Ons partijprogramma 2022 - 2026

Doesburg, daar gaan we voor”,

is de slogan waarmee Stadspartij Doesburg de komende gemeenteraadsverkiezingen vol enthousiasme in gaat.

Stadspartij Doesburg wil zich komende vier jaar vooral hard maken voor een levendige stad, waar iedereen zich thuis voelt en actief mee kan doen.

Zoals meer woningen voor jong en oud, behoud van werkgelegenheid, maar ook maximaal 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom voor verkeer.

“We hebben met veel Doesburgers gesproken de afgelopen tijd en al die wensen en ideeën hebben we meegenomen om te komen tot dit programma”, aldus David van Sommeren, fractievoorzitter.

“Zaken als parkeren, samen de wijk maken, verenigingen ondersteunen, horen we vaak en hebben dus ook een plek in ons programma, net zoals een goede financiële huishouding, zodat Doesburg zelfstandig eigen keuzes kan blijven maken”. 

Doesburg, daar gaan we voor!
Partij Programma Stadspartij Doesburg 2022-2026


Voor de samenstelling van ons verkiezingsprogramma hebben we met verschillende inwoners en instanties van onze stad gesproken. Vol aandacht hebben wij als Stadspartij Doesburg geluisterd naar de input van de Doesburgers, jong en oud. Dit vormde de basis voor ons verkiezingsprogramma 2022- 2026. Deze presenteren we vol trots onder de naam:  

 

Doesburg, daar gaan we voor!

 

1.     Inleiding


Doesburg is een prachtige, unieke stad, die we als Stadspartij Doesburg zelfstandig willen houden. Stadspartij Doesburg zet zich al meer dan vijftien jaar in, als onafhankelijke ongebonden partij, voor onze mooie stad, waarin het voor iedereen goed wonen, werken en verblijven is. We zijn trots op onze stad en haar inwoners waar het verenigingsleven en vrijwilligerswerk een speciale plek heeft. Vaak zijn dat de mensen die je niet altijd hoort, maar die vooral Doesburg dragen en het cement van de samenleving zijn.

We willen onze zelfstandigheid behouden door het zoeken naar de juiste samenwerkingsvormen met andere lokale overheden, zodat we wel onze eigen besluiten kunnen nemen die het beste zijn voor de inwoners van onze stad. In onze stad werken we met elkaar samen: burgers, overheid en bedrijven. We blijven met elkaar in gesprek om de juiste dingen te doen en om onze stad mooi en leefbaar te houden voor iedereen zodat Doesburg een veilige stad is en blijft voor alle inwoners. Doesburg is een stad om van te houden en daar gaan we voor!
Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en wensen, waarvoor Stadspartij Doesburg zich in wil zetten. In dit programma beschrijven we waar Stadspartij Doesburg voor staat en gaat de komende jaren. Met uw stem, willen we dit realiseren, zoals we dat ook de afgelopen jaren hebben gedaan. Stadspartij Doesburg heeft al veel doelen bereikt, waardoor Doesburg nu prachtig op de kaart staat! Doesburg is van oudsher een levendige Hanzestad. En dat vinden wij belangrijk, Doesburg moet blijven bruisen. Daarom willen we volop inzetten op wonen en werken, recreatie en toerisme in Doesburg, zodat het voor iedereen prettig verblijven is.  

 

Voor de komende vier jaren wil Stadspartij Doesburg met u aan de slag met de volgende onderwerpen:

 

2.     Wonen en werken

 

Meer woningen voor jongeren en gezinnen

Voor gezinnen en jongeren is het nu erg lastig om aan een woning te komen in Doesburg. Woningbouw waar dat mogelijk is moet het belangrijkste speerpunt voor de komende jaren zijn. De bouwruimte die er nog is, kan gebruikt worden voor woningbouw: generatie-woningen waar oud en jong goed samen kunnen wonen, betaalbare starterswoningen, zodat jongeren in Doesburg kunnen blijven wonen. De oude school van de Horizon Ooi, is bv een mooie plek hiervoor. Door dit samen met de buurt in te vullen en hun wensen mee te nemen, kan dit een prachtige aanvulling voor de wijk worden.

Inbreiding, het bouwen binnen bestaande bebouwing kan ook erg interessant zijn en moet eenvoudig te doen zijn. Het splitsen van grote woningen in twee woningen zodat kinderen bijv. bij hun ouders in kunnen trekken (of andersom), het ombouwen van een schuur naar een passende woning, het bouwen van tiny-houses, wat voor de jeugd erg interessant kan zijn, zijn onderwerpen waar we ons voor gaan inzetten. Tot slot zien we graag dat Doesburgers bij verhuur en de verkoop van woningen door Woonservice IJsselland voorrang krijgen.

