Onze reactie op de programmabegroting 2021-2024

Het is goed om hier het komende jaar kritisch naar te kijken, maar daarover later meer.

Er is voor gekozen om de pijn van de bezuinigingen zoveel mogelijk te verdelen over de verschillende geledingen in Doesburg. Zowel stichtingen, verenigingen, maar ook de ambtelijke organisatie, burgers, college, maatschappelijke organisaties, samenwerkingsverbanden enz. worden geraakt met deze bezuinigingen.

Een bezuinigingsoperatie van ca. 7,5 ton voor aankomend jaar.

Er is een sluitende, realistische begroting gepresenteerd, zonder dat we inleveren op belangrijke voorzieningen in onze stad. Sommige partijen geven aan dat zij geen sluitende begroting willen presenteren om een signaal af te geven naar de provincie, maar dit is nou juist een verkeerd uitgangspunt vindt Stadspartij Doesburg.

Het presenteren van een niet sluitende begroting zou met onze huidige financiële situatie een “brevet van onvermogen” zijn.

Het zou twijfel kunnen laten ontstaan over de kwaliteit van ons ambtelijk apparaat, College, Raad en de toekomst van Doesburg als zelfstandige gemeente.

Laten we duidelijk zijn. Doesburg heeft in principe een goede financiële basis met voldoende algemene reserve om tegenvallers op te vangen.

Wij kunnen zelfstandig beslissen wat goed is voor Doesburg ipv overgeleverd zijn aan de provincie, meneer Robbertson.

 

Het hoeft geen geheim te zijn, dat sommigen van de voorgestelde bezuinigingen een doorn in het oog zijn van Stadspartij Doesburg. Het college heeft in juli informatie opgehaald bij de raad over mogelijke bezuinigingen. Hiermee is zij aan de slag gegaan en heeft de uitkomst, niet zonder slag of stoot, nu in de begroting gepresenteerd.

Stadpartij Doesburg heeft met gefronste wenkbrauwen gekeken naar de ruim 40 verschillende bezuinigingsvoorstellen, maar begrijpt de insteek van het college. Samen met de coalitiepartijen hebben we pijnpunten besproken en willen bij deze dan ook een gezamenlijk amendement indienen, waarbij wij enkele wijzigingen op de begroting voorstellen, maar deze wel sluitend houden.

 

De pijnpunten die Stadspartij Doesburg heeft, willen we echter wel benoemen.

Allereerst vragen wij ons af of er op een aantal onderwerpen niet slimmer of goedkoper gewerkt kan worden.

Zo is er budgetruimte gezocht op het gebied van het Sociaal Domein, te weten de WMO en Bijzondere Bijstand, dit in overleg met de betreffende wethouders.

Stadspartij Doesburg vindt het belangrijk dat uitgezocht wordt hoe we op het sociaal domein beter te werk kunnen gaan, om verdere kostenstijging te voorkomen.

Stadspartij Doesburg wil ok graag zicht hebben op hoe de ambtelijke uren verdeeld zijn over de diverse onderwerpen, ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. We vragen het college dit te onderzoeken. Dit zou een mooi onderzoek kunnen zijn voor de rekenkamer of afstudeeropdracht.

Ook vindt Stadspartij Doesburg dat bepaalde bezuinigingsposten niet kunnen.

De subsidie musea (museum rode toren) daar willen we niet op bezuinigen.

 

Het schrappen van de drugspreventie vinden we te ver gaan. We kunnen akkoord gaan met een halvering van het budget. Ook de verschuiving rioolheffing ozb, vinden we voor de helft acceptabel.

Andere bezuinigingen die voorliggen, wil Stadspartij Doesburg niet zomaar meteen laten stoppen, maar juist incidenteel door laten gaan. Dat zijn natuurlijk schapenbegrazing (met dank aan de inzet van velen door middel van een petitie), VVV bon mantelzorg en Natuur en Milieu educatie (prima voorstel van het college om dit gezamenlijk met de scholen op te pakken).

 

De forse bezuiniging van de tegemoetkoming chronisch zieken en verlaging compensatie Eigen risico gemeentepolis willen we voor slechts de helft in boeken. Dit is accepttabel, omdat we in Doesburg een zeer riante regeling hebben.

 

Al met al kan Stadspartij Doesburg de begroting, na verwerking van het amendement, goedkeuren. Ondanks de grote bezuinigingsoperatie, zijn we met behulp van dit amendement veel mensen en organisaties tegemoet gekomen, hetzij structureel, hetzij incidenteel.

