Onze reactie op de programmabegroting 2021-2024

Het is goed om hier het komende jaar kritisch naar te kijken, maar daarover later meer.

Er is voor gekozen om de pijn van de bezuinigingen zoveel mogelijk te verdelen over de verschillende geledingen in Doesburg. Zowel stichtingen, verenigingen, maar ook de ambtelijke organisatie, burgers, college, maatschappelijke organisaties, samenwerkingsverbanden enz. worden geraakt met deze bezuinigingen.

Een bezuinigingsoperatie van ca. 7,5 ton voor aankomend jaar.

Er is een sluitende, realistische begroting gepresenteerd, zonder dat we inleveren op belangrijke voorzieningen in onze stad. Sommige partijen geven aan dat zij geen sluitende begroting willen presenteren om een signaal af te geven naar de provincie, maar dit is nou juist een verkeerd uitgangspunt vindt Stadspartij Doesburg.

Het presenteren van een niet sluitende begroting zou met onze huidige financiële situatie een “brevet van onvermogen” zijn.

Het zou twijfel kunnen laten ontstaan over de kwaliteit van ons ambtelijk apparaat, College, Raad en de toekomst van Doesburg als zelfstandige gemeente.

Laten we duidelijk zijn. Doesburg heeft in principe een goede financiële basis met voldoende algemene reserve om tegenvallers op te vangen.

Wij kunnen zelfstandig beslissen wat goed is voor Doesburg ipv overgeleverd zijn aan de provincie, meneer Robbertson.

 

Het hoeft geen geheim te zijn, dat sommigen van de voorgestelde bezuinigingen een doorn in het oog zijn van Stadspartij Doesburg. Het college heeft in juli informatie opgehaald bij de raad over mogelijke bezuinigingen. Hiermee is zij aan de slag gegaan en heeft de uitkomst, niet zonder slag of stoot, nu in de begroting gepresenteerd.

Stadpartij Doesburg heeft met gefronste wenkbrauwen gekeken naar de ruim 40 verschillende bezuinigingsvoorstellen, maar begrijpt de insteek van het college. Samen met de coalitiepartijen hebben we pijnpunten besproken en willen bij deze dan ook een gezamenlijk amendement indienen, waarbij wij enkele wijzigingen op de begroting voorstellen, maar deze wel sluitend houden.

 

De pijnpunten die Stadspartij Doesburg heeft, willen we echter wel benoemen.

Allereerst vragen wij ons af of er op een aantal onderwerpen niet slimmer of goedkoper gewerkt kan worden.

Zo is er budgetruimte gezocht op het gebied van het Sociaal Domein, te weten de WMO en Bijzondere Bijstand, dit in overleg met de betreffende wethouders.

Stadspartij Doesburg vindt het belangrijk dat uitgezocht wordt hoe we op het sociaal domein beter te werk kunnen gaan, om verdere kostenstijging te voorkomen.

Stadspartij Doesburg wil ok graag zicht hebben op hoe de ambtelijke uren verdeeld zijn over de diverse onderwerpen, ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. We vragen het college dit te onderzoeken. Dit zou een mooi onderzoek kunnen zijn voor de rekenkamer of afstudeeropdracht.

Ook vindt Stadspartij Doesburg dat bepaalde bezuinigingsposten niet kunnen.

De subsidie musea (museum rode toren) daar willen we niet op bezuinigen.

 

Het schrappen van de drugspreventie vinden we te ver gaan. We kunnen akkoord gaan met een halvering van het budget. Ook de verschuiving rioolheffing ozb, vinden we voor de helft acceptabel.

Andere bezuinigingen die voorliggen, wil Stadspartij Doesburg niet zomaar meteen laten stoppen, maar juist incidenteel door laten gaan. Dat zijn natuurlijk schapenbegrazing (met dank aan de inzet van velen door middel van een petitie), VVV bon mantelzorg en Natuur en Milieu educatie (prima voorstel van het college om dit gezamenlijk met de scholen op te pakken).

 

De forse bezuiniging van de tegemoetkoming chronisch zieken en verlaging compensatie Eigen risico gemeentepolis willen we voor slechts de helft in boeken. Dit is accepttabel, omdat we in Doesburg een zeer riante regeling hebben.