 

Behoud van werkgelegenheid

Het hebben van werk in de directe omgeving is voor veel mensen van groot belang uit Doesburg, zeker ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgelegenheid willen we behouden en we koesteren onze bedrijven. Daarnaast levert het toerisme en de recreatie veel werkgelegenheid op voor de ondernemers in het centrum. Dit koesteren we en het lokaal kopen willen we stimuleren.

Leefbaarheid van de stad is van groot belang. Onze centra in de stad, op de Ooi en de Beinum zorgen voor levendigheid en werkgelegenheid in de wijk. Komende periode is de ontwikkeling van het centrum van Beinum speerpunt.

 

3.     Veiligheid en Verkeer

 

Veilig Doesburg met eigen brandweer, politie en wijkagent

We willen Doesburg veilig houden, een eigen politiepost, brandweerpost en de wijkagent, zoals we nu hebben, worden erg op prijs gesteld en die willen we behouden. Zo kan de drugsproblematiek in Doesburg ook meer aandacht krijgen. Onze Jeugdafdeling heeft deze problematiek al in kaart gebracht en een advies aan het College overhandigd.

 

Meer aandacht voor verkeersveiligheid

De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in de verbetering van wegen en de verkeersveiligheid. Zo is de Kloostertuin opnieuw ingericht, de Zomerweg/(Nieuwe) Eekstraat een stuk veiliger geworden en het industrieterrein Beinum West is, in overleg met de ondernemers, veiliger en toegankelijker gemaakt. De rondweg (Angerlosestraat, Breedestraat, Bingerdenseweg) van Beinum wordt nu onderhanden genomen.

Na de herontwikkeling op de Koppelweg zien wij graag een verbinding tussen de voormalige voetbalvelden en de Linie. Hierdoor wordt het veiliger om van de Ooi naar de Linie te komen. Ook de verbinding richting Mauritsveld zal een mooie link zijn tussen Ooi/Beinum en de binnenstad.

De toegang via de Strijp tot Beinum West, vinden veel bewoners te beperkt. Stadspartij Doesburg pleit voor een extra toegangsweg tot deze wijk.

 

Veilig oversteken met maximaal 30 km per uur

Veilige wegen en oversteken is een belangrijk aandachtspunt. Er zijn nog teveel wegen en kruispunten waar hard gereden wordt. Stadspartij Doesburg wil dat daar wat aan gedaan wordt. Door de snelheid terug te brengen, zetten we al een stap. Een stad waar het verkeer maximaal 30km/ uur rijdt, zoals landelijk al bepleit wordt. Dit helpt ons zodat iedereen (en bovenal kinderen, ouderen en mensen met een beperking) hier ook prima kunnen vertoeven. Zebrapaden moeten veilig en goed zichtbaar zijn, stoepen heel en schoon, in de binnenstad heeft de voetganger voorrang, daar gaan wij voor. Er kan beslist meer gedaan worden om te zorgen dat de wegen veilig zijn en minder overlast bezorgen bij de bewoners, zoals een andere weginrichting en handhaving. Dit moet samen met de buurt opgepakt worden.

 

Meer parkeerplekken

We hebben ons hard gemaakt voor 50 extra gratis parkeerplekken rondom de Halve Maanweg. Natuurlijk blijft parkeren een aandachtspunt voor de komende jaren. Ook het parkeren van fietsen in de binnenstad verdient een goede oplossing voor de toekomst. Bij evenementen (ook buiten het centrum) in onze stad moeten er betere (tijdelijke) parkeervoorzieningen komen, zodat omliggende straten niet overbelast raken.

Voor bezoekers moeten er voldoende parkeerplekken komen, dit mag niet ten koste gaan van de eigen bewoners. Een goede parkeerplaats buiten het historische centrum, vanwaar men de stad in kan lopen. Om de grote parkeerdruk in de wijken en de stad te kunnen opvangen moet er omgezien worden naar een grote parkeergelegenheid. Een gedeelte achter de tennisbanen zou hiervoor in aanmerking kunnen komen, of uitbreiding van de parkeerplekken op de Turfhaven. Zo kan het niet noodzakelijke verkeer uit de binnenstad gehouden worden. En de parkeerplaatsen in de stad zijn voor bewoners of ondernemers van onze stad.

 

4.     Toerisme en evenementen

 

Optimale ondersteuning voor evenementen

De afgelopen periode hebben we ons volop ingezet voor behoud van onze evenementen en een gedegen evenementenbeleid. Onze evenementen zijn al jaren bekend en druk bezocht. Doesburg moet bruisen!

De vrijwilligers die dit doen, verdienen volop steun en begeleiding. Daarvoor is er een Veiligheidscoördinator aangesteld. Organisaties en vergunningenverleners moeten elkaar makkelijker weten te vinden. We willen dat de gemeente helpt met verkrijgen van vergunningen in plaats van dit van de vrijwilligers te eisen. Samenwerken en vrijwilligers ontlasten bij de organisatie van evenementen is hierbij het sleutelwoord.