Wij hebben de overtuiging dat we binnen de huidige financiële kaders een afgewogen begroting voor Doesburg hebben die heus wel wat “knelt” op sommige punten maar die verantwoord is voor onze stad en haar inwoners.

En daar draait het om, we doen het als Stadspartij Doesburg voor de inwoners van Doesburg, voor nu, maar ook voor de toekomst van onze mooie stad.

 


Grote betrokkenheid bij evaluatie evenementenbeleid

Evenementen organiseren we in Doesburg in én met de stad. Om die reden moeten belevingen van alle bewoners serieus genomen worden. Daarom hebben we ook met aandacht geluisterd naar de inbreng van maar liefst 7 insprekers. Een aantal gaf aan bijvoorbeeld veel last te hebben van het parkeergedrag van bezoekers in onze binnenstad tijdens de evenementen.

We zijn dan ook blij om te horen dat op het gebied van handhaving nu samenwerking is gezocht met de gemeente Rheden. Daarnaast hebben wij de wethouder de mogelijkheden geboden te kijken naar parkeerlocaties buiten de binnenstad. Waarom gebruiken we de oude sportvelden aan de Koppelweg en de weilanden naast `t Olde Ras bijvoorbeeld niet en zetten we een pendeldienst in?

 

Onderdeel van de discussie tijdens de commissievergadering was het juiste evenement op de juiste plek.

Stadspartij Doesburg heeft onderzoek gedaan en de verschillende organisaties gesproken. We zijn zo ook bijzonder trots op onze jeugdafdeling die na hun eerdere onderzoek van drugspreventie nu het evenementenbeleid onder de aandacht heeft gebracht bij de Doesburgse jeugd. Hun notitie is dan ook onderdeel van dit agendapunt. Onze jongerentak heeft als doelstelling om de onderwerpen die spelen onder de jeugd hier kenbaar te maken. Als Stadspartij willen we dan ook zeker adviseren om deze voorstellen mee te nemen in komende besluiten en zo ook de Doesburgse jeugd een stem te geven.

 

Voor het vernieuwde concept wil men een onderzoek doen naar mogelijke locaties van diverse evenementen. Let wel als Stadspartij zijn wij van mening dat een kermis in de binnenstad hoort, als we deze gaan verplaatsen zal dit een doodssteek zijn voor dit evenement.

De kermis staat in de top 3 qua bezoekers. Wethouder Boone gaf in een interview aan; Waarom koppelen we er geen feest vast aan de kermis, zoals omliggende plaatsen dat ook doen? Als je de goede mensen en ondernemers bij elkaar zet, kun je een volksfeest bij de kermis organiseren zijn de woorden. Hier worden we even vrolijk van want laat dit voorstel tot een volksfeest nu net zijn dat wat onze jongerenafdeling ook te horen kreeg in hun onderzoek onder de Doesburgse jeugd.

 

Wij zien ook geen heil in het voorstel om een mogelijk leenloket voor diverse materialen bij het VVV kantoor te leggen, dit lijkt ons een prima taak voor de Stadswerf die toch al op evenementendagen actief is.

 

De regels qua veiligheid voor het organiseren van een evenement zijn aangescherpt en dat maakt vrijwilligers wantrouwig de verantwoording te moeten nemen. Zij willen in hun enthousiasme een evenement organiseren en niet een deskundige zijn op allerlei veiligheidsregels en veiligheidsplannen. Daarom pleit de Stadspartij Doesburg voor 1 gespecialiseerde veiligheidscoördinator voor de grote evenementen. Vrijwilligers kunnen en willen dit soort gespecialiseerde kennis niet hebben en verantwoordelijkheid niet dragen.

Zo bleek ook uit het betoog van een van de organisatoren van een van de 6 grote evenementen.

 

 


Professionele hulp brengt redding Doesburgse feesten dichtbij

De gemeente heeft het evenementenbeleid laten evalueren en krijgt het advies voor grote evenementen externe ondersteuning in te huren op het gebied van veiligheid. Henny Slokker, bestuurslid van de Hanzefeesten en ook betrokken bij de Kadedagen, reageert verheugd. ,,Wij merken dat er steeds meer op vrijwilligers afkomt. Ze zijn voor steeds meer zaken verantwoordelijk. Ik vind niet dat je van een vrijwilliger kunt vragen gasflessen en brandblussers te controleren. Ondersteuning op het gebied van veiligheid is meer dan wenselijk.” 

 

‘Zadel vrijwilligers niet op met procedures’ 

 

Stadspartij Doesburg, de grootste partij in de Hanzestad, pleit al langer voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator. ,,Laat vrijwilligers zich inzetten voor de organisatie van het evenement en laat zo’n coördinator zorgen dat de veiligheid goed geregeld is. Zadel vrijwilligers niet op met allerlei procedures”, zegt raadslid Appie van der Beek. 