 

Al met al kan Stadspartij Doesburg de begroting, na verwerking van het amendement, goedkeuren. Ondanks de grote bezuinigingsoperatie, zijn we met behulp van dit amendement veel mensen en organisaties tegemoet gekomen, hetzij structureel, hetzij incidenteel.

Wij hebben de overtuiging dat we binnen de huidige financiële kaders een afgewogen begroting voor Doesburg hebben die heus wel wat “knelt” op sommige punten maar die verantwoord is voor onze stad en haar inwoners.

En daar draait het om, we doen het als Stadspartij Doesburg voor de inwoners van Doesburg, voor nu, maar ook voor de toekomst van onze mooie stad.

 

Werk aan Zomerweg al voor bouwvak klaar

Net voor de start van de vernieuwing van de Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat is bekend geworden dat deze op een nog duurzamere wijze aangepakt kan worden. Dat hebben aannemer Hoornstra Infrabouw, GWW Ingenieurs en de gemeente Doesburg vandaag besloten. Er wordt gekozen voor een andere wijze van opbouw van de nieuwe weg. Waarbij het aanwezige teer uit de keten wordt gehaald. Het overige asfalt wordt hergebruikt. Zo wordt de nieuwe weg straks 100% circulair. De technische levensduur van de weg wordt verhoogd naar 50 jaar en de kosten blijven gelijk. 

 

Sneller en beter Prachtig nieuws volgens wethouder Birgit van Veldhuizen: “Ik ben blij met de constructieve manier van meedenken van onze partners. Aandacht voor duurzaamheid is zo wenselijk. Zo kunnen we er straks gewoon weer 50 jaar tegenaan. Maar er is nog een enorm voordeel van deze andere constructie: We verwachten dat de werkzaamheden eerder dan gepland te kunnen afronden.” 

Verlichting voor aanwonenden en ondernemers  Behalve een duurzame oplossing kan de reconstructie, onder voorbehoud van de doorgang van werkzaamheden in deze onvoorspelbare tijd, eerder worden afgerond. Goed nieuws voor ondernemers en aanwonenden! 

 


Onze vragen aan het college omtrent Corona-crisis en de Doesburgse ondernemers

Momenteel hebben de ondernemers erg veel last vd Corona crisis en als die voorbij is zijn we voornemens de binnenstad op de schop te gooien om te revitaliseren.

Als we niet uitkijken is de timing door het voortschrijdende inzicht een doodsteek voor enkele ondernemers.

Graag willen wij het college vragen om met de ondernemers in gesprek te gaan en te kijken waar de mogelijke pijnpunten liggen en hoe we hier op een zorgvuldige manier mee om kunnen gaan.

 

Ook ZZP’ers krijgen het voor hun kiezen, vanuit de Rijksoverheid zijn er financiële steun toezeggingen gedaan. De regeling voor deze groep is een bijstandsuitkering, bijstand wordt normaliter geregistreerd, geregisseerd en betaald vanuit de gemeente volgens de Participatiewet.

Is er in beeld hoeveel ZZP’ers er in Doesburg wonen en is het ambtelijk apparaat voldoende voorbereid om deze steun op een adequate en snelle manier te leveren?

 

Dit ook mede met het oog op de thuiswerksituatie en gezondheid van onze ambtenaren en daardoor hun inzetbaarheid.

 

 


Grote betrokkenheid bij evaluatie evenementenbeleid

Evenementen organiseren we in Doesburg in én met de stad. Om die reden moeten belevingen van alle bewoners serieus genomen worden. Daarom hebben we ook met aandacht geluisterd naar de inbreng van maar liefst 7 insprekers. Een aantal gaf aan bijvoorbeeld veel last te hebben van het parkeergedrag van bezoekers in onze binnenstad tijdens de evenementen.

We zijn dan ook blij om te horen dat op het gebied van handhaving nu samenwerking is gezocht met de gemeente Rheden. Daarnaast hebben wij de wethouder de mogelijkheden geboden te kijken naar parkeerlocaties buiten de binnenstad. Waarom gebruiken we de oude sportvelden aan de Koppelweg en de weilanden naast `t Olde Ras bijvoorbeeld niet en zetten we een pendeldienst in?

 

Onderdeel van de discussie tijdens de commissievergadering was het juiste evenement op de juiste plek.

