstallingen moeten komen. Burgers met een rolstoel of rollator moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen in Doesburg.

Voor degenen die niet lopend of met de fiets (kunnen) komen, willen we extra parkeerplaatsen maken, onder andere bij de Halve Maanweg. Met name bij de invalswegen van Doesburg moeten goede parkeervoorzieningen gerealiseerd zijn. En ook hier geldt dat het openbaar vervoer voldoende vaak en goed aanwezig moet zijn.

Parken, gebouwen, straten, kunst, cultuur en natuur blijven alleen mooi als we er allemaal zuinig op zijn en ze goed onderhouden. Dat vraagt dus ook om toezicht en handhaving, in heel Doesburg. Ook hier willen we meer aandacht voor, zowel vanuit de gemeente maar ook door en met de bewoners zelf. Uiteindelijk is dit iets wat ons allen aan gaat! Een eigen politiepost, brandweerpost en de wijkagent worden erg op prijs gesteld, dus die moet behouden blijven. Zo kan de drugsproblematiek in Doesburg ook meer aandacht krijgen.

Sport en Cultuur
Doesburg kent veel cultuur- en sportverenigingen en allerlei soorten evenementen, die gedragen worden door vrijwilligers. Stadspartij Doesburg vindt het belangrijk dit zo te houden en te vergroten. Deze verenigingen, stichtingen en initiatieven maken Doesburg juist zo sterk. Wij koesteren deze mensen.

Wat betreft cultuur valt te denken aan het behouden en verder ontwikkelen van markten, tentoonstellingen en evenementen. Kunstwerken, muziek en natuur kunnen ertoe bijdragen dat een omgeving anders bekeken en beleefd wordt. Kunst, cultuur en muziek horen dichtbij de mensen te staan. We willen de subsidies voor deze initiatieven, evenementen en verenigingen behouden en stimuleren, zodat deze voor iedereen toegankelijk blijven.

Stadspartij Doesburg heeft zich altijd hard gemaakt voor sport. Sport is belangrijk! We willen sportvoorzieningen verder optimaliseren, klaar voor de toekomst. Subsidies voor sportverenigingen blijven we behouden. Vrijwilligers die zich inzetten voor de sport, willen we optimaal faciliteren om dit werk te kunnen blijven doen. Jongeren, die wel willen en kunnen sporten, maar dit niet in verenigingsverband doen, willen we meer motiveren om te gaan sporten.

Jeugd, ouderen, burgers met een beperking en zorg
We willen allemaal graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit willen we faciliteren middels o.a. het instellen van een zgn. blijverslening. De Gemeente helpt zo ouderen, middels deze lening, met het doen van de nodige aanpassingen in huis. Echter, ook wooninitiatieven als het Ravelijn en Hanzehave wil Stadspartij Doesburg ondersteunen, zodat mensen lang samen thuis kunnen blijven wonen. Wij denken ook aan wooninitiatieven waarin zowel oude mensen als jonge gezinnen kunnen gaan wonen. Jong en oud kiest dan bewust om samen te leven, elkaar te helpen en aan te vullen in veel denkbare situaties. Een locatie om zo’n woongemeenschap te ontwikkelen wil Stadspartij Doesburg graag ondersteunen.

Mantelzorgers en vrijwilligers willen we optimaal ondersteunen en faciliteren door bijvoorbeeld procedures te vereenvoudigen en door hulp in te roepen van professionals als dat nodig is. Mantelzorgers en vrijwilligers maken mogelijk dat we langer thuis kunnen blijven wonen.

Voor ouderen en mensen met een beperking, willen we een “verbinder” benoemen. Iemand die kan wijzen op activiteiten, contact kan leggen tussen mensen en buurtactiviteiten, die kan helpen met diverse gemeentelijke zaken, en die activiteiten kan organiseren. Iemand die er is voor deze doelgroep, die het alleen niet redt.