 

Behoud van de VVV

De stads- en torengidsen vertellen het verhaal van onze stad. De VVV speelt een belangrijke rol in het reguleren van het toerisme in onze stad. Wij hechten grote waarde aan het behoud van het VVV in onze stad op een centrale plek.

 

5.     Groen, Natuur en Milieu

 

Samen met de bewoners en wijkraden de groene openbare ruimte opfrissen

Wij zijn trots op onze mooie stad, in het groen. Dus het groen en de straten verdienen ook onderhoud. “Naar Buiten in Beinum” (groenproject in de wijk Beinum) is een mooi voorbeeld van hoe dit kan in samenspraak met de bewoners en wijkraad. Dit project loopt nog en ook de andere wijken in Doesburg kunnen een opfrisbeurt gebruiken. Door dit samen op te pakken met de bewoners en wijkraad kan meteen aandacht worden besteed aan de samenhang en verbinding van een buurt. Samen maken we de buurt!

Doesburg heeft een prachtige buitenomgeving, waar we samen van genieten. Het groen, het water, de oude gebouwen, de vispassage, de IJsselkade, de campings en hun voorzieningen, de Lage Linie: het nodigt allemaal uit om naar buiten te gaan, om van te genieten en te verblijven. Laten we ervoor zorgen dat dat allemaal op orde blijft.

 

Verduurzaming: Vooral samenwerken en ondersteunen van inwoners en bedrijven

Op het gebied van verduurzaming is er nog een flinke slag te slaan. Doesburg wil en moet ook werken aan fossielvrije energie en minder CO2- uitstoot. Als kleine stad moet je echter niet voorop willen lopen, maar vooral samenwerking op dit gebied zoeken met soortgelijke steden. Hierdoor kunnen we beter investeren in grotere, nieuwe ontwikkelingen en is de kans op succes groter. Doesburg is te klein voor grote windmolens en zonneweiden.

Daarom willen we volop inzetten op het ondersteunen, begeleiden en helpen van onze eigen inwoners en bedrijven/ verenigingen voor wat betreft verduurzaming.

Zorg dat eenieder advies kan krijgen over welke stappen voor verduurzaming zinvol en betaalbaar zijn. Biedt ondersteuning door het vergunningentraject fors te verminderen en waar mogelijk weg te halen. Het verlenen van subsidies voor bijvoorbeeld isolatie of Operatie Steenbreek willen we mogelijk maken in onze stad. Elektrisch rijden is de toekomst en we gaan ons inzetten om voldoende laadpalen te realiseren in heel Doesburg. Maar ook het volop verduurzamen van bedrijven en verenigingen hoort hierbij.

Veel mensen hebben hun huis al volop verduurzaamd. Stadspartij Doesburg wil dat inwoners dit aan elkaar laten zien en daar gebruik van maken. Met goede communicatie en het delen van kennis kunnen we veel verder komen in de verduurzaming van onze stad.

 

6.     Jeugd, Ouderen & zorg

Doesburg is een stad waar alle bewoners, met de nadruk op alle, volop mee mogen doen, mee praten en er voor elkaar zijn. Die kracht willen we gebruiken en vergroten. Het sociale karakter van de stad is namelijk een kracht, die we veel beter kunnen benutten. De afgelopen jaren met het COVID-19 virus hebben ons laten zien hoe kwetsbaar, maar ook hoe sterk we zijn. Door elkaar te helpen, kunnen we leed en eenzaamheid voorkomen en juist plezier bezorgen. Dit hebben we zeker gemerkt tijdens onze taxiritten voor vaccinaties van ouderen.

 

Wijkgericht en preventief

Door wijkgericht te gaan werken kunnen we ervoor zorgen dat mensen samen hun buurt leefbaar en mooi houden. Samen ben je veel sterker dan alleen. Werken met wijkcoaches, investeren in preventie en zelfredzaamheid van de wijken is daarom onze inzet. Het kleine karakter van onze stad maakt dat we juist snel en adequaat kunnen handelen. Professionele, individuele hulp voor wie het nodig heeft, maar we willen ook verder kijken: voorkomen is beter dan genezen. Door preventief te investeren in een krachtige wijk kunnen we beslist problemen voorkomen en de wijk leefbaar en samenhangend houden.

 

Samen ben je niet alleen

We verwachten van iedereen die in Doesburg woont een actieve bijdrage. Zo is er een mooi initiatief geweest voor wandelroutes met meerdere bankjes als rustplek. De afgelopen periode hebben we behoud van de ontmoetingsplek Grotenhuys kunnen realiseren. Dit is een mooi voorbeeld van hoe het in de andere wijken van Doesburg zou kunnen. Buurthuizen, samen sporten, maatjes worden: allemaal zaken die bijdragen aan een leefbare, toekomstbestendige stad en wijken. We willen financiële en fysieke ruimte voor alle wijken in Doesburg. Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt, gericht op een oplossing voor het probleem.