Stadspartij Doesburg heeft onderzoek gedaan en de verschillende organisaties gesproken. We zijn zo ook bijzonder trots op onze jeugdafdeling die na hun eerdere onderzoek van drugspreventie nu het evenementenbeleid onder de aandacht heeft gebracht bij de Doesburgse jeugd. Hun notitie is dan ook onderdeel van dit agendapunt. Onze jongerentak heeft als doelstelling om de onderwerpen die spelen onder de jeugd hier kenbaar te maken. Als Stadspartij willen we dan ook zeker adviseren om deze voorstellen mee te nemen in komende besluiten en zo ook de Doesburgse jeugd een stem te geven.

 

Voor het vernieuwde concept wil men een onderzoek doen naar mogelijke locaties van diverse evenementen. Let wel als Stadspartij zijn wij van mening dat een kermis in de binnenstad hoort, als we deze gaan verplaatsen zal dit een doodssteek zijn voor dit evenement.

De kermis staat in de top 3 qua bezoekers. Wethouder Boone gaf in een interview aan; Waarom koppelen we er geen feest vast aan de kermis, zoals omliggende plaatsen dat ook doen? Als je de goede mensen en ondernemers bij elkaar zet, kun je een volksfeest bij de kermis organiseren zijn de woorden. Hier worden we even vrolijk van want laat dit voorstel tot een volksfeest nu net zijn dat wat onze jongerenafdeling ook te horen kreeg in hun onderzoek onder de Doesburgse jeugd.

 

Wij zien ook geen heil in het voorstel om een mogelijk leenloket voor diverse materialen bij het VVV kantoor te leggen, dit lijkt ons een prima taak voor de Stadswerf die toch al op evenementendagen actief is.

 

De regels qua veiligheid voor het organiseren van een evenement zijn aangescherpt en dat maakt vrijwilligers wantrouwig de verantwoording te moeten nemen. Zij willen in hun enthousiasme een evenement organiseren en niet een deskundige zijn op allerlei veiligheidsregels en veiligheidsplannen. Daarom pleit de Stadspartij Doesburg voor 1 gespecialiseerde veiligheidscoördinator voor de grote evenementen. Vrijwilligers kunnen en willen dit soort gespecialiseerde kennis niet hebben en verantwoordelijkheid niet dragen.

Zo bleek ook uit het betoog van een van de organisatoren van een van de 6 grote evenementen.

 

 


Professionele hulp brengt redding Doesburgse feesten dichtbij

De gemeente heeft het evenementenbeleid laten evalueren en krijgt het advies voor grote evenementen externe ondersteuning in te huren op het gebied van veiligheid. Henny Slokker, bestuurslid van de Hanzefeesten en ook betrokken bij de Kadedagen, reageert verheugd. ,,Wij merken dat er steeds meer op vrijwilligers afkomt. Ze zijn voor steeds meer zaken verantwoordelijk. Ik vind niet dat je van een vrijwilliger kunt vragen gasflessen en brandblussers te controleren. Ondersteuning op het gebied van veiligheid is meer dan wenselijk.” 

 

‘Zadel vrijwilligers niet op met procedures’ 

 

Stadspartij Doesburg, de grootste partij in de Hanzestad, pleit al langer voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator. ,,Laat vrijwilligers zich inzetten voor de organisatie van het evenement en laat zo’n coördinator zorgen dat de veiligheid goed geregeld is. Zadel vrijwilligers niet op met allerlei procedures”, zegt raadslid Appie van der Beek. 

 

Of Doesburg daadwerkelijk een professionaliseringsslag maakt is aan de gemeenteraad, zegt wethouder Arthur Boone. Daar hangt wel een prijskaartje aan. ,,Het laatste woord is aan de raad, in januari staat het op de agenda.” 

 

‘Vrijwilligers cement van de samenleving’ 

 

Uit de evaluatie blijkt ook dat de gemeente geen uitzonderlijke voorschriften stelt aan de veiligheid van publieksevenementen. Wel zou er meer maatwerk kunnen worden geleverd. Zoals ‘ondersteuning bij het oplossen van knelpunten rond veiligheid’. Raadslid Van der Beek: ,,Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en door de strenge regelgeving dreigen we hen juist te verliezen.” 