 

Of Doesburg daadwerkelijk een professionaliseringsslag maakt is aan de gemeenteraad, zegt wethouder Arthur Boone. Daar hangt wel een prijskaartje aan. ,,Het laatste woord is aan de raad, in januari staat het op de agenda.” 

 

‘Vrijwilligers cement van de samenleving’ 

 

Uit de evaluatie blijkt ook dat de gemeente geen uitzonderlijke voorschriften stelt aan de veiligheid van publieksevenementen. Wel zou er meer maatwerk kunnen worden geleverd. Zoals ‘ondersteuning bij het oplossen van knelpunten rond veiligheid’. Raadslid Van der Beek: ,,Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en door de strenge regelgeving dreigen we hen juist te verliezen.” 

 

Slokker benadrukt dat er verantwoord met eventueel extra geld omgegaan moet worden. ,,Externe ondersteuning moet worden ingehuurd als er geen oplossing dicht bij huis wordt gevonden. Een gepensioneerde politie-agent of brandweerman uit Doesburg kent de situatie en kan wellicht ook ingezet worden als coördinator en die is goedkoper dan een externe partij die de situatie in Doesburg niet kent. Al het geld dat de gemeente uitgeeft moet door de Doesburgers worden opgebracht.” 

 

De data voor de Hanzefeesten (13 juni ) en Kadedagen (19 en 20 september) zijn reeds bekend.

 

Of de braderie met straattheater van Doesburg Binnenste Buiten doorgaat is afwachten. De evenementencommissie is na de 52ste editie gestopt, mede vanwege de vele regeltjes. Een nieuwe commissie is er nog niet. Ron Kappert, eigenaar van Stadsbierhuys De Waag heeft reeds aangekondigd dat het avondprogramma van Binnenste Buiten sowieso doorgaat.  


Geen acht bouwlagen aan de Koppelweg

Maar voldoen alle varianten wel aan de uitgangspunten van de Gebiedsvisie De Blauwe Knoop?
Zijn ze allemaal financieel haalbaar? Zijn ze allemaal positief beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit?
Hoe duurzaam worden de woningen?


We lezen meer er dan 150 belangstellenden zijn, waarvan er 75 in Doesburg wonen.
Moeten we de bewoners van de Beinum wel het zicht op onze mooie toren ontnemen?
Komt er daadwerkelijk een wenselijke doorstroming waar ook starters mee gebaat zullen zijn?
De vraagprijs voor een woning zal meer dan 300.000,- bedragen. Bouwen we hier niet te elitair?

Daarnaast ligt er nog een door de gemeenteraad aangenomen motie, om niet hoger te bouwen dan zes lagen. Moeten we dit democratisch genomen besluit zomaar terzijde leggen? U ziet: veel vragen waarover wij ons als Stadspartij Doesburg, meerdere keren hebben gebogen.

 

Als we kijken naar de verwachte doorstroming op de Doesburgse woningmarkt en de belofte van projectontwikkelaar om zich in de advertenties vooral te richten op Doesburgse belangstellenden, dan zien we zelfs geen bezwaar bij een bouw van 6 lagen en 80 woningen. De helft van de 150 belangstellende, 75 stuks dus, kunnen daar allemaal terecht. Een probleem minder? We zullen het zien. We hechten veel waarde aan de veiligheid van de fietsers aldaar.
Doortrekken van het fietspad over de dijk had onze voorkeur gehad, maar blijkt niet mogelijk. Wij willen het college dan ook vragen om straks vooral ook de fietsveiligheid mee te nemen in het plan De Blauwe Knoop. Misschien liggen er mogelijkheden op het terrein aan de overzijde en worden dan ook de gebouwen op de Linie beter bereikbaar vanaf de Ooi. Stadspartij Doesburg is zich bewust van de vraag naar woningen op de lokale woningmarkt.

 

 

Maar of we dan moeten kiezen voor een enorm gebouw van 8 woonlagen op deze mooie lokatie, blijft de vraag.
Uiteindelijk heeft de eerder aangenomen motie om niet hoger te bouwen dan 6 woonlagen (destijds trouwens niet door ons ondersteund), geholpen in de beslissing. We vinden het zeer belangrijk dat een democratisch genomen besluit ook daadwerkelijk zijn waarde blijft houden. Nu en zeker ook in de toekomst.
Stadspartij Doesburg kiest daarom voor de variant 6 woonlagen 80 woningen.