0313 is er al voor veel jeugd, maar we willen dit een nog bredere functie geven, voor diverse soorten jeugd. Deze ruimte moet een bredere functie krijgen, zodat ook jongeren tussen de 18 en 25 jaar hier terecht kunnen, voor meerdere verschillende jeugdactiviteiten. Er zijn meer activiteiten denkbaar voor kinderen en jeugd die we in de aanwezige accommodatie prima kunnen verzamelen. Stadspartij Doesburg wil een weekend- en avond openstelling, zodat de jeugd daar hun eigen plek kan vinden.

Natuur en Milieu
We gaan volop verder met het ontwikkelen van de Blauwe knoop. We hebben veel water wat we willen verbinden, en ook veel groen! Het groen dat er is, gaan we behouden, en in de wijken moeten we dit uitbreiden in overleg met bewoners: mooie parken, picknick-tafels, banken, veel groen en fleurigheid.

We willen meer energie-neutrale oplossingen realiseren voor de burgers, oplossingen die passen in het stadsbeeld en de landelijk omgeving en die aansluiten bij de technologische ontwikkelingen. Hiervoor is nu al een duurzaamheidslening voor particulieren beschikbaar, waar nog meer gebruik van gemaakt kan worden, voor zonnepanelen, vloerisolatie, dubbel glas etc. Waterkracht, het terugwinnen van energie bij Doesburgse bedrijven en andere nieuwe energiebronnen om in de toekomst een energie neutrale gemeente te kunnen zijn wil Stadspartij Doesburg ondersteunen. Stadspartij Doesburg staat open voor energie neutrale initiatieven van burgers en ondernemers.

De afvalstoffenheffing moet naar beneden en het groen afval moet gratis weggebracht kunnen worden. We willen naar minder afval in Doesburg, en meer hergebruik en recycling.

Het groenonderhoud in Doesburg krijgt ook meer aandacht van ons. De huidige eisen aan onkruidbestrijding, schoonhouden van straten en wijken, maakt dat er meer tijd en geld aan besteed moet worden.

De Lage linie(s) willen we herstellen en betere begaanbaar/ zichtbaar maken voor het publiek, zonder dat dit natuur- cultuurhistorische waarde aantast. Zowel de hoge als de lage Linies, een samenspel van historie, cultuur en natuur van Doesburg vinden we van groot belang om te behouden. Op de lage linie mogen we laten zien, dat hier een uniek stuk historie ligt. Daarnaast moeten de overgangen van de linies beter ingericht worden.

Economie, financiën en toerisme
Stadspartij Doesburg heeft ervoor gezorgd dat we de afgelopen 12 jaar een financieel gezonde gemeente zijn en dat willen we blijven. De reserves willen we graag besteden aan laagrentende leningen aan verenigingen, stichtingen etc. Wie een goed plan heeft, kan in aanmerking komen voor een laagrentende lening.

De OZB mag niet meer verhoogd worden dan de landelijk vastgestelde inflatiecorrectie.
Stadspartij Doesburg wil meer mensen aan werk helpen. Wie kan werken, gaan we optimaal stimuleren en helpen om aan het werk te gaan.
Er moet meer klantgericht gewerkt worden, geen bureaucratische toestanden, maar duidelijke efficiëntie en prestatiegerichte afspraken. Stadspartij Doesburg wil ondernemers in Doesburg houden en halen, waarbij de gemeente een bemiddelende rol kan spelen, voor een goed en gezond ondernemersklimaat. Zo kunnen we de juiste bedrijven, die kunnen zorgen voor meer werkgelegenheid, naar Doesburg halen. En bij een economisch, toeristisch aantrekkelijke gemeente, hoort een goede bereikbaarheid en communicatie.
Stadspartij Doesburg is klaar voor de volgende periode!


Doesburg, een stad om van te houden!


Download
Partij Programma Stadspartij Doesburg 2018 - 2022
Doesburg, een stad om van te houden!
Partij Programma 2018-2022..pdf
Adobe Acrobat document 419.2 KB