 

Slokker benadrukt dat er verantwoord met eventueel extra geld omgegaan moet worden. ,,Externe ondersteuning moet worden ingehuurd als er geen oplossing dicht bij huis wordt gevonden. Een gepensioneerde politie-agent of brandweerman uit Doesburg kent de situatie en kan wellicht ook ingezet worden als coördinator en die is goedkoper dan een externe partij die de situatie in Doesburg niet kent. Al het geld dat de gemeente uitgeeft moet door de Doesburgers worden opgebracht.” 

 

De data voor de Hanzefeesten (13 juni ) en Kadedagen (19 en 20 september) zijn reeds bekend.

 

Of de braderie met straattheater van Doesburg Binnenste Buiten doorgaat is afwachten. De evenementencommissie is na de 52ste editie gestopt, mede vanwege de vele regeltjes. Een nieuwe commissie is er nog niet. Ron Kappert, eigenaar van Stadsbierhuys De Waag heeft reeds aangekondigd dat het avondprogramma van Binnenste Buiten sowieso doorgaat.  


Wildgroei aan campers in Doesburg: kan niet de bedoeling zijn

Een wandeling door de Turfhaven in Doesburg levert tegenwoordig meer op dan alleen mooie plaatjes. Bij de opgeknapte GTW-loods aan de IJssel staan sinds afgelopen voorjaar veel campers en een enkele caravan. En al is het kampeerseizoen afgelopen, er lijkt steeds meer ‘kunststof’ te staan. Doesburger Appie van der Beek telde recent 28 campers en caravans, terwijl er officieel 7 mogen staan. ,,Volgens mij kan dit niet de bedoeling zijn. Omwonenden kunnen daar nu hun auto niet meer parkeren. Wij zien graag dat er gehandhaafd wordt”, meldt Van der Beek, tevens raadslid van Stadspartij Doesburg. 

 

 

Bekeuren doet de gemeente nog niet, zo laat een woordvoerster weten. ,,Op dit moment is nog niet duidelijk dat het niet mag; campers parkeren in de Turfhaven. Vandaar dat we borden gaan plaatsen met de regels. Zodra de borden er staan wordt er gecontroleerd.” 

Stadspartij Doesburg kreeg de afgelopen tijd diverse klachten binnen van centrumbewoners. Zij krijgen een parkeervergunning voor één auto en dienen een eventuele tweede auto elders te parkeren. Door de vele campers op de gratis plekken in de Turfhaven en parkeerdruk elders in de stad moeten Doesburgers vaak lang zoeken naar een parkeerplek. ,,Het valt mij ook op dat er hier erg veel campers op reguliere parkeerplekken staan. Maar ik kan daar niets aan doen”, zegt een campereigenaar die met zijn hondje op de Turfhaven ‘kampeert’. Hij is dinsdag de enige gebruiker van de officiële camperplaats, de andere plekken zijn leeg.

Doesburg trekt steeds meer toeristen en is daar blij mee. Er worden voorzieningen voor hen gerealiseerd, zoals de camperplaats in de zogenoemde passantenhaven. Maar de camperplaats moet ook als camperplaats worden gebruikt en niet voor andere doelen, vindt burgemeester Loes Van der Meijs. ,,Mooi dat er zoveel mensen met de camper naar Doesburg komen, maar volgens mij staan er ook campers en caravans van mensen die geen stallingskosten willen betalen”, aldus Van der Meijs. 

Doesburg hanteert voor de zeven officiële camperplaatsen een tarief van 5 euro per nacht. Daarnaast betalen de toeristen 1,30 euro per persoon per nacht aan belasting. Als bewijs van betaling ontvangt de camper-eigenaar een sticker die zichtbaar achter de vooruit gelegd dient te worden. Van der Beek: ,,Voor de caravans en campers buiten de officiële plekken wordt niets betaald. Sommige caravans nemen zelfs twee reguliere parkeerplekken in gebruik. Ik vind het een prachtig gezicht hoor, al die campers. Maar als er 21 campers en caravans te veel staan, roept dat toch vragen op. Sommigen laten de caravan maanden staan.”

Een caravan op de Turfhaven stallen mag in 2020 niet meer. Mensen die dat nog wel doen riskeren een boete van 95 euro. Grotenhuys ontmoetingsplek en maaltijden.

Verenigingen en vrijwilligers zijn betrokken in het proces. Daarmee ligt er een goede basis voor de toekomst!’

Het gezamenlijk eten in Grotenhuys heeft voor veel mensen een belangrijke functie. Herman Boegman, lid van de bewonerscommissie, onderschrijft dat. “Het was voor mij een bijzonder proces om mee te maken. Het is fijn dat we weer samen lekker kunnen eten. Ook mensen buiten Grotenhuys zijn welkom. Zo komt er iedere dag een meneer wiens vrouw op de Hessengracht woont. Maar er is altijd plek voor meer mensen.”

 

Prijs- kwaliteitsverhouding

Niet alleen is gekeken naar de smaak van de maaltijd en de diversiteit van het aanbod. Ook de kosten van de maaltijd speelde een belangrijke rol in de keuze. Deze zijn nagenoeg gelijk gebleven en bedragen ongeveer € 8,50. De gemeente ondersteund het programma financieel door onder meer de ruimte ter beschikking te stellen. Niet alleen voor de bewoners van Grotenhuys, maar ook voor de wijkbewoners en verenigingen uit Doesburg.

 

Ook een oplossing voor medewerkers en activiteiten

 

Voor nagenoeg alle medewerkers die voor de veranderingen actief waren in Grotenhuys, is een nieuwe plek gevonden. Op dit moment worden de laatste zaken geregeld waardoor ook de activiteiten die in Grotenhuys worden aangeboden, gewoon door kunnen gaan.


Algemene beschouwingen, begroting 2019-2022

In de begroting en de Mia wordt aankomend jaar ruimte gecreëerd om de hiervoor uitgewerkte plannen in te kunnen vullen.

Stadspartij Doesburg kan in hoofdlijnen akkoord gaan met de begroting. Enkele punten halen we er echter uit:
 
Klantgerichtheid:
De gemeente geeft aan klantgericht te willen zijn en hiervoor de digitalisering in te zetten om dit te bereiken. Stadspartij Doesburg komt tot nu toe nog zeer regelmatig ter ore dat brieven, mailberichten etc. niet bevestigd worden en niet of erg langzaam worden beantwoord. In de commissie gaf de portefeuillehouder aan dat digitalisering klantgerichtheid bevordert, dus we nemen aan dat er voor bovenstaande problematiek een eenvoudige digitale oplossing komt. Een bevestiging middels een automatische reply zou al helpen. De attitude van degene die het moet oppakken doet de rest. Graag horen we van de portefeuillehouder hoe zij dit vorm wil geven?
 
Beinum en overige wijken:
In ons verkiezingsprogramma was een van de speerpunten om meer aandacht te besteden aan de leefbaarheid in de wijken buiten de binnenstad. Dit item is ook in het coalitieakkoord meegenomen. In de wijk Beinum hebben we een inhaalslag te maken aangaande groen, leefbaarheid en centrumontwikkeling. We verwachten van het College concrete plannen om hierin verbeteringen te realiseren, samen met de inwoners en wijkraden en deze plannen in het komende begrotingsjaar overlegd te krijgen.
 
Samenwerken in combinatie met evenementen:
De evenementen in Doesburg blijven toch om aandacht vragen. Ze zijn van groot belang voor Doesburg. Burgers ontmoeten elkaar op deze evenementen. Zeker in een kleine stad als Doesburg waar veel mensen al gedurende hun jeugd wonen, zijn de evenementen “ankerpunten” in het sociale leven. Er worden oude bekenden gesproken en er ontstaat saamhorigheid.
 
Ook voor ondernemend Doesburg zijn de evenementen vaak de krenten in de pap, door de grote hoeveelheid toeristen en inwoners als (potentiële) klanten. Voor de bewoners van de binnenstad is het soms overlast gevend dat deze evenementen voor hun deur worden gehouden. Als Stadspartij vinden we dat alle burgers mee moeten denken en doen en we iedereen moeten horen en serieus moeten nemen. Daarom zien wij een belangrijke verbindende taak voor de evenementencoördinator en de overige betrokken ambtenaren weggelegd, om de doelstelling van het coalitieakkoord “Samenwerking” te behalen.
 
Lastenverhoging
Het grootste discussiepunt in onze begroting is de verhoging van de heffingen voor burgers, OZB, riool en afval. De buitenproportionele verhoging van afval wordt mede veroorzaakt door de tegemoetkomingen die de Raad de afgelopen jaren heeft gedaan aan de burgers. Door de korting op de lasten niet mee te nemen in de stukken en apart te benoemen, extrapoleren de bedragen extreem.
 
Als Stadspartij Doesburg kunnen we niet akkoord gaan met deze lastenverhoging voor onze burgers. We willen dat de wethouder met een doordacht en doorberekend plan komt om de lastenverhoging voor de burgers in lijn met de inflatiecorrectie te laten lopen voor de komende periode. De wethouder heeft al aangegeven om hier met een plan te komen voordat we de belastingtarieven in december gaan vaststellen. Middels een gezamenlijke motie van de coalitiepartijen en       geven we de wethouder de financiële ruimte om dit plan voor het aankomend jaar uit te kunnen werken. Tevens verwachten we met de kadernota een structureel plan om dit soort verhogingen in de begroting in de toekomst te voorkomen. Wellicht zou een gestaffelde verhoging over meerdere jaren een oplossing kunnen zijn. Tevens zouden we van de wethouder willen vernemen dat groenafval gratis weggebracht mag worden naar het recycleplein.
 
Kwijtschelding van lasten ter hoogte van €128.000 horen ons inziens thuis bij de inkomensregelingen en niet bij de riool- en afvalheffingen. Dit zou een gedeelte van de oplossing kunnen creëren om naar de toekomst toe de structurele kosten niet zo onevenredig te verhogen. Graag praten we erover met de kadernota.

 

Stadspartij Doesburg is dus tevreden met de begroting, maar wil compensatie op de afvalstoffenheffing, zodat de inflatiecorrectie hier gaat gelden, zoals ook in de begroting en het coalitieakkoord staat.


Geen acht bouwlagen aan de Koppelweg

Maar voldoen alle varianten wel aan de uitgangspunten van de Gebiedsvisie De Blauwe Knoop?
Zijn ze allemaal financieel haalbaar? Zijn ze allemaal positief beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit?
Hoe duurzaam worden de woningen?


We lezen meer er dan 150 belangstellenden zijn, waarvan er 75 in Doesburg wonen.
Moeten we de bewoners van de Beinum wel het zicht op onze mooie toren ontnemen?
Komt er daadwerkelijk een wenselijke doorstroming waar ook starters mee gebaat zullen zijn?
De vraagprijs voor een woning zal meer dan 300.000,- bedragen. Bouwen we hier niet te elitair?

Daarnaast ligt er nog een door de gemeenteraad aangenomen motie, om niet hoger te bouwen dan zes lagen. Moeten we dit democratisch genomen besluit zomaar terzijde leggen? U ziet: veel vragen waarover wij ons als Stadspartij Doesburg, meerdere keren hebben gebogen.

 

Als we kijken naar de verwachte doorstroming op de Doesburgse woningmarkt en de belofte van projectontwikkelaar om zich in de advertenties vooral te richten op Doesburgse belangstellenden, dan zien we zelfs geen bezwaar bij een bouw van 6 lagen en 80 woningen. De helft van de 150 belangstellende, 75 stuks dus, kunnen daar allemaal terecht. Een probleem minder? We zullen het zien. We hechten veel waarde aan de veiligheid van de fietsers aldaar.
Doortrekken van het fietspad over de dijk had onze voorkeur gehad, maar blijkt niet mogelijk. Wij willen het college dan ook vragen om straks vooral ook de fietsveiligheid mee te nemen in het plan De Blauwe Knoop. Misschien liggen er mogelijkheden op het terrein aan de overzijde en worden dan ook de gebouwen op de Linie beter bereikbaar vanaf de Ooi. Stadspartij Doesburg is zich bewust van de vraag naar woningen op de lokale woningmarkt.

 

 

Maar of we dan moeten kiezen voor een enorm gebouw van 8 woonlagen op deze mooie lokatie, blijft de vraag.
Uiteindelijk heeft de eerder aangenomen motie om niet hoger te bouwen dan 6 woonlagen (destijds trouwens niet door ons ondersteund), geholpen in de beslissing. We vinden het zeer belangrijk dat een democratisch genomen besluit ook daadwerkelijk zijn waarde blijft houden. Nu en zeker ook in de toekomst.
Stadspartij Doesburg kiest daarom voor de variant 6 woonlagen 80 woningen.