We hebben een Doesburgse Koers tegen eenzaamheid en dit willen we verbreden. Dit kan door naar elkaar om te zien en dat houdt ons als gemeenschap gezond en actief. Daarom streven wij naar een goede combinatie van voorzieningen in iedere wijk waarin iedereen oud kan worden in een passende woning.

 

De Doesburgse jeugd wil…

Jongeren vinden het belangrijk dat er een plek komt waar ze terecht kunnen voor diverse activiteiten. Ze willen graag een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten, waar ze uit kunnen gaan en waar ze kunnen studeren. Jongerencentrum 0313 is daarvoor de geschikte locatie, alleen heeft het bepaalde aanpassingen nodig.
Om jongeren blijvend te binden aan Doesburg zijn goede voorzieningen nodig voor jongeren zoals openbaar vervoer, sportvelden en -sportaccommodaties en betaalbare sportmogelijkheden, scholen, snel internet en winkelvoorzieningen voor de jeugd.
Jongeren worden proactief betrokken om mee te denken over gemeentelijk beleid. Er wordt niet over jongeren gedacht maar met jongeren gedacht. De inbreng van jongeren moet hiervoor actief georganiseerd worden. De oprichting van een jongerenraad kan hierin al een belangrijke rol spelen maar ook het organiseren van bijeenkomsten voor jongeren waarbij raadsleden met jongeren in gesprek gaan zijn activiteiten.
Voor jongeren willen we hangplekken waar zij bij elkaar kunnen komen zonder de buurt tot overlast te zijn, waarbij zij ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten. Corona heeft ons geleerd dat we creatiever moeten zijn in het organiseren van jongerencontacten en als gemeente sneller moeten anticiperen op de situatie.

 

7.     Sport & cultuur

Sporten, cultuur, oog voor elkaar: dat is waar Stadspartij Doesburg volop op in wil zetten, met gemeente, burgers en ondernemers.  Als we allemaal een steentje bijdragen blijven we een sociale en sterke stad!

 

Vernieuwen en verduurzamen van sport- en verenigingsgebouwen

We dragen alle (sport)verenigingen en stichtingen een warm hart toe. We hebben ons hard gemaakt voor nieuwe gebouwen en behoud van accommodaties die voldoen aan de eisen van deze tijd.  Het wordt hoog tijd dat de laatste sportaccommodaties en verenigingsgebouwen ook worden vernieuwd en verduurzaamd, zodat het voor jongeren en gezinnen aantrekkelijk is om hier te blijven wonen en dat ook de oudere Doesburgers gezond kunnen blijven bewegen. Een sporthal kan een multifunctioneel centrum worden voor een wijk, met dagopvang als essentieel onderdeel.

 

Op alle fronten ondersteunen van verenigingen

Verenigingen zijn de ruggengraat van onze stad. Dus het ondersteunen en op de been houden hiervan is van groot belang. Financieel ondersteunen, maar ook helpen met het werven van nieuwe vrijwilligers. De buurtacademie/ 0313 kan hierin een belangrijke rol spelen, waar vraag en aanbod van vrijwilligers samen komen. Stadspartij Doesburg wil deze ruggengraat van de stad met vrijwilligers verstevigen. Vrijwilligers maken Doesburg.

 

8.     Financiën & Samenwerking

 

Ja, samenwerken maar wel zelf ons beleid en financiën blijven bepalen

Doesburg is een financieel gezonde gemeente en dat is een belangrijke voorwaarde om zelfstandig te blijven. Stadspartij Doesburg wil dit behouden, een sluitende begroting is het uitgangspunt van elke begroting.

De OZB (maximaal inflatiecorrectie) mag geen sluitpost worden van onze begroting. We hebben al bereikt dat het groenafval gratis naar het recycleplein gebracht kan worden en we willen dat de overige heffingen zo min mogelijk stijgen.

Stadspartij Doesburg vindt het belangrijk dat we over de onderwerpen die onze Doesburgers raken en waar we zelf verantwoordelijk voor zijn, zelfstandig kunnen beslissen. Wij zijn een prachtige, historische, sterke en fijne stad. Maar we zijn ook een relatief kleine stad. Dat betekent dat het belangrijk is om samen te werken met andere steden en in de regio om te zorgen dat we alle wettelijke taken goed uit kunnen oefenen.

 

 

Doesburg, daar gaan we voor!


Download
Partij Programma Stadspartij Doesburg 2022 - 2026
Doesburg, daar gaan we voor!
Verkiezingsprogramma 2022-2026 def .pdf
Adobe Acrobat document 144.0